Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

maanantaina, elokuuta 30, 2010

Astrid Thors ja Ritva Viljanen valehtelevat perheenyhdistämisistä


HS:

Somalialaisten perheenyhdistämishakemukset ovat ruuhkauttaneet Maahanmuuttoviraston. Hakemusten määrä on neljässä vuodessa kuusinkertaistunut.

Oleskelupäätöstä odottaa nyt lähes 5 000 somalialaisten perhesidehakemusta.

Hakemusmäärän kasvua selitetään muun muassa perheessä olevien kasvattilasten määrällä. Hakemuksista selviää, että lapsia on nykyään lähes joka perheessä, kun pari vuotta sitten heitä ei ollut juuri lainkaan, kertoo Maahanmuuttoviraston johtaja Heikki Taskinen.

Sisäministeriö epäilee, että osa hakemuksista on perusteettomia. Ministeriön mukaan hakemusruuhkaa ei voi selittää pelkästään Somalian sekasortoisella tilanteella.

Hakemuksista paljastunut sukupuolittunut ikäjakauma arveluttaa ministeriötä. Ministeriön muistiosta selviää, että hakemuksiin ilmoitetuista 13–17-vuotiaista kasvattilapsista 70 prosenttia on tyttöjä.

Raportti sanoo, että kasvattilapsijärjestelmää voidaan yrittää käyttää myös ihmiskaupan välineenä.

Perheenyhdistäminen tarkoittaa sitä, että oleskeluluvan saanut pakolainen voi hakea lupaa esimerkiksi puolisonsa tai lapsensa saamiseksi Suomeen.HS:

Vähemmistövaltuutettu on pyytänyt Maahanmuuttovirastolta selvitystä siitä, miten mahdolliset ihmiskaupan uhrit on pyritty tunnistamaan kasvattilapsiin liittyvien perheenyhdistämishakemusten yhteydessä.

Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina, että somalialaisten kasvattilapsihakemusten määrä on kasvanut parin viime vuoden aikana rajusti. Hakemusten ikä- ja sukupuolijakaumasta näkee, että hakijoista iso osa on 16–18-vuotiaita tyttöjä. Maahanmuuttoviraston ja sisäministeriön virkamiehet esittivät sunnuntain Helsingin Sanomissa epäilyjä, että taustalla saattaa olla väärinkäytöksiä, mahdollisesti jopa ihmiskauppaa.

"Vähemmistövaltuutetun tehtävänä on valvoa ihmiskaupan vastaista toimintaa ja muun muassa sitä, että ihmiskaupan uhrit tunnistetaan asianmukaisesti ja että heidät ohjataan ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään. Nyt haluamme selvittää, miten Maahanmuuttovirasto on toiminut tilanteissa, joissa on syntynyt epäilys ihmiskaupasta. Otamme kaikki ihmiskauppaan viittaavat signaalit erittäin vakavasti ja toivomme selvittävältä viranomaiselta, Maahanmuuttovirastolta, toimenpiteitä", vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet sanoo tiedotteessaan.HS:
Maahanmuuttoministeri Astrid Thors (r) vieraili helmikuussa Suomen Etiopian-lähetystössä Addis Abebassa ja näki omin silmin, miten pulassa lähetystö on perhesidehakemusten kanssa. Vierailun jälkeen ongelmaa pohdittiin ulko- ja sisäministeriön yhteiskokouksessa ja perustettiin ulko- ja sisäministeriön sekä Maahanmuuttoviraston virkamiehistä työryhmä pohtimaan asiaa.

Työryhmä teki sisäministeriölle asiasta muistion, joka valmistui huhtikuun lopussa. Muistio toimitettiin ulko- ja sisäministeriöiden ylimmälle virkamiesjohdolle sekä ministeri Thorsille.

Helsingin Sanomat pyysi alkuviikosta kyseistä muistiota sisäministeriöstä nähtäväkseen, mutta ministeriön kirjaamon mukaan muistiolla ei ole diaarinumeroa, joten sitä ei ole olemassakaan.

Sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen vastasi asiakirjapyyntöön, että kyseessä on ministeriön sisäinen muistio. Viljanen kertoi myös, että muistiota ei ole toimitettu hänelle eikä ministeri Thorsille.

HS kuuli useista virkamieslähteistä, että muistio oli nimenomaan toimitettu molemmille.
Maahanmuuttoministeri Astrid Thors ja sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen siis valehtelevat perheenyhdistämisistä.

Astrid Thors ja Ritva Viljanen ovat tienneet jo kuukausia, että perheenyhdistämisiä käytetään ihmiskaupan väylänä. Heille on toimitettu tästä asiantuntijavirkamiesten raportti jo neljä kuukautta sitten. Thors ja Viljanen ovat kuitenkin totaalisesti vaienneet julkisuudessa tämän raportin olemassaolosta. He eivät ole halunneet kertoa kansalle tosiasioita maahanmuutosta.

Tällaisten tosiasioiden salaaminen kansalta on mielestäni valtiopetos. Suomen pitäisi olla demokratia. Valtiovalta kuuluu kansalle. Valtio ei voi mitenkään olla irrallaan kansasta. Valtio ei ole kansan yläpuolella. Poliitikoilla ja viranomaisilla ei ole mitään oikeutta harjoittaa jotain omaa salaista politiikaansa kertomatta siitä kansalle.

Thors ja Viljanen ovat tehneet juuri näin. Thors ja Viljanen ovat tienneet, että perheenyhdistämisiä käytetään ihmiskaupan väylänä. He ovat pyrkineet salaamaan tämän asian kansalta. He jopa valehtelevat asiaa koskevan asiantuntijaraportin olemassaolosta. Thors ja Viljanen siis valehtelevat kansalle siitä, millaista maahanmuuttopolitiikkaa he de facto harjoittavat.

Thors ja Viljanen ovat täysin tietoisia turvapaikanhakijoiden perheenyhdistämisväylän väärinkäytöstä. He ovat kuitenkin tietoisesti sallineet väärinkäytökset ja laittomuudet. Heidät pitäisi asettaa tästä oikeuden eteen ja tuomita lainmukaisiin rangaistuksiin.

Thors ja Viljanen valehtelevat maahanmuuton ongelmista, koska tietävät kansan valtaenemmistön vastustavan nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa. He yrittävät estää kansaa saamasta selville, millaista nykyinen maahanmuutto todellisuudessa on. Kun poliittinen vallanpitäjä, maahanmuuttoministeri Astrid Thors, ja virkamiespäättäjä, sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen, valehtelevat Suomessa de facto harjoitetusta maahanmuuttopolitiikasta, he yrittävät estää kansaa päättämästä maahanmuuttopolitiikasta lainkaan.

Thors ja Viljanen vastustavat demokratiaa ja kannattavat diktatuuria. He yrittävät estää kansaa maahanmuuttopolitiikasta, koska he tietävät kansan vastustavan nykyisten poliittisten vallanpitäjien ja politisoituneen virkamieskoneiston harjoittamaa maahanmuuttopolitiikkaa. He yrittävät estää kansaa päättämästä asioista. Thors ja Viljanen haluavat estää kansaa saamasta tietoa maahanmuutosta ja sen todellisista seurauksista, koska he eivät halua kansan pääsevän ilmaisemaan mielipidettään maahanmuuttopolitiikasta äänestämällä siitä vaaleissa.

Jos kansalta pimitetään tosiasioita maahanmuutosta, silloin kansa joutuu tekemään äänestyspäätöksensä silmät ummessa. Demokratia edellyttää sitä, että kansa saa tietoa yhteiskunnallisista asioista voidakseen näiden tietojen pohjalta muodostaa rationaalisia poliittisia mielipiteitä ilmaistakseen ne sitten vaaleissa. Jos vallanpitäjät valtionhallinto salaa tekemisiään kansalta, kansa ei pääse muodostamaan realistisia, oikeaan informaatioon perustuvia mielipiteitä. Tällöin kaikki vaalitulokset ovat mitättömiä, illegitiimejä, koska ne ovat muodostuneet puutteellisen informaation vallassa.

Jos kansalta pimitetään keskeisiä tietoja yhteiskunnallisista asioista, tämä vaikuttaa vaalituloksiin ratkaisevasti. Nämä tiedot voisivat romahduttaa tiettyjen poliitikkojen kannatuksen ja kasvattaa toisten poliitikkojen kannatusta, joten tällaisten tietojen salaaminen vääristää vaalituloksia.

Juuri tähän Thors ja Viljanen pyrkivät salaamalla kansalta tietoja maahanmuutosta. He pyrkivät estämään nykyisen maahanmuuttopolitiikan kannattajien (Thors, Wallin, Kiviniemi, Sinnemäki jne.) kannatuksen romahtamisen ja nykyisen maahanmuuttopolitiikan kritisoijien (Halla-aho, Hirvisaari, Rydman, Zyskowicz, Heinäluoma jne.) kannatuksen nousun. He siis pyrkivät siihen, että kansan todellinen mielipide maahanmuuttopolitiikasta ei tulisi esille vaalituloksessa.

Jos tosiasiat maahanmuuton aiheuttamista ongelmista kerrottaisiin kansalle julkisesti, kansan valtaenemmistö kannattaisi maahanmuuttopolitiikan merkittävää tiukentamista. Thors ja Viljanen yrittävät estää maahanmuuttopolitiikan suunnanmuutoksen pimittämällä tietoja, jotka toisivat vaaleissa valtavasti ääniä maahanmuuttokriittisille. Thors ja Viljanen siis pyrkivät vääristämään ensi vuoden eduskuntavaalien tuloksia.

Thors ja Viljanen yrittävät estää demokratian toteutumisen salaamalla sellaisia tietoja maahanmuuton aiheuttamista ongelmista, jotka vaikuttaisivat vaalitulokseen ratkaisevasti. Näin toimimalla Thors ja Viljanen vastustavat Suomen perustuslaillista demokratiaa. Pyrkimys Suomen valtiojärjestyksen kumoamiseen oikeudettomin keinoin, tässä tapauksessa pyrkimys demokraattisten vaalien tuloksen vääristämiseen salaamalla olennaisia tietoja tärkeistä yhteiskunnallisista asioista, täyttää valtiopetoksen tunnusmerkistön.

13 luku

Valtiopetosrikoksista

1 §

Valtiopetos

Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai siihen rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen

1) kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka

2) muuttaa Suomen valtiojärjestystä

tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava valtiopetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.Edellä esitettyyn perustuen katson, että maahanmuuttoministeri Astrid Thors ja sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen syyllistyvät valtiopetokseen rikoslain 13 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla.1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Noinhan se on Mikko, molemmat ja muutama muukin, Sinnetänne mm. pitää saada tilille noista sikailuista.

Kirjoitin jo kauan sitten miten tuolla systeemillä tehdään rahaa ja aivan varmaa on se, etteivät nuo kusettajat ole tehneet tihutöitään ilmaiseksi, vaan ovat osaltaan olleet saamassa sitä rahaa, jonka ihmissalakuljettajat tekevät mamubusineksella Suomessa.

Arse jopa ilmoituksin hakee noita maahnmuuttajia, kuten tästä käy ilmi.
.