Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

maanantaina, elokuuta 30, 2010

Astrid Thors ja Ritva Viljanen valehtelevat perheenyhdistämisistä


HS:

Somalialaisten perheenyhdistämishakemukset ovat ruuhkauttaneet Maahanmuuttoviraston. Hakemusten määrä on neljässä vuodessa kuusinkertaistunut.

Oleskelupäätöstä odottaa nyt lähes 5 000 somalialaisten perhesidehakemusta.

Hakemusmäärän kasvua selitetään muun muassa perheessä olevien kasvattilasten määrällä. Hakemuksista selviää, että lapsia on nykyään lähes joka perheessä, kun pari vuotta sitten heitä ei ollut juuri lainkaan, kertoo Maahanmuuttoviraston johtaja Heikki Taskinen.

Sisäministeriö epäilee, että osa hakemuksista on perusteettomia. Ministeriön mukaan hakemusruuhkaa ei voi selittää pelkästään Somalian sekasortoisella tilanteella.

Hakemuksista paljastunut sukupuolittunut ikäjakauma arveluttaa ministeriötä. Ministeriön muistiosta selviää, että hakemuksiin ilmoitetuista 13–17-vuotiaista kasvattilapsista 70 prosenttia on tyttöjä.

Raportti sanoo, että kasvattilapsijärjestelmää voidaan yrittää käyttää myös ihmiskaupan välineenä.

Perheenyhdistäminen tarkoittaa sitä, että oleskeluluvan saanut pakolainen voi hakea lupaa esimerkiksi puolisonsa tai lapsensa saamiseksi Suomeen.HS:

Vähemmistövaltuutettu on pyytänyt Maahanmuuttovirastolta selvitystä siitä, miten mahdolliset ihmiskaupan uhrit on pyritty tunnistamaan kasvattilapsiin liittyvien perheenyhdistämishakemusten yhteydessä.

Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina, että somalialaisten kasvattilapsihakemusten määrä on kasvanut parin viime vuoden aikana rajusti. Hakemusten ikä- ja sukupuolijakaumasta näkee, että hakijoista iso osa on 16–18-vuotiaita tyttöjä. Maahanmuuttoviraston ja sisäministeriön virkamiehet esittivät sunnuntain Helsingin Sanomissa epäilyjä, että taustalla saattaa olla väärinkäytöksiä, mahdollisesti jopa ihmiskauppaa.

"Vähemmistövaltuutetun tehtävänä on valvoa ihmiskaupan vastaista toimintaa ja muun muassa sitä, että ihmiskaupan uhrit tunnistetaan asianmukaisesti ja että heidät ohjataan ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään. Nyt haluamme selvittää, miten Maahanmuuttovirasto on toiminut tilanteissa, joissa on syntynyt epäilys ihmiskaupasta. Otamme kaikki ihmiskauppaan viittaavat signaalit erittäin vakavasti ja toivomme selvittävältä viranomaiselta, Maahanmuuttovirastolta, toimenpiteitä", vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet sanoo tiedotteessaan.HS:
Maahanmuuttoministeri Astrid Thors (r) vieraili helmikuussa Suomen Etiopian-lähetystössä Addis Abebassa ja näki omin silmin, miten pulassa lähetystö on perhesidehakemusten kanssa. Vierailun jälkeen ongelmaa pohdittiin ulko- ja sisäministeriön yhteiskokouksessa ja perustettiin ulko- ja sisäministeriön sekä Maahanmuuttoviraston virkamiehistä työryhmä pohtimaan asiaa.

Työryhmä teki sisäministeriölle asiasta muistion, joka valmistui huhtikuun lopussa. Muistio toimitettiin ulko- ja sisäministeriöiden ylimmälle virkamiesjohdolle sekä ministeri Thorsille.

Helsingin Sanomat pyysi alkuviikosta kyseistä muistiota sisäministeriöstä nähtäväkseen, mutta ministeriön kirjaamon mukaan muistiolla ei ole diaarinumeroa, joten sitä ei ole olemassakaan.

Sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen vastasi asiakirjapyyntöön, että kyseessä on ministeriön sisäinen muistio. Viljanen kertoi myös, että muistiota ei ole toimitettu hänelle eikä ministeri Thorsille.

HS kuuli useista virkamieslähteistä, että muistio oli nimenomaan toimitettu molemmille.
Maahanmuuttoministeri Astrid Thors ja sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen siis valehtelevat perheenyhdistämisistä.

Astrid Thors ja Ritva Viljanen ovat tienneet jo kuukausia, että perheenyhdistämisiä käytetään ihmiskaupan väylänä. Heille on toimitettu tästä asiantuntijavirkamiesten raportti jo neljä kuukautta sitten. Thors ja Viljanen ovat kuitenkin totaalisesti vaienneet julkisuudessa tämän raportin olemassaolosta. He eivät ole halunneet kertoa kansalle tosiasioita maahanmuutosta.

Tällaisten tosiasioiden salaaminen kansalta on mielestäni valtiopetos. Suomen pitäisi olla demokratia. Valtiovalta kuuluu kansalle. Valtio ei voi mitenkään olla irrallaan kansasta. Valtio ei ole kansan yläpuolella. Poliitikoilla ja viranomaisilla ei ole mitään oikeutta harjoittaa jotain omaa salaista politiikaansa kertomatta siitä kansalle.

Thors ja Viljanen ovat tehneet juuri näin. Thors ja Viljanen ovat tienneet, että perheenyhdistämisiä käytetään ihmiskaupan väylänä. He ovat pyrkineet salaamaan tämän asian kansalta. He jopa valehtelevat asiaa koskevan asiantuntijaraportin olemassaolosta. Thors ja Viljanen siis valehtelevat kansalle siitä, millaista maahanmuuttopolitiikkaa he de facto harjoittavat.

Thors ja Viljanen ovat täysin tietoisia turvapaikanhakijoiden perheenyhdistämisväylän väärinkäytöstä. He ovat kuitenkin tietoisesti sallineet väärinkäytökset ja laittomuudet. Heidät pitäisi asettaa tästä oikeuden eteen ja tuomita lainmukaisiin rangaistuksiin.

Thors ja Viljanen valehtelevat maahanmuuton ongelmista, koska tietävät kansan valtaenemmistön vastustavan nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa. He yrittävät estää kansaa saamasta selville, millaista nykyinen maahanmuutto todellisuudessa on. Kun poliittinen vallanpitäjä, maahanmuuttoministeri Astrid Thors, ja virkamiespäättäjä, sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen, valehtelevat Suomessa de facto harjoitetusta maahanmuuttopolitiikasta, he yrittävät estää kansaa päättämästä maahanmuuttopolitiikasta lainkaan.

Thors ja Viljanen vastustavat demokratiaa ja kannattavat diktatuuria. He yrittävät estää kansaa maahanmuuttopolitiikasta, koska he tietävät kansan vastustavan nykyisten poliittisten vallanpitäjien ja politisoituneen virkamieskoneiston harjoittamaa maahanmuuttopolitiikkaa. He yrittävät estää kansaa päättämästä asioista. Thors ja Viljanen haluavat estää kansaa saamasta tietoa maahanmuutosta ja sen todellisista seurauksista, koska he eivät halua kansan pääsevän ilmaisemaan mielipidettään maahanmuuttopolitiikasta äänestämällä siitä vaaleissa.

Jos kansalta pimitetään tosiasioita maahanmuutosta, silloin kansa joutuu tekemään äänestyspäätöksensä silmät ummessa. Demokratia edellyttää sitä, että kansa saa tietoa yhteiskunnallisista asioista voidakseen näiden tietojen pohjalta muodostaa rationaalisia poliittisia mielipiteitä ilmaistakseen ne sitten vaaleissa. Jos vallanpitäjät valtionhallinto salaa tekemisiään kansalta, kansa ei pääse muodostamaan realistisia, oikeaan informaatioon perustuvia mielipiteitä. Tällöin kaikki vaalitulokset ovat mitättömiä, illegitiimejä, koska ne ovat muodostuneet puutteellisen informaation vallassa.

Jos kansalta pimitetään keskeisiä tietoja yhteiskunnallisista asioista, tämä vaikuttaa vaalituloksiin ratkaisevasti. Nämä tiedot voisivat romahduttaa tiettyjen poliitikkojen kannatuksen ja kasvattaa toisten poliitikkojen kannatusta, joten tällaisten tietojen salaaminen vääristää vaalituloksia.

Juuri tähän Thors ja Viljanen pyrkivät salaamalla kansalta tietoja maahanmuutosta. He pyrkivät estämään nykyisen maahanmuuttopolitiikan kannattajien (Thors, Wallin, Kiviniemi, Sinnemäki jne.) kannatuksen romahtamisen ja nykyisen maahanmuuttopolitiikan kritisoijien (Halla-aho, Hirvisaari, Rydman, Zyskowicz, Heinäluoma jne.) kannatuksen nousun. He siis pyrkivät siihen, että kansan todellinen mielipide maahanmuuttopolitiikasta ei tulisi esille vaalituloksessa.

Jos tosiasiat maahanmuuton aiheuttamista ongelmista kerrottaisiin kansalle julkisesti, kansan valtaenemmistö kannattaisi maahanmuuttopolitiikan merkittävää tiukentamista. Thors ja Viljanen yrittävät estää maahanmuuttopolitiikan suunnanmuutoksen pimittämällä tietoja, jotka toisivat vaaleissa valtavasti ääniä maahanmuuttokriittisille. Thors ja Viljanen siis pyrkivät vääristämään ensi vuoden eduskuntavaalien tuloksia.

Thors ja Viljanen yrittävät estää demokratian toteutumisen salaamalla sellaisia tietoja maahanmuuton aiheuttamista ongelmista, jotka vaikuttaisivat vaalitulokseen ratkaisevasti. Näin toimimalla Thors ja Viljanen vastustavat Suomen perustuslaillista demokratiaa. Pyrkimys Suomen valtiojärjestyksen kumoamiseen oikeudettomin keinoin, tässä tapauksessa pyrkimys demokraattisten vaalien tuloksen vääristämiseen salaamalla olennaisia tietoja tärkeistä yhteiskunnallisista asioista, täyttää valtiopetoksen tunnusmerkistön.

13 luku

Valtiopetosrikoksista

1 §

Valtiopetos

Joka tarkoituksenaan väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla tai siihen rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti pakottamalla taikka valtiosääntöä rikkoen

1) kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä taikka

2) muuttaa Suomen valtiojärjestystä

tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava valtiopetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.Edellä esitettyyn perustuen katson, että maahanmuuttoministeri Astrid Thors ja sisäministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen syyllistyvät valtiopetokseen rikoslain 13 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla.perjantaina, elokuuta 27, 2010

Israelin suurlähettiläs vaatii Suomen Amnestyn johtajaa eroamaan


Israelin Suomen-suurlähettiläs Avi Granot

Tätä ei näemmä ole vielä ollut suomalaisessa mediassa, joten laitan tämän nyt tänne jatkona kahteen edelliseen Amnesty-hysteriaa koskeneeseen juttuun.

Jerusalem Post:

Israel envoy rebukes Amnesty over Finnish remarks

By BENJAMIN WEINTHAL JERUSALEM POST CORRESPONDENT
08/27/2010 04:30

Amid growing controversy around the anti-Israeli head of the Finnish Amnesty International branch, Frank Johansson, Israeli Ambassador to Finland Avi Granot and the Simon Wiesenthal Center on Thursday issued stinging rebukes of Amnesty’s approach to Israel and human rights.

“Amnesty International professes to be a neutral body that cares about human rights. When, a priori, AI can call any free democratic state a ‘scum state,’ he [Johansson] is not suitable for the position he is holding. To call Israel a ‘scum state’ offends 7.5 million people,” Granot told The Jerusalem Post from Helsinki on Thursday.

Granot said Amnesty, which has dissociated itself from Johansson’s branding of Israel as “scum state” on a blog, missed the point: Johansson has a “public position,” he said, and that “takes away the whole idea that this is a private matter.”
torstaina, elokuuta 26, 2010

Amnesty-hysteria jatkuu


Frank Johansson, Suomen Amnestyn johtaja


Amnesty on jo pitkään ollut puolueellinen, vasemmistolainen järjestö, joka ei ole ollut lainkaan kiinnostunut esimerkiksi islamkriitikkojen (Jussi Halla-aho, Geert Wilders, Ayaan Hirsi Ali, Muhammad-pilapiirtäjät jne.) joutumisesta sensuurin ja jopa tappouhkausten kohteeksi.

En mitenkään pyri puolustelemaan Amnestya järjestönä, koska se on täysin puolueellinen, epärehellinen taho, ei mikään aito, kunnioitettava ihmisoikeusjärjestö.

Silti siionistien hysteerinen raivoaminen globaalissa mediassa yhdestä sanasta ("nilkki") on täysin suhteetonta.

Euroopassa oikeaa antisemitismiä esiintyy lähes yksinomaan muslimien keskuudessa. Muslimit ovat rutiininomaisesti hyökkäilleet juutalaisia vastaan Ruotsissa, Ranskassa, Belgiassa ja Hollannissa. Juutalaisvastaisuudesta huolestuneiden kannattaisi keskittyä tällaisiin konkreettisiin väkivaltaisuuksiin ym. todellisiin ongelmiin eikä loputtomiin jauhaa paskaa yhdestä sanasta yhden vasemmistolaisen järjestöaktiivin yhdessä blogipostauksessa.

Suomessa asuva amerikkalainen Kenneth Sikorski, joka aloitti tämän hysteerisen fleimimyrskyn kääntämällä Johanssonin kirjoituksen englanniksi ja antamalla siitä vinkin Jerusalem Post-nimiselle Israelissa julkaistavalle, juutalaisten ja muiden Israel-ystävien ympäri maailmaa lukemalle englanninkieliselle lehdelle, iloitsee Simon Wiesenthal Centren sekaantumisesta asiaan:

Thursday, August 26, 2010

SIMON WIESENTHAL CENTER WEIGHS IN ON AMNESTY FINLAND'S 'SCUM GATE'.......

The Tundra Tabloids just received this communique from the SWC this morning, which states that Dr. Shimon Samuels, Director of the SWC's Paris branch, is now drawing attention to both the anti-Semitic remarks made by the Amnesty Finland head, Frank Johansson, as well as whether such an ethical breach of the UK Charity Commission's guidelines and revoke its tax exempt status.


Jostain syystä tätä Simon Wiesenthal Centren kannanottoa ei löydy järjestön omilta kotisivuilta. Sikorski on ilmeisesti tuon järjestön postituslistalla tai sitten järjestö muuten vain katsoi asiakseen informoida koko kohun aloittajaa eli Sikorskia tästä reaktiostaan Johanssonin blogipostaukseen. Kopioin tämän nyt Simon Wiesenthal Centren julkilausuman Sikorskilta.
Simon Wiesenthal Centren Euroopan-konttorin johtaja Shimon Samuels

Wiesenthal Centre to UK Charity Commission: " Amnesty International's Finnish Director's Depiction of Israel as a 'Scum - State' May Compromise its Charitable Status

Paris, 26 August 2010

In a letter to UK Charity Commission Chair, Dame Susan Leather, the Simon Wiesenthal Centre's Director for International Relations, Dr. Shimon Samuels, drew attention to "a British registered charity, Amnesty Internationa (AI) , whose International Secretariat is domiciled in London"

He added that " you are probably well aware of the lofty human rights aspirations vaunted in the mission statement of AI, especially as its emeritus Secretary-General, Irene Kahn, was recently appointed to the Charity Commission's Board of Trustees".

The letter continued, "AI on its website, indicates its London address as the focal point for its global fundraising campaign. It is therefore clear that AI, through its various representations must comply with the audit requirements and values enunciated by the Charity Commission".
Samuels suggested that "this week's statement by AI's Finnish Director, Frank Johansen, endorsing a colleague's description of Israel as "a scum state", arguably violate your Commission's provisions against discrimination and, consequently, put AI's charitable status in question".

He noted that " Johansen made his bigoted statement on a blog and on the website of Iltalehti, one of Finland's principal newspapers. On both webpages, his title unambiguously appears as 'Director of the Finnish Branch of Amnesty International'".

The letter stressed that "approaches to AI in London, urging condemnation of Johansen and his suspension from employment pending a full investigation, have been roundly rejected", arguing that "AI is apparently reluctant to modify its constant and obsessive assaults on the State of Israel, even when it reaches such despicable depths. It is thus complicit by omission in the antisemitic statements of its Finnish representative".

The Centre urged the Charity Commission "to launch an official Enquiry into AI's politicization and possible contribution to a climate of hatred that affects Jewish communities globally".

"Pending the results of your Enquiry, we suggest that AI's tax privileges be suspended and that the organization be treated by the Charity Commission as any other alien political agency with an address of convenience in the U.K.", concluded Samuels.
Simon Wiesenthal Centre siis syyttää Amnesty Internationalia antisemitismistä ja vaatii Ison-Britannian viranomaisia kumoamaan Amnestyn statuksen hyväntekeväisyyttä harjoittavana varainkeräysorganisaationa.

Simon Wiesenthal Centre käyttää ilmaisua "Amnestyn toistuvat ja pakkomielteenomaiset hyökkäykset Israelia vastaan" (constant and obsessive assaults). Tämähän tarkoittaa sitä, että Simon Wiesenthal Centren mielestä Amnesty ihan vain silkkaa pahuuttaan hyökkää Israelia vastaan; Simon Wiesenthal Centre ei siis myönnä, että Amnesty voisi edes joskus esittää jotain aiheellistakin kritiikkiä Israelia kohtaan.

Kaikki Israelin kritisointi on Simon Wiesenthal Centren mielestä aina jotain inhottavaa, pahantahtoista hyökkäämistä. Tämähän tietysti osoittaa, että Simon Wiesenthal Centre ei ole vakavasti otettava, ihmisoikeuksia kunnioittava kansalaisjärjestö.

Simon Wiesenthal Centre siis ampuu itseään jalkaan. Järjestö osoittaa epäuskottavuutensa tyystin kiistämällä legitiimin kritiikin mahdollisuuden.

Samaan aikaan hysteerinen fleimimyrsky jatkuu Jerusalem Postin yleisönosastossa. Siteeraan tässä suurin piirtein edustavaa otosta mielipiteistä:


90. To Frank Johansson

* Author: Giulia
* Country: Italy
* 08/25/2010 13:26


Why are you wearing ear rings? Do you wear bras too? And pink thong? Disgusting scum!


Ulkonäköön perustuva argumentum ad hominem. Selkäydinreaktio. Freudilainen seksuaalinen solvaus.

Loistavaa tämä siionistien argumentaatio.103. Amnesty Cop Out
Author: Uzi
Country:
08/25/2010 16:38


"The organization generally does not comment on human resource matters" LOL. So... Amnesty, one of the most vehemently anti-Semitic organizations relegates this to a matter of human resources eh? That's so sad it's funny. The embassies reluctance to denounce him also shows their true colors. Perhaps many of the dim Finns will understand when they're struggling to learn Arabic.


Tuossa mainittu "suurlähetystön haluttomuus tuomita Johansson" (the embassy's reluctance to denounce him) viittaa siihen, että Suomen Israelin-suurlähetystön lähetystösihteeri Anu Pulkkinen kieltäytyi kommentoimasta yksityisen kansalaisen blogipostausta:

The deputy head of Mission for the Embassy of Finland in Israel, Anu Pulkkinen, told the Post on Tuesday that Johansson “is responsible for his own comments, and we are not commenting on blog writings of individual Finnish citizens.

Finland has traditionally good bilateral relations with Israel in various fields. This means, among other things, that there are good direct contacts and channels of discussion between the two countries to discuss all kinds of issues, she said, adding, “There is a wide freedom of press in Israel and the government respects that. The same goes for Finland, and that’s why it’s probably easy to understand that a representative of the government does not comment on individual blog writing.

“Finland strongly condemns anti-Semitism. One indication of that is, among others, our recent decision to join the Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research,” she said.


On se nyt naurettavaa, jos edes tuollainen mantranomainen antisemitismin tuomitseminen ja holokaustia koskevasta historianopetuksesta puhuminen ei riitä hälventämään siionistien hysteerisiä antisemitismisyytöksiä.

The embassy's reluctance to denounce him also shows their true colors. = "Suurlähetystön haluttomuus tuomita Johansson paljastaa heidän todellisen värinsä." Tässä siis joku fanaatikko syyttää Suomen suurlähetystöä ja ilmeisesti Suomen hallitusta tai koko Suomen valtiota antisemitismistä sillä perusteella, että joku suomalainen diplomaatti ei suostu virallisesti "tuomitsemaan" yhden Suomen kansalaisen kirjoittamaa blogipostausta.

Siionistit hankkivat badwilliä itselleen olemalla noin hysteerisiä. Tämähän alkaa jo suuresti muistuttaa sitä, että Tanskan hallitukselta vaadittiin "anteeksipyyntöä" tanskalaisten sanomalehtien julkaisemista pilakuvista.110. Johansson
Author: James
Country: USA
08/25/2010 17:44


Something is not right with this guy. His eyes, the earring, the hard lines of his mouth, come on show us your dirty tongue? The real scum is you, Frank Johansson. You are the true enemy of freedom. You are a disgrace to Finland.


Taas ulkonäköön perustuva ad hominem-hyökkäys. Mitään asia-argumentteja ei siis ole.


111. Lol!
Author: Jake
Country:
08/25/2010 18:04


This scum Frank Johansson also looks like an ex-convict who has just been released from prison and is now on parole. It is not surprising that he now wears earrings and other feminine paraphernelia. Having played the 'girfriend' so long for his fellow inmates and connected so completely to his 'feminine side', he now turns his enmity against Israel, which by contrast is engaged in the 'masculine' art of forcefully defending itself and fighting off its enemies.

Taas ulkonäköhyökkäys ja seksuaalinen solvaus. Siionistien argumentit ovat yllättävän freudilaisia.

Oma rauhoitteleva viestini pääsi läpi moderoinnista:


People who react hysterically to Johansson strongly resemble the Muslims who went on a rampage because of the Muhammad caricatures published in Danish newspapers. You should realise that aggressive, overblown reactions to insignificant things are counterproductive.


Sen sijaan tämä viestini ei päässyt läpi moderaattorin seulasta:

From a PR point of view, this flamewar is a real fiasco. Claiming that Amnesty and/or most Finns and/or most Europeans are anti-Semitic because Johansson happened to use the word nilkki ("scoundrel" or "crook") when referring to the actions of the Israeli Army in the West Bank is utterly ridiculous. You know what happened to the boy who cried wolf? If Israelis and pro-Israeli Europeans and Americans scream "ANTI-SEMITISM!!!" because of one word in one blog post, nobody takes allegations of anti-Semitism seriously anymore. You should realise that this is not in the interests of Israelis or other Jews.

Mikähän tuossa oli sellaista, mitä Jerusalem Post ei katsonut voivansa julkaista?


117. hypocrisy

* Author: Jacob
* Country: Israel
* 08/25/2010 21:07


There is this dual standard when it comes to Israel
If the country is acting lick any other democracy it is considered wrong but that is the problem of those how look at as trough hypocrisy
thy only want to see Israel in the hirable way there fathers and grandfathers saw the Jew as victims
wall we aren’t victims any moor and if anyone wants to become a victim of death just start with Israel and you’ll find out what pain and destruction is all about
no moor
never again


Onpas helvetin huonoa englantia, mutta kyllä tuosta kuitenkin jotenkuten saa selvää keskeisestä pointista.

Tuossa siis joku juutalainen puhuu siitä, että juutalaiset eivät enää ole uhreja. Fraasi never again viittaa holokaustiin. Ilmeisesti holokausti on niin tärkeä osa juutalaisten identiteettiä, että heti jonkun käyttäessä Israelista hieman pejoratiivista ilmaisua ("nilkki") juutalaiset ryhtyvät hourailemaan holokaustista.

Uhkailu "if anyone wants to become a victim of death just start with Israel and you’ll find out what pain and destruction is all about" osoittaa, millaisia militantteja hysteerikkoja jotkut israelilaiset ovat.

Kun joku suomalainen käyttää Israelista sanaa nilkki, joku israelilainen ryhtyy puhumaan sodasta, tuskasta, tuhosta ja kuolemasta. Tämähän on aivan sairasta. Kuten sanoin, tuollaiset raivohullut ovat erittäin huonoa PR:ää Israelille.121. "regulatory capture" and NGOs

* Author: DJStahl
* Country: USA
* 08/25/2010 22:57


Economists often discuss the phenomenon of "regulatory capture," when an industry is able to gain control of the state agency meant to regulate it. BP's recent oil spill in the Gulf of Mexico, due to "friendly" enforcement by the US bureaucracy, is among many, many examples. Similarly, interested parties gain control of NGOs. (And UN agencies too.) Seems easy enough. NGOs probably don't cost very much.

Tämä on totta. En tosin suoranaisesti usko, että muslimit olisivat ostaneet Amnestyn; kuitenkin jo kylmän sodan aikana monet "ihmisoikeusjärjestöt" tms. kansalaisjärjestöt olivat tiettyjen intressien marionetteja, nimittäin Neuvostoliiton ym. diktatuurien tukijoita. Suomessa esim. Rauhanpuolustajat ry oli tunnetusti täysin KGB:n pyörittämä ja rahoittama järjestö.

Ei sinänsä ole mahdotonta, että myös Amnesty olisi tällä tavalla korruptoitunut. Amnestyn toiminta on usein nimenomaan arabien ym. muslimien intressien mukaista, koska Amnesty kritisoi äänekkäästi nimenomaan Israelia ja USA:ta, ei niinkään muslimivaltioita.

Tämä kuitenkin saattaa johtua yksinkertaisesti siitä, että Amnestyn eurooppalaiset ja amerikkalaiset aktiivit ovat enimmäkseen vasemmistolaisia. Taustalla ei siis välttämättä ole mitään tietoista, eksplisiittistä salaliittoa muslimien ja länsimaisten vasemmistolaisten kansalaisjärjestöläisten välillä. Nämä länsimaiset vasemmistolaiset ovat muslimeille hyödyllisiä idiootteja.122. International Law?

* Author: Lee
* Country: US
* 08/26/2010 00:26


Israel flaunts international law? There is no such thing. International law consists of treaties between sovereign states. There is no over-arching authority above that of the independent nations of the world. The UN is not a governmental entity, but a forum for international diplomacy, nothing more. If Israel is violating treaties it has signed, then that is something for the other signatories of that treaty to address through whatever means they deem appropriate. He should also be specific about precisely which treaties Israel has violated.


Totta. Tämä oli harvinaisen järkevä kommentti. Israelia on voitava kritisoida siinä missä mitä tahansa muutakin valtiota. Syytökset kansainvälisten ihmisoikeussopimusten rikkomisista on spesifioitava. Tosin Johansson viittasi israelilaisten sotilaiden järjestöön, joka tekee juuri niin.


123. Johansson

* Author: Larissa Naiditch
* Country: Israel
* 08/26/2010 01:16


Yes, Mr. Johansson, Israel is a scum state, Jews are scums, as well as Russians, as you said, and Moses, Jesus Christ, Einstein, Freud, Tolstoy, and Dostoevsky all of them were of course Finns.


Olipas tyhmää läppää. Se kertoo israelilaisten herkkähipiäisyydestä, että he vajoavat argumentaatiossaan tuolle tasolle: Israelin armeijan tekemiin ihmisoikeusloukkauksiin kohdistuvaa kritiikkiä torjutaan sillä argumentilla, että Mooses ja Jeesus olivat juutalaisia!!

On hieman hankalaa nähdä, miten Venäjä tähän liittyy. Johanssonilta kysyttiin, voisiko sanaa "nilkki" hänen mielestään käyttää muistakin kuin sotarikoksiin syyllistyneistä israelilaisista sotilaista. Johansson vastasi, että jotkut venäläiset viranomaistahot ansaitsevat saman tittelin. Tämän vuoksi sitten joku israelilainen, nimestä päätellen ilmeisesti Venäjältä kotoisin oleva juutalainen (Larissa Naiditch) katsoo asiakseen loukkaantua sekä Israelin että Venäjän puolesta. Tämä venäjänjuutalainen siis torjuu Venäjään kohdistunutta kritiikkiä ihmisoikeusloukkauksista huomauttamalla, että Tolstoi ja Dostojevski olivat venäläisiä. Argumentaatio on siis suunnilleen yhtä älyllistä ja rehellistä kuin Johan Bäckmanilla.


124. Strange stuff

* Author: Abe
* Country: USA
* 08/26/2010 01:53


What really surprises, and concerns me, about this article is the casual reference to so many watch dog groups out there monitoring private citizens for anti-Israeli sentiment. Not to offend, but it is a bit creepy.

Hyvä huomautus. Tämä on viittaus tuossa Jerusalem Postin artikkelissa mainittuun NGO Monitor-nimiseen, amerikkalaisten juutalaisten rahoituksella toimivaan, arabien ja Israelin välistä konfliktia koskevaa kansalaisjärjestöjen toimintaa analysoivan järjestöön, jonka johtaja on Bar-Ilan-nimisen juutalaisen uskonnollisen yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani, professori Gerald Steinberg.


126. Amnesty

* Author: Malcolm Bush
* Country: England UK
* 08/26/2010 03:01


I am an active campaigner / lobbyist for Amnesty. If you look at Amnesty International carefully you'll find it to be a balanced and fair organisation. If Israel wishes peace it must help achieve it. God is not an estate agent for Israel; Israelis must stop expanding into arab land.

Kerrankin joku järkevä kommentti. Itse en sanoisi Amnestya tasapuoliseksi ja oikeudenmukaiseksi, koska Amnesty on täynnä punavihreitä "rajat auki"-hippejä. Johansson itse kuuluu näihin. Ylläolevassa kommentissa on kuitenkin pätevä huomautus, että Israelin laajentuminen arabialueille (siirtokuntien rakentaminen) ei edistä rauhanprosessia. Ilmaisu "Jumala ei ole Israelin kiinteistövälittäjä" (God is not an estate agent for Israel) oli hyvä piikki Israelia fanaattisesti kannattaville uskonnollisille juutalaisille ja herännäiskristityille.


129. Amnesty Int'l

* Author: Paul Sammon
* Country: USA
* 08/26/2010 04:20


Based on his language, Frank Johansson sounds like the sort of fellow who would have joined an SS division 70 years ago (that's WWII for those with a public school education). His honesty just underlines AI's laughable reports. Year after year after year, they beat up on Israel and the US and never utter a word about the persecution of religious minorities in Islamic countries. They have sunk to the level of the U.N.


Hitler-kortti. On aika naurettavaa sanoa Johanssonia SS-mieheksi sillä perusteella, että hän sanoi Israelia nilkkivaltioksi.

Olen kyllä samaa mieltä tuosta pointista, että Amnesty ei puhu muslimivaltioiden ihmisoikeusrikoksista.

Huomautus "Amnesty on vajonnut YK:n tasolle" (They have sunk to the level of the U.N.) on totta, koska myöskään YK ei koskaan kritisoi muslimeja. Valitettavasti Suomessa suuri yleisö pitää YK:ta jonain auktoriteettina, johon pitää suhtautua ehdottoman kunnioittavasti. Niinpä Suomessa tuo ilmaisu "Amnesty on vajonnut YK:n tasolle" menisi yli hilseen useimmilta ihmisiltä. Suomessa sitä pidettäisiin valtavana kehuna, jos sanottaisiin Amnestyn olevan YK:n tasolla.Kuinka ollakaan, joku hihhuli reagoi pian em. kommenttiin Israelin puolustelijoiden uskonnollisuudesta:


"God is not an estate agent for israel"? where do you get your information about God? it, obviously, is not from the Bible. if you knew anything about you're Bible, you would see that israel is His land, that He covenanted with abraham. read the prophets to see the judgement He will bring on those who come against her in these times. i believe these judgements are coming on england, directly relating to englands moral backslide and treatment of israel. it won't be too long til england is taken over by islam, will it? God's judgement??? i think so.


Tämä kuvastaa, millä älyllisellä tasolla keskustelu kulkee siionistien piireissä. Raamattua pidetään absoluuttisena auktoriteettina. Juudean katsotaan kuuluvan heprealaisille sillä perusteella, että Raamatussa sanotaan niin. Lisäksi länsimaita, tämän hihhulin puheenvuorossa erityisesti Englantia, uhataan Jumalan rangaistuksella siitä, että länsimaat eivät varauksettomasti tue Israelia, Pyhää Maata ja Jumalan valittua kansaa.

Miten tuollaisten ihmisten kanssa voi keskustella?

Kaiken kukkuraksi tätä mediahysteriaa on kierrätetty Israelista takaisin Suomeen. Kokoomuksen verkkolehti kirjoittaa:

Suomalaispuheista suurkohu Israelissa – "Nilkkimaa"-nimittely raivostuttaa

Ulkomaat

Suomen Amnestyn toiminnanjohtaja Frank Johanssonin puheista on noussut suurkohu Israelissa.

Johansson kutsui Israelia Iltalehden blogissaan "nilkkimaaksi". Sana kääntyi englanninkielelle vielä loukkaavampaan ilmaisuun "scum state".

Johanssonin purkaus on sikäli outo, että ihmisoikeusjärjestö Amnestyn perusperiaatteisiin on kuulunut pidättäytyminen eri konfliktien osapuolten arvioimisesta, jotta järjestön toiminnan uskottavuus säilyisi.

Vaikka Johansson ilmeisesti siivosi lauseen blogistaan, hän kuitenkin pysyy kannassaan. The Jerusalem Postille Johansson perusteli näkemystään sillä, että "Israel jatkuvasti rikkoo kansainvälistä lakia."

Amnestyn kotisivujen mukaan "järjestö ei kannata tai vastusta mitään hallitusta tai poliittista järjestelmää." Lause näyttäisi olevan räikeässä ristiriidassa Johanssonin lausuman kanssa.

Johansson sanookin ilmaisseensa näkemyksensä yksityishenkilönä, vaikka Iltalehden blogi esittelee hänet nimenomaan Suomen Amnestyn toiminnanjohtajana.

Jerusalem Postin haastatteleman kansalaisjärjestöjen toimintaa seuraavan NGO Monitorin edustaja Gerald Steinbergin mukaan Amnesty on viime aikoina viljellyt Israelin vastaista retoriikkaa.

Anglosaksisissa maissa Amnestyä on viime aikoina syytetty puoluettomuusperiaatteidensa hylkäämisestä.

Kommentoin itse näin:


Johansson siteerasi israelilaisia sotilaita
25.08.2010 15:59

Mielestäni on huonoa PR:ää Israelille, että sen puolustelijat reagoivat noin hysteerisesti yksittäisen lauseeseen - tai oikeastaan yhteen sanaan eli tässä tapauksessa sanaan "nilkki".

Minkäänlainen julkinen keskustelu ei ole mahdollista, jos vähän väliä takerrutaan lillukanvarsiin eli yksittäisiin mitättömiin sanavalintoihin.

Israelin kannattajien ei pitäisi alentua muslimien harrastaman "meitä on loukattu, yhyy"-älämölön tasolle.

Koirat haukkuu ja karavaani kulkee.

Jos joku Johansson sanoo Israelia nilkkimaaksi, so what? Ei sillä ole mitään merkitystä minkään asian kannalta.

Amnestyn pitäisi tietysti olla puolueeton ihmisoikeusjärjestö, jonka ei pitäisi ottaa kantaa minkään konfliktin toista osapuolta vastaan ja toisen puolesta. Johanssonin repliikki ei kuitenkaan ollut mikään kannanotto esim. Hizbollahin tai Hamasin puolesta eikä yleisestikään palestiinalaisten puolesta israelilaisia vastaan.

Johansson kehui israelilaisten sotilaiden perustamaa Breaking the Silence–järjestöä; jos Johansson on joidenkin höyrypäiden mielestä juutalaisvastainen, ovatko kyseiset juutalaiset sotilaat itsekin juutalaisvastaisia?Pointtini ei näköjään mennyt jakeluun kaikille, koska joku juutalainen loihe lausumaan:Ben Eliah
Holokaustin kaikuja 25.08.2010 19:34

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn Suomen johtaja Frank Johanssonin antisemitistinen möläys on tyypillistä kommunistis-vasemmistolais-ateistista suunsoittoa ja täysin älytöntä ja ristiriitaista sellaisten tyyppien taholta kuultuna, jotka kernaasti ja jopa raivokkaasti tuomitsevat Natsi-Saksan toimenpiteet kaikkien juutalaisten tuhoamiseksi, mutta mitä räikeimmällä tavalla pyrkivät jatkamaan samaa toimintaa. Jos sitä kansaa nimittää Ihmisoikeusjärjestö(!) Amnestyn Suomen johtaja Johansson ihmiskunnan kuonaksi (scum) tai viheliäisiksi ja jonninjoutaviksi "nilkeiksi", on siinä tarkalleen sama sävy kuin aikoinaan Hitlerin Nürnbergin laissa ja niiden toimenpiteiden perusteluissa, joitten pohjalta yritettiin maailma puhdistaa juutalaisista ali-ihmisistä ja "ihmiskunnan syöpäläisistä".

Toivon vilpittömästi että Ihmisoikeusjärjestö (!) Amnestyn Suomen johtaja Frank Johansson tajuaa erota vapaaehtoisesti tai ko. järjestön älykkäämmät toimihenkilöt vaihtavat hänen paikalleen sopivamman henkilön.Miten joku voi oikeasti havaita jotain "holokaustin kaikuja" siinä, että Suomen Amnestyn johtaja sanoo Israelia nilkkimaaksi viitatessaan israelilaisten sotilaiden perustaman järjestön raportoimiin sotarikoksiin Länsirannan alueella?

Tällaiset "Israelin ystävät" tekevät hallaa omalle asialleen käyttäytymällä noin vainoharhaisesti ja suhteellisuudentajuttomasti.
keskiviikkona, elokuuta 25, 2010

Amnesty ja Israel

Suomen Amnestyn johtaja Frank Johansson kirjoitti tällaista:

Israel on nilkkimaa”

Kirjoittanut Frank Johansson

Ystäväni, joka työskentelee Israelissa, oli käymässä ja puita vajaan kasatessa päästiin hänen lempiaiheeseensa. Usean vuoden pyhässä maassa oleskelun jälkeen, hän on tullut siihen tulokseen, että ”Israel on nilkkimaa”. Omien vierailujeni perusteella, jotka ajoittuvat 1970-luvulle ja 1990-luvun loppuvuosille olen aika samaa mieltä.

Puhuimme paljon tiesuluista ja israelilaisten sotilaiden v-mäisyydestä hyvin arkisissa tilanteissa kaikkia palestiinalaisia kohtaan. Tästä keskustelimme, koska julkisuuteen oli juuri levinnyt israelilaisen naissotilaan naamakirjakuvista syntynyt keskustelu. Eden Abergil-niminen sotilas on julkaissut kuvia armeija-ajastaan ”parhaasta ajasta hänen elämässään”. Kuvissa Eden poseeraa palestiinalaisten vankien kanssa, hymyillen ja ilkkuen. Vaikka samanlaisia kuvia todennäköisesti löytyy jokaisen maan sotilaan kännykkäkamerasta, niin jossain määrin uutinen oli Israelin armeijalle pienimuotoinen yhdysvaltalaisten sotilaiden Abu Ghraib-kuviin verrattava ”skandaali”. Näinkö israelilaiset käyttäytyvät.

Taas kerran tuli todistettua, että yksi kuva on voimakkaampi kuin tuhannet sanat. Eden poseeraukset ovat nimittäin erittäin viattomia, jos niitä vertaa Breaking the Silence–järjestön raportteihin. Breaking the Silence on israelilaisten sotaveteraanien perustama järjestö, joka on ottanut tehtäväkseen kerätä sotilaiden omia todistuksia tekemistään sotarikoksista. Järjestön vetäjän Yehuda Shaulin sanojen mukaan: Me haluamme vain kertoa, että jos Israel aikoo jatkaa palestiinalaisalueiden miehitystä, sotarikokset ovat välttämätön seuraus. Joko meidät pitää asettaa syytteeseen tai sitten rehellisesti todeta, että sotarikokset on sallittu.

Tässä järjestön raportti naissotilaiden todistuksista.

Toivoisi, että Breaking the Silence –järjestön edustama äärettömän pieni vähemmistö saisi enemmän tukea muulta maailmalta. Tässäkin olisi ihan kiva, jos löytyisi joku korkean tason EU-poliitikko, joka sanoisi suorat sanat Israelin politiikasta.


Suomessa asuva amerikkalainen Israel-fani Kenneth Sikorski veti tästä herneen nenään ja kommentoi juttua näin:


So this "human rights" activist who chairs Finland's AI branch of the international organization, which is supposedly a non-biased, impartial organization, labeled Israelis....scum. The man is a bigot, and an anti-Semite. Would Johansson ever dare to write publically about Saudi Arabia, or any other Muslim nation as a "scum state", or does he, as many other "human rights" organizations do, take aim at Israel, just because he thinks he can get away with it?

This dispels the notion that Amnesty International (especially in Finland) is an impartial human rights organization as long as sentiments such as Frank Johansson is allowed to go unanswered by that parent organization. Another point worth noticing, is that Johansson makes that obvious biased, bigoted statement out in the open, without a care in the world that he would be held accountable in the Finnish speaking media and blogosphere.

Well guess what bozo, thanks to Vasarahammer and the Tundra Tabloids, your bigoted and anti-Semitic statement has made it to the English speaking world.

NOTE: This situation is entirely like the situation nine years ago when former French ambassador to the UK, Daniel Bernard's anti-Semitic stated that Israel is that "shitty little country"

UPDATE: Be sure to read Dennis Mitzner's post on the incident:
"The Upside-down world of Frank Johansson "

He has a different take on the word used, though the TT is certain that "scum" indeed qualifies as direct trans.Sikorskin mainitsema suomalaisen juutalaisen Dennis Mitznerin artikkeli oli tämä:


Tuesday, August 24, 2010

The Upside-down World of Frank Johansson and Amnesty International

By Dennis Mitzner
Jerusalem Post
August 25, 2010


The chairman of the Finnish chapter of Amnesty International Frank Johansson has written a piece depicting Israel as scum. The Finnish word nilkki, which Johansson uses to describe Israel, literally means scum.

Calling Israel scum is an emotional outburst and it was made by the highest official of Amnesty International in Finland. The reason he thinks so poorly of Israel is the recent photography scandal where a young female Israeli soldier poses next to blindfolded Palestinians.

The incident has been condemned by Israeli authorities, both by the government and the military. The female soldier, Eden Abergil has received no sympathy from the Israeli public nor has she been embraced by any significant – or insignificant – individual, group or organization.

Israeli civil society is civilized, democratic and liberal. Israel is a country where murder-rates and domestic violence cases are lower than in Finland.

Johansson’s willingness to label Israel is nothing short of perverse. Out of all the rogue states in the world, Johansson decides to choose the only democracy in the Middle East.

I wonder what scale Johansson is using in determining the scum-states of this world. Would Israel’s northern neighbor, Lebanon, qualify?

In 1979 Samir Kuntar led a group of Lebanon-based PFL-terrorists to Nahariya, Israel. There Kuntar brutally murdered a family of four, including a 4-year old boy. One of the victims was a 31-yeard old woman, whom Kuntar gruesomely murdered with a blunt force against a rock. He served nearly three decades in prison, until 2008 when he was freed in a prisoner exchange between Israel and Hezbollah. Kuntar returned to Lebanon where he received the reception of a national hero. Politicians threw lavish parties in his honor and decorated him with medals.

In November 2008 Syrian president Bashar al-Assad presented him with Syria’s highest medal. Upon the arrival of Kuntar to Beirut airport, Kuntar was officially received by the Lebanese President Michel Suleiman, Prime Minister Fuad Saniora, Speaker of the Parliament of Lebanon Nabih Berri, several members of the Parliament of Lebanon, and Muslim and Christian clerics. A public celebration was organized by Hezbollah in Dahieh where Hassan Nasrallah gave a welcoming speech to Kuntar.

If Israel is scum, what then is Lebanon? Unfortunately the Kuntar example is redundant as rational arguments have no place in any debate with the likes of Johansson. We should accept the vile anti-Israel sentiment emanating from the “human rights” circles as being all-encompassing and malicious, and most importantly – irrational. Israel does not celebrate murderers and criminals in its midst, but why should that have any effect on the upside-down world of Frank Johansson?


Sikorskin jutun johdosta Jerusalem Post katsoi asiakseen haastatella, paitsi Suomen Amnestyn johtajaa Frank Johanssonia, myös Amnesty Internationalin pääkonttorin tiedottajaa Susanne Floodia, Suomen Israelin-suurlähetystön lähetystösihteeri Anu Pulkkista ja NGO Monitor-nimisen, amerikkalaisten juutalaisten rahoituksella toimivan, arabien ja Israelin välistä konfliktia koskevaa kansalaisjärjestöjen toimintaa analysoivan järjestön johtajaa, Bar-Ilan-nimisen juutalaisen uskonnollisen yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dekaania, professori Gerald Steinbergiä:

Amnesty Int'l Finland: Israel scum state

Exclusive: In Jpost interview, Frank Johansson stands by his words.The head of Amnesty International’s Finnish branch, Frank Johansson, told The Jerusalem Post on Tuesday that he stands by his statement that Israel is a “scum state.”

Writing in his blog, which appears on the Web site of Finland’s third largest newspaper Iltalehti, Johansson wrote on Monday that “A friend of mine who works in Israel was visiting [and] while piling wood in the shed, we got to [talking about] his favourite topic. [After] several years of residence in the Holy Land, he has come to the conclusion that ‘Israel is a scum state.’ Based on my own visit[s], which occurred during the 1970s and for the last time in the 1990s, I agree.”

An English translation of Johansson’s blog first appeared Tuesday on the Web site Tundra Tabloids, a pro-Israel blog that monitors anti-Israeli sentiments in the Finnish media and blogosphere.

Speaking from Finland, Kenneth Sikorski, who runs the Web site and picked up Johansson’s remarks, told The Jerusalem Post that Johansson’s comments are “absolutely atrocious and indicative of a problem of systematic anti-Semitism.”

Asked why he termed Israel a “scum state,” Johansson told the Post in a telephone interview that it was because Israel has “repeatedly flouted international law,” and due to his “personal experiences inside and outside of Israel with meeting Israelis.”

Johansson said that his remarks were not anti-Semitic. “I actually praise Breaking the Silence,” he said, referring to an Israeli organization claiming to collect and share testimonies of former IDF soldiers over human rights violations they allegedly witnessed, while rarely providing names of troops, dates and locations of these incidents.

Asked whether there are other countries aside from Israel that, according to him, meet the definition of a “scum state,” Johansson did not specify any, but noted that there are “Russian officials” who meet the criteria.

The Amnesty International official said: “I have been on record on Finnish TV as saying George Bush is the biggest executioner in the Western Hemisphere, [I] use strong language... I am writing those [blogs] in my capacity as a private person, not as an Amnesty official.”

However, Iltalehti’s Web site clearly provides readers with his title as “director of the Finnish branch of Amnesty International,” which appears above his blog.

NGO Monitor chief Gerald Steinberg condemned Johansson’s remarks in the context of his organization as a whole. The head of the watchdog organization, which tracks anti-Israel activity among NGOs, told the Post in an e-mail on Tuesday that “Amnesty International has promoted an intense anti-Israel ideology, resulting in statements like these. Such one-sided ideological campaigns, with false allegations of war crimes, are entirely inconsistent with Amnesty’s claim to support ethical principles and universal human rights.

“Amnesty International’s new secretary general, Salil Shetty, must immediately condemn this immoral statement by the head of the Finnish chapter, freeze links to the chapter until he resigns, and take measures to end Amnesty’s central role in demonizing Israel,” he added.

Also Tuesday, a spokeswoman for Amnesty International’s headquarters in London, Susanne Flood, told the Post in a telephone interview that “Amnesty would never use an expression like this toward the State of Israel, or any other state.”

Flood said that Johansson used the phrase “creep state” to describe Israel, rather than “scum,” as the initial English translation of the Finnish word found. Native Finnish speakers from Tundra Tabloids said the Finnish term used by Johansson to denigrate Israel is a “highly derogatory term,” and is frequently translated as “scum,” “scum bag” or “douche bag.”

Asked if AI plans to discipline or sack Johansson, Flood said she would have to check on his employment status, but noted that the organization generally does not comment on human resource matters.

Pressed if he is singling out Israel for disparate treatment – a manifestation of modern anti-Semitism according to some critics – Flood said that one “has to look at the full context of his articles.”

She added that Johansson assured her that he is not using his title to write the anti-Israeli blogs. But, when shown that his title was indeed being used in his blog, she conceded to this fact.

The deputy head of Mission for the Embassy of Finland in Israel, Anu Pulkkinen, told the Post on Tuesday that Johansson “is responsible for his own comments, and we are not commenting on blog writings of individual Finnish citizens.Finland has traditionally good bilateral relations with Israel in various fields. This means, among other things, that there are good direct contacts and channels of discussion between the two countries to discuss all kinds of issues, she said, adding, “There is a wide freedom of press in Israel and the government respects that. The same goes for Finland, and that’s why it’s probably easy to understand that a representative of the government does not comment on individual blog writing.

“Finland strongly condemns anti-Semitism. One indication of that is, among others, our recent decision to join the Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research,” she said.


Tämä on jo mielestäni aikamoista hysteriaa.

Kohun seurauksena Johansson deletoi alkuperäisen postauksensa. Jostain syystä myös Mitznerin postaus on deletoitu.

Sikorskin mielestä Johanssonin pitäisi kuitenkin vielä erikseen pyytää lausetta "Israel on nilkkimaa".

Wednesday, August 25, 2010

TUNDRA TABLOIDS MENTIONED IN TODAY'S EDITION OF THE J'LEM POST AS AMNESTY HEAD SHOVES OWN POST DOWN THE MEMORY HOLE.......J'lem Post journalist, Benny Weinthal, contacted the Tundra Tabloids to enquire further about the anti-Semitic incident involving the chairman of the Finnish branch of Amnesty International, Frank Johansson, after coming across the initial story published at the Tundra Tabloids detailing Johansson's labeling Israel as a "scum state".
The article by Weinthal appears in today's edition of the J'Lem Post, and surprise, the offending blog post by the AI chairman at the Iltalehti website has been scrubbed, thrown down the memory hole, but thanks to Vasarahammer we have the cached picture of the post. Interestingly enough, though the Amnesty International chairman (Finnish branch) is totally unrepentant, nonetheless the post has disappeared. A passive mea culpa?

Even if the removal of the post is an admission of guilt, it's not good enough, there needs to be a full apology coming from AI chairman Frank Johansson.Mielestäni on huonoa PR:ää Israelille, että sen puolustelijat reagoivat noin hysteerisesti yksittäisen lauseeseen - tai oikeastaan yhteen sanaan eli tässä tapauksessa sanaan "nilkki".

Minkäänlainen julkinen keskustelu ei ole mahdollista, jos vähän väliä takerrutaan lillukanvarsiin eli yksittäisiin mitättömiin sanavalintoihin.

Juutalaisten (Gerald Steinberg) ja muiden Israelin kannattajien (Kenneth Sikorski) ei pitäisi alentua muslimien harrastaman "meitä on loukattu, yhyy"-älämölön tasolle.

Koirat haukkuu ja karavaani kulkee.

Jos joku Johansson sanoo Israelia nilkkimaaksi, so what? Ei sillä ole mitään merkitystä minkään asian kannalta.

Amnestyn pitäisi tietysti olla puolueeton ihmisoikeusjärjestö, jonka ei pitäisi ottaa kantaa minkään konfliktin toista osapuolta vastaan ja toisen puolesta. Johanssonin repliikki ei kuitenkaan ollut mikään kannanotto esim. Hizbollahin tai Hamasin puolesta eikä yleisestikään palestiinalaisten puolesta israelilaisia vastaan. Johansson kehui israelilaisten sotilaiden perustamaa Breaking the Silence–järjestöä; jos Johansson on joidenkin höyrypäiden mielestä juutalaisvastainen, ovatko kyseiset juutalaiset sotilaat itsekin juutalaisvastaisia?

Dennis Mitzner huomauttaa, että Johanssonin mainitsemaa itsestään kuvia palestiinalaisten vankien kanssa otattanutta israelilaista naissotilasta on yleisesti paheksuttu Israelissa. Tämähän juuri osoittaa, että Johanssonin epäkohtina pitämiä asioita pidetään yleisesti myös Israelissa epäkohtina. Jos Johansson on asioista samaa mieltä kuin Israelin yleinen mielipide, missä se Johanssonin juutalaisvastaisuus luuraa?

Tosin jotkut fanaattisimmat juutalaiset kyllä tekevät kaikkensa lietsoakseen antisemitismiä kirjoittamalla Jerusalem Postin yleisönosastossa näin:


All the scum of the world by Natural Law are obsessed with Jews. Considering that from time immemorial even the ancient Egyptians, the sorcerers of the earth, would not eat bread with Jews. Evil is repulsed by anything that has a connection with true Divinity, and not deluded spirituality and politically motivated religion. Jews remind the scum of the earth that the world is not about them, but about the Torah and the God of Truth. So it should not surprise anyone that those breed on arrogant beliefs that they can manipulate Natural Law, wallow in atheism, modern progressivism, moral equivalency, and false doctrines have made the Jewish people their vulgar obsession.Sellaiset juutalaiset, jotka ihan tosissaan uskovat maailman pyörivän Tooran ympärillä, saattavat helposti luulla "juutalaisvastaisuuden" johtuvan juutalaisten "jumalallisuudesta" ja "roskaväen" vihasta "Totuuden Jumalaa" ja hänen antamaansa Tooraa vastaan. Todellisuudessa Toora eli kaikki viisi Mooseksen kirjaa ovat osa kristillistä Raamattua ja siten pyhiä kirjoituksia kristityille, joten ainakaan kristittyjen antisemitismi ei perustu Tooran eli Mooseksen kirjojen vastustamiseen.

Kukaan ei-kristillinen antisemitistikään ei perustele juutalaisvastaisuuttaan Mooseksen kirjoilla, koska Mooseksen kirjoilla ei ole mitään merkitystä muille kuin juutalaisille ja kristityille.

Ihmisen täytyy olla todella pahasti hurahtanut uskonnolliseen paradigmaan, jos kuvittelee juutalaisvastaisuuden johtuvan vihasta "Jumalan antamaa" Tooraa vastaan. Valitettavasti tuollaisia fanaatikkoja on Israelissa ilmeisesti paljonkin. Sekulaarit israelilaiset inhoavat tuollaisia uskonnollisia fanaatikkoja. Jos useimmat eurooppalaiset ovat asioista suunnilleen samaa mieltä kuin sekulaarit israelilaiset, hihhulien mielestä tämä osoittaa näiden eurooppalaisten juutalaisvastaisuuden. Tällä hihhulien logiikalla kaikki maallistuneet juutalaiset, mm. enemmistö Israelin väestöstä, ovat antisemitistejä.

Hihhuleilla en tarkoita tässä yhteydessä ensisijaisesti juutalaisfanaatikkoja, vaan eurooppalaisia ja amerikkalaisia herännäiskristittyjä. Hehän ovat yleensä pahempia Israel-hihhuleita kuin israelilaiset itse.

Kuitenkin myös monet juutalaiset itse näkevät juutalaisvastaisuutta siellä, missä sitä ei todellisuudessa ole.

Esimerkki Jerusalem Postin yleisönosastosta:


This guy is the result of Europe's gutless attitude to Anti-semitism or is he echoing Europe's real mentality? I believe he is, no non-Jewish organization has made any real effort to condemn him.Tässä siis Italiassa asuva brittiläinen juutalainen väittää Johanssonin "antisemitismin" heijastavan "Euroopan todellista mentaliteettia", koska yksikään ei-juutalainen järjestö ei ole "tuominnut" Johanssonia. Joku juutalainen siis ihan tosissaan luulee, että ei-juutalaisten kansalaisjärjestöjen ympäri Eurooppaa olisi pitänyt kilvan kiirehtiä "tuomitsemaan" Suomen Amnestyn johtajan pari päivää sitten suomeksi kirjoittama blogipostaus. Koko postaustahan ei olisi ollut saatavissa millään muulla kielellä kuin suomeksi, ellei Suomessa asuva amerikkalainen Kenneth Sikorski olisi kääntänyt sitä englanniksi estääkseen Johanssonia "peittelemästä antisemitismiään".

Tämä on sellaista hysteriaa, joka menee jo muslimien tasolle.

Juutalaisten ja heidän ystäviensä pitäisi pyrkiä välttämään tällaista hysteriaa, paniikkia ja poliittista amok-juoksentelua, jos eivät halua tavallisten länsimaisten ihmisten eli eurooppalaisten ja amerikkalaisten alkavan suhtautua juutalaisiin samalla tavalla kuin muslimeihin.

Yleensähän Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ei esiinny juutalaisvastaisuutta muuten kuin a) muslimien keskuudessa ja b) jossain määrin Itä-Euroopasta ja Latinalaisesta Amerikasta tulleiden maahanmuuttajien keskuudessa. Euroopassa juutalaisvastaisuus ilmenee käytännössä yksinomaan muslimien hyökkäyksinä juutalaisten kimppuun mm. Ruotsissa, Hollannissa, Belgiassa ja Ranskassa. Tähän mennessä eurooppalaiset ja amerikkalaiset ovat yleisesti pitäneet muslimeja barbaareina ja juutalaisia normaaleina sivistyneinä ihmisinä. Juutalaisten ei pitäisi vajota muslimien hysteerisen räyhäämisen tasolle, jos juutalaiset (ja filosemiittiset kristityt) eivät halua länsimaisen valtaväestön ryhtyvän pitämään juutalaisia muslimien kaltaisena porukkana.

Jos yksi Suomen Amnestyn johtajan käyttämä sana ("nilkki") saa monet Euroopan ja Amerikan juutalaiset ja filosemiittiset kristityt huutamaan raivon vallassa, tästä tulee etsimättä mieleen muslimien älämölöreaktio Muhammad-pilakuviin.

Esimerkiksi joku amerikkalainen Israel-fani haukkuu Suomea natsivaltioksi, joka näännytti nälkään yli miljoona ihmistä Leningradissa toisen maailmansodan aikana:


May be they should teach Finnish kids on how Finland helped starve over 1,000,000 people in Leningrad over 70 years ago. For a country that is afraid to admit to its Nazi past, at least to itself, it's really hypocritical to lecture anyone else about morality.Tämän jenkin mielestä siis Suomen Amnesty ei saa siteerata israelilaisten sotilaiden perustaman Breaking the Silence –järjestön kertomia juttuja sotarikoksista, koska Suomi ei "uskalla myöntää natsimenneisyyttään".

Milläköhän planeetalla tai missä universumissa tuollainen olisi pätevää logiikkaa?

Miten tuollainen pelleily eroaa siitä, että islam-kriittisiä tahoja (esim. Jussi Halla-aho, Kenneth Sikorski, Jukka Hankamäki, Iivi Masso) haukutaan natseiksi, rasisteiksi, fasisteiksi jne.?

Jos joku luulee tuon amerikkalaisen idiootin olevan pelkkä yksittäistapaus, sopii lukea Jerusalem Postin yleisönosastoa. Yli 90 % kirjoituksista on samaa tasoa. Itse asiassa sieltä on hankalaa löytää yhtäkään kirjoitusta, jossa kehotettaisiin kiihkoilijoita panemaan jäitä hattuun. Kukaan Jerusalem Postin lukija ei tunnu tajuavan, että kyseessä oli yhden miehen yhdessä blogipostauksessa esiintyvä yksi sana ("nilkki"). Suomalaisen juutalaisen Dennis Mitznerin kirjoitus erottuu noista höyrypäistä edukseen maltillisuudessaan - mahdollisesti siksi, että suomalaisena Mitzner on oikeasti lukenut Johanssonin kirjoittaman suomenkielisen tekstin. Jerusalem Postin yleisönosaston israelilaiset ja amerikkalaiset kirjoittelijat eivät pysty lukemaan Johanssonin tekstiä, mutta ovat silti valmiita tuomitsemaan Johanssonin, Amnestyn ja jopa koko Suomen tai koko Euroopan "juutalaisvastaisuuden" yhden sanan perusteella!!!

Mistä tuollaisia idiootteja sikiää?

P.S.

Olen itse viime aikoina kritisoinut Johanssonia siitä, että hän kannattaa kansainvälistä rikollisuutta puolustelemalla ihmissalakuljetusmafian tänne tuomia bulgarialaisia ja romanialaisia mustalaiskerjäläisiä ja -varkaita. Tästä syystä koen hieman vastenmieliseksi, että joudun puolustelemaan Johanssonin kaltaista punavihreää dhimmiä. Olen kuitenkin sen verran rehellinen, suoraselkäinen ja looginen ihminen, että en voi yhtyä Johanssonia kivittävien hysteeristen Israel-fanaatikkojen joukkoon. Vaikka pidän Johanssonin maahanmuuttoa koskevia mielipiteitä suorastaan maanpetoksellisina, en voi pitää rehellisenä tällaista muslimityylistä äbäläwäbäläreaktiota yhteen ainoaan mitättömään pikkusanaan ("nilkki").

Politiikassa ei pitäisi jaotella ihmisiä mustavalkoisesti hyviin ja pahoihin; ei pidä ajatella, että "hyvät" tahot (esim. Israel, USA, Halla-aho, Wilders) ovat aina oikeassa ja "pahat" (esim. muslimit, Venäjä, Johansson, Hämeen-Anttila) aina väärässä kaikissa asioissa. Valitettavasti sekä oikeistossa että vasemmistossa hyvin monilla on tällainen ajattelutapa. Oikeistolaiset kuvittelevat esim. Israelin tai USA:n olevan aina oikeassa ja vasemmistolaiset aina väärässä. Tällaisesta mustavalkoisesta "good guys vs. bad guys"-ajattelusta pitäisi päästä eroon. Kaikkia osapuolia pitäisi kohdella samalla objektiivisella mittapuulla. Jos Johansson on oikeassa, hän on oikeassa; hän ei ole väärässä siksi, että hän on Johansson.maanantaina, elokuuta 23, 2010

Miksi Soini käyttää niin omituista kieltä?

Timo Soinin blogi Iltalehdessä:

Omalla nimellä ja nuunalla

Kirjoittanut Timo SoiniPerussuomalaisten puolueneuvoston kynnyksellä valmistaudun kohtaamaan puolueväen silmästä silmään. Omalla nimellä ja nuunalla. Kasvotusten.

Olen toiminut puolueen puheenjohtaja kolmetoista vuotta. Siinä ajassa oppii omansa tuntemaan.

Perussuomalaisissa sanotaan suoraan ja edestä päin, jos sanottavaa on.

Rehellisyys on joskus kovanpuoleista koettavaa. Pitkällä tähtäimellä se on kuitenkin ainoa tapa kohdata todellisuus.

Puolueen puheenjohtajana olen kokenut sekä menestystä että menetyksiä. Molempia tarvitaan, jotta tuntuma todelliseen elämään säilyy.

Politiikkaan, kuten kaikkeen elämään, liittyy juoruja ja takana päin puhumista. Se on osa ihmisen raadollisuutta.

Nimetön- ja nimimerkkiarvostelu kuuluu reaalimaailmaan. Ei siitä koskaan eroon päästä.

Itse arvostan suoraa palautetta. Sellaista, joka tehdään omalla nimellä ja nuunalla.

Olen kritisoinut kottaraispönttööntuijottajia ja nämä ihmiset ovat tunnistaneet itsensä. Se koira on älähtänyt, johon kalikka on kalahtanut.

Vastaan omalla nimellä esitettyihin viesteihin. Lymyäjät jäävät vastausta vaille.

Politiikassa parkkiintuneelle ammattimiehelle ei mikään palaute tule yllätyksenä. Uusille toimijoille kyllä. Monet pelästyvät ja pahastuvat nimettömistä parjauksista. Se täytyy van kestää. Politiikan huipulle ei ole muuten asiaa.

Minulle sananvapaus on sitä, että seisoo sanojensa takana. Kuin mies ja nainen.

Politiikka on raadollistunut. Poliittisen toimijan yksityisyydensuoja on tavallista kansalaista pienenmpi. Niin pitää ollakin. Yhteisten asioiden hoitajilta voidaan vaatia enemmän paineensietoa kuin muilta kansalaisilta.

Puolueen puheenjohtajan täytyy nauttia omiensa luottamusta. Ilman sitä puoluetta ei voi johtaa. Tämä pätee kaikkiin puolueisiin ja puheenjohtajiin.

Vaaleissa on parempi voittaa kuin hävitä. Nykyään puheenjohtajilta odotetaan vain voittoja. Itse hävisin ensimmäiset eduskuntavaalini. Jos perussuomalainen puolueväki ei olisi antanut minulle toista mahdollisuutta, en olisi voittanut yhtään vaalia. Nyt putki on jo kuuden voiton mittainen ja seitsemäs on otettavissa.

Omalla nimellä ja nuunalla."Omalla nimellä ja nuunalla."

Mikä on nuuna?

"Olen kritisoinut kottaraispönttööntuijottajia ja nämä ihmiset ovat tunnistaneet itsensä."

Mikä on kottaraisenpönttö? Miksi joku tuijottaisi kottaraisenpönttöä? Keitä "nämä ihmiset" ovat? Mihin Soini viittaa?

"Politiikassa parkkiintuneelle ammattimiehelle ei mikään palaute tule yllätyksenä. Uusille toimijoille kyllä. Monet pelästyvät ja pahastuvat nimettömistä parjauksista. Se täytyy van kestää. Politiikan huipulle ei ole muuten asiaa."

Tässä Soini siis kehuu olevansa poliitikan huipulle päässyt kovanahkainen äijä, joka "kestää" nimettömiä "parjauksia". Mielestäni se on aika vastenmielistä narsismia, että joku erikseen kehuu kykyään "kestää" nimetöntä palautetta.

Se, että Soini jankuttaa tästä nimettömästä "parjauksesta" niin paljon, osoittaa hänen olevan äärimmäisen kyrpiintynyt. Normaali ihminen deletoisi sähköpostitse saamansa nimettömät haistattelut urputtamatta niitä julkisesti. Soini kuitenkin nimenomaan haluaa julkisesti urputtaa siitä, kuinka hirveästi hänelle tulee nimettömiä "parjauksia". Hän tekeytyy marttyyriksi, jolle ilkeät ihmiset lähettelevät kauheasti anonyymejä haistatuksia. Itkuaan pidätellen Soini sanoo olevansa "politiikassa parkkiintunut ammattimies", joka urheasti "kestää" näitä hirveitä nimettömiä "parjauksia".

Onko kukaan muu politiikko koskaan urputtanut julkisesti siitä, että hänelle on lähetetty anonyymejä viestejä? Astrid Thors teki rikosilmoituksen saamastaan tappouhkauksesta, mutta ei ole tietääkseni koskaan valittanut nimettömistä haistatusviesteistä. Inhoan Thorsia, mutta Thorskin sietää kritiikkiä paremmin kuin Soini. Jopa kukkahattutäti Thors on kovempi jätkä kuin Soini.

Soini on itsesäälissä piehtaroiva, marttyyrinkruunun päähänsä laittanut itkeskelevä ämmä.

Samasta blogista:

Vaaliteemoja

Kirjoittanut Timo Soini

Suomiareenan vaalikeskustelu näytti mitä tuleman pitää.

Vanhoilla puolueilla on nuoret puheenjohtajat – mikään ei ole muuttunut. Ääni on Jaakobin ääni, mutta kädet ovat Eesaun kädet.

Ainoa uusi asia, jota ” nuoret radikaalit ” puheenjohtajat haikailevat on
” sukupuolineutraali ” avioliitto.

Kansan syviä rivejä tämä kotkotus ei kiinnosta tipan vertaa.

Homorummutusta pitää yllä pieni, mutta äänekäs joukko, joka saa vanhat puolueet tanssimaan pillinsä mukaan.

Perussuomalaisten mielestä avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, eikä tämä kanta rummutuksella mihinkään muutu.

Maahanmuuttopolitiikasta tulee vaaliteema – se kiinnostaa kansaa. Rasismikortin viljely pääministeriltä Suomiareenassa oli rimanalitus. Yhtä pöhköä kuin edellisen pääministerin Leijona-koruihin kohdistama kritiikki.

Taloudesta ja työllisyydestä tulee vaaliteema ja pitääkin. Miten saadaan työtä ja toimeentuloa? – Se kiinnostaa kansaa.

EU-politiikasta tulee vaaliteema. Kokoomuksen Kataisen johdolla Suomi on asetettu Zorbasten ja kabardiinihousujen taloudelliseksi takuumieheksi.Mikä on kabardiini? Googlella löytyi jotain juttua hevosrodusta nimeltä kabardiini, jonka virallinen suomenkielinen nimi on ilmeisesti kabardinhevonen. Tarkoittaako Soini hevosennahasta tehtyjä housuja vai kabardinhevosella ratsastettaessa käytettäviä housuja?

"Zorbakset" tarkoittaa selvästi kreikkalaisia, mutta keitä ovat "kabardiinihousut"?

Miksi Soini käyttää niin omituista kieltä?

Miksi tuollainen pelle on Perussuomalaisten puheenjohtaja?

Miksi Soinia pidetään jotenkin karismaattisena? Miten hänen voidaan väittää puhuttelevan tavallista kanssa, kun hän käyttää niin omituista kieltä? Eihän kukaan muu käytä tuollaisia ilmaisuja.

Miksi Soini hokee blogissaan moneen kertaan olevansa puolueensa puheenjohtajana "omalla nimellä ja nuunalla"? Eihän kukaan voi olla politiikassa mukana nimettömänä. Se ei ole siis mikään meriitti, että joku politiikko esiintyy omalla nimellään. Kaikki poliitikot esiintyvät omalla nimellään. Soini siis hokee, hokee ja hokee sellaista triviaalia asiaa, joka ei ole lainkaan mainitsemisen arvoinen.

Soinin blogiin tulleita kommentteja:

Hym…pakkohan Soinin on omalla nimellään kirjoitella…kun on tuohon hommaan hankkiutunut…

Vaikeaa se on Soinillakin kertoa missä hänen puolueensa menee….mitkä arvot, tavoitteet ym…on…

Saatikka se, että tuntuu enempi puhuvan omistä mielipiteistään kuin puolueensa asioista.

Voiko käsi sydämmellä vannoa..tietävänsä mitä hänen ”äänestäjäkuntansa” haluaa ja tavoittelee..

Voiko väittää ettei persujen kannatus ole enempi toisten vastustusta kuin omaa asioiden ja arvojen ajamista. Mitä ne on…muuten..

Tulee mieleen slougani..ostaisitko tältä puoleelta auton ..ymmärräthän..

Jurmo

12.8.2010, klo 17:51

Niin. Tämä "minä esiinnyn omalla nimelläni"-löpinä on ihan turhaa, kun mitään substanssia ei ole. Kaikki poliitikot esiintyvät TIETYSTI omalla nimellään. Kukaan muu kuin Soini ei koe tällaista itsestäänselvyyttä mainitsemisen arvoiseksi. Soinilla ei kuitenkaan ole mitään poliittista substanssia, joten hänen täytyy täyttää eetteriä höpisemällä itsestäänselvyyksiä tyyliin ruoho on vihreää, vesi on märkää, poliittisen puolueen puheenjohtaja esiintyy omalla nimellään.

Miksi Soini ei koskaan sano mitään esimerkiksi islamin uhkasta Euroopalle? Onko kukaan koskaan kuullut Soinin sanovan islamista yhtään mitään?

Ruotsissa Sverigedemokraterna-puolueen puheenjohtaja sanoo suoraan, että muslimit ovat Ruotsin suurin ongelma:

För 20 år sedan tror jag att de flesta svenskar skulle ha mycket svårt att tänka sig att islam skulle komma att bli Sveriges näst största religion, att svenska konstnärer som kritiserar eller skojar med islam skulle leva under ständigt dödshot, att ett tiotal muslimska terrororganisationer skulle komma att etablera sig i Sverige, att ledande muslimska företrädare skulle framföra krav på införandet av sharialagar i Sverige, att svenska landsting skulle använda skattebetalarnas pengar till att skära av förhuden på fullt friska småpojkar, att Sverige skulle ha flest våldtäkter i Europa och att muslimska män skulle vara mycket kraftigt överrepresenterade bland förövarna, att svenska badhus skulle införa separata badtider för män och kvinnor, att svenska kommuner skulle överväga införandet av könssegregerad simundervisning i skolorna, att frysdiskarna i våra livsmedelsbutiker skulle erbjuda ritualslaktat kött samtidigt som svenska förskolor slutar att servera fläskkött, att svenska skolor skulle införa nya lov för att fira avslutningen på Ramadan samtidigt som kyrkliga skolavslutningar förbjuds på fler och fler skolor och så vidare.

Allt detta är i dag en del av den svenska verkligheten. Frågan är hur det ser det ut om ytterligare några decennier, när den muslimska befolkningen, om nuvarande takt håller i sig, har flerdubblats i storlek och många av Europas större städer, inklusive Malmö, med största sannolikhet har en muslimsk majoritet.

Den mångkulturella samhällseliten ser kanske denna framtid som en färgglad intressant förändring av ett Sverige och Europa som man allt som oftast förnekar ens någonsin har varit ”svenskt” eller ”europeiskt”.

Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år.


Miksi Soini ei sano koskaan mitään tällaista?

Miksi Soini ei koskaan sano maahanmuutosta mitään muuta kuin "maassa maan tavalla", joka on ikivanha ja jokseenkin merkityksetön, tyhjä fraasi?

Miksi Soini on pelkkä pelle, joka vain hokee tyhjiä fraaseja? Miksi Soini ei koskaan sano mitään konkreettista maahanmuutosta ja islamista?


Eikö kritiikin sisältö ole kuitenkin tärkeämpää kuin sen esittäjä? Nimimerkin käyttö lienee Soinille ongelma sen takia, ettei kritiikkiin voikaan vastata keksimällä värikkäitä motiiveja sen esittämiseen ja leimaamalla kritiikin esittäjä vaan pitäisi yrittää puolustaa omia menettelytapoja asiapohjalta.

Selvästikin joku tai jotkin kommentit ovat osuneet lähiaikoina erityisen kohdalleen, kun nimimerkin käytöstä on tullut Soinille blogin arvoinen ongelma. Kalikka on todellakin tainnut kalahtaa, kun älähdys on näin äänekäs.

Kalikka

12.8.2010, klo 18:05


Nimenomaan. Soini uikuttaa ja ulvoo kuin kepitetty koira.

Soini on hysteerinen narsisti, joka ei siedä minkäänlaista kritiikkiä. Siksi hän itkien haukkuu hänen kanssaan eri mieltä olevia "kottaraisenpönttööntuijottajiksi" ja ties miksi ja samalla yrittää epätoivoisesti väittää olevansa paksunahkainen poliitikan ammattilainen.