Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

keskiviikkona, lokakuuta 31, 2007

Älykkyyskeskustelua Pravdassa

HS:n artikkeli alustuksena älykkyyskeskustelulle:


Emeritusprofessorit Richard Lynn ja Tatu Vanhanen julkaisivat viime vuonna kirjan IQ and Global Inequality, joka oli jatkoa samojen tekijöiden vuonna 2002 ilmestyneelle kirjalle IQ and the Wealth of Nations. Kirjoissaan Lynn ja Vanhanen pyrkivät osoittamaan, että eri kansojen keskimääräisessä älykkyydessä on eroja ja että älykkyydellä on merkitystä selitettäessä kansojen välistä eriarvoisuutta.

Vanhanen ja Lynn katsovat, että korkein älykkyysosamäärä on Itä-Aasian kansoilla, kuten kiinalaisilla, japanilaisilla ja korealaisilla. Heistä jäävät jälkeen eurooppalaiset, jotka ovat kuitenkin keskimäärin älykkäämpiä kuin esimerkiksi Latinalaisen Amerikan intiaaniväestö, Etelä-Aasian asukkaat tai pohjoisafrikkalaiset. Lynnin ja Vanhasen älykkyysvertailun häntäpäässä ovat Saharan eteläpuolisessa Afrikassa sijaitsevien valtioiden asukkaat.

Suomessa Tatu Vanhasen teeseistä kohistiin vuonna 2004. Niihin kiinnitettiin huomiota myös siksi, että Tatu Vanhanen on pääministeri Matti Vanhasen isä. Suomalaisessa tiedemaailmassa Tatu Vanhasen vertailevaan älykkyystutkimukseen on suhtauduttu enimmäkseen torjuvasti.

Tuoreen Sosiologia-lehden (3/07) artikkelissa Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori J.P. Roos puolustaa IQ and Global Inequality -teoksessa esitettyjä väitteitä. Roos katsoo, että älykkyys on todellinen, tutkittavissa oleva ilmiö, joka vaihtelee sekä yksilöiden että väestöryhmien kesken. Roosin artikkeli on nähtävissä hänen kotisivuillaan internet-osoitteessa http://www.valt.helsinki.fi/staff/jproos/lynnvanhanen.htm

Roosin mielestä Lynn ja Vanhanen osoittavat konkreettisesti, että älykkyysmittaukset ovat riittävän kulttuurivapaita ja ne mittaavat olemassa olevia todellisia eroja. Roos katsoo Lynnin ja Vanhasen myös todistavan vakuuttavasti, että älykkyydellä on "iso merkitys kansojen välisen eriarvoisuuden selittämisessä".

Roos kirjoittaa, että älykkyyden tutkiminen on yhteiskuntatieteissä tabu, minkä vuoksi esimerkiksi Tatu Vanhanen on saanut mainetta "rasistina ja biologiahörhönä". Roos sanoo itse olleensa väärässä, kun hän on aiemmin pannut Vanhasen näkemyksiä halvalla.

Eri väestöryhmien älykkyyttä koskevista väitteistä on viime viikkoina kohistu myös Britanniassa ja Yhdysvalloissa. DNA:n kaksoiskierrerakenteen selvittäjänä tunnettu James Watson piti lokakuun puolivälissä Sunday Timesin haastattelussa Afrikan tulevaisuudennäkymiä synkkinä ja sanoi syyksi sen, että mustaihoiset eivät ole yhtä älykkäitä kuin valkoihoiset.
Kirsi Piha möläyttää:


Mitäs ihmeen järkeä siinä on? Jos oletamme kuten tutkijat Vanhanen ja Lynn, että älykkyys on synnynnäistä, ei sitä tutkimalla kaiketi pystytä myöskään parantamaan.Minä kommentoin tätä HS:n keskustelupalstalla näin:Miten niin "oletamme"? Eihän sitä ole noin vain oletettu, vaan älykkyyden geneettisyys on nimenomaan havaittu tekemällä tieteellisiä empiirisiä tutkimuksia. Kirsi Piha ei tajua tieteen perusperiaatteita.

Tutkimuksen tarkoituksena ei myöskään tarvitse olla älykkyyden parantaminen. Asioita voidaan tutkia, vaikka niitä ei pyrittäisi muuttamaan. Tieto esim. afrikkalaisten matalasta älykkyystasosta on erittäin relevanttia mm. kehitysapupolitiikan ja maahanmuuttopoliitikan kannalta. Kirsi Piha ei tajua tätä, vaikka on itse ollut kansanedustajana ja europarlamentaarikkona tekemässä poliittisia päätöksiä mm. nimenomaan kehitysapupolitiikasta ja maahanmuuttopoliitikasta.


Joku pelle nimimerkkikirjoittelija luuli olevansa fiksu veistellessään tällaisia näsäviisaita puujalkavitsejä ja sanaleikkejä:


Kirjoittaja tarkoittaa varmaankin, että kehitysapuna Afrikkaan pitäisi viedä särkeä, koska sen syönti kasvattaa järkeä. Tunnetustihan aliravitsemus alentaa älykkyyttä.

Mutta onko maahanmuuttopolitiikan kannalta yhtä arvokasta tieto juutalaisen, kiinalaisen tai amerikkalaisen matalasta älykkyystasosta kuin afrikkalaisen korkeasta älykkyydestä?

Mitä muita ominaisuuksia maahanmuuttajalta pitäisi mitata? Entä maastamuuttajalta?


Väänsin asiaa rautalangasta:

Tunnetustihan aliravitsemus alentaa älykkyyttä.

Myös geenit vaikuttavat älykkyyteen erittäin paljon. Tieto afrikkalaisten matalasta geneettisestä älykkyyspotentiaalista kertoo, että edes aliravitsemuksen poistamisella ei voitaisi nostaa afrikkalaisten älykkyystasoa eurooppalaisten tasolle. Kehitysapupolitiikka on siis täysin epärealistista, jos sen pyrkimyksenä on luoda kehitysmaihin eurooppalaistyylinen koulutusjärjestelmä.

Afrikkalaisten enemmistö on sellaisia ihmisiä, jotka Suomessa olisivat koulussa harjaantumisluokalla tai tukiopetuksessa. Eurooppalaistyylinen koulujärjestelmä on suunniteltu sen varaan, että oppilaiden keskimääräinen älykkyystaso vastaa eurooppalaisten keskitasoa. Koulujärjestelmä on suunniteltu sellaiseksi, että keskivertokoululainen on seiskan tai kasin oppilas. Koulujärjestelmä ei kerta kaikkiaan toimi, jos keskivertokoululainen on nelosen oppilas. Afrikassa 25 oppilaan luokalla parhaat 2-3 oppilasta saattaisivat olla suomalaisella mittapuulla viitosen tai korkeintaan kuutosen oppilaita, kaikki loput pitäisi suomalaisessa koulusysteemissä käytettyjen arvostelukriteereiden perusteella jättää luokalle.

Eurooppalaistyylinen koulutusjärjestelmä ei siis sovellu Afrikkaan. Koulutustavoitteet on Afrikassa määriteltävä tyystin toisenlaisiksi kuin Suomessa. Jos esim. parhaat 10 % oppilasaineksesta ovat viitosen oppilaita, lukioon menevien osuus ei voi olla samat 50 % ikäluokasta kuin Suomessa.

Mitä muita ominaisuuksia maahanmuuttajalta pitäisi mitata?

Eri kansojen erilaiset älykkyystasot kertovat jotain siitä, minkätasoista menestystä voidaan kultakin maahanmuuttajaryhmältä odottaa. Suomessa asuvien afrikkalaisten työttömyysaste on n. 60 % ja kiinalaisten työttömyysaste n. 10 %. Tämä ero selittyy paljolti sillä, että vähäisen älykkyystason omaavien ihmisten on hankalaa hankkia Suomen työmarkkinoilla tarvittavaa osaamista.

Koska afrikkalaisten työllistymismahdollisuudet Suomessa ovat heidän matalan älykkyystasonsa vuoksi hyvin heikot, Suomeen ei pitäisi ottaa afrikkalaisia maahanmuuttajia. Suomeenhan halutaan nimenomaan työperäisiä maahanmuuttajia, ainakin näin poliittiset päättäjämme jatkuvasti sanovat julkisuudessa. Eiväthän työttömät maahanmuuttajat voi olla työperäisiä maahanmuuttajia, joten meidän ei siis pitäisi ottaa vastaan työttömäksi jääviä, Suomen työmarkkinoilla tarvittavaa osaamista tyystin vailla olevia afrikkalaisia maahanmuuttajia.Tässäkin asiassa poliittisesti korrektia dogmaa kritisoivat tahot siis voittavat väittelyn 6-0, koska dogman puolustajilla ei kerta kaikkiaan ole yhtään mitään argumentteja.

lauantaina, lokakuuta 20, 2007

Multikulti-inkvisitio julistaa tieteelliset tutkimustulokset kerettiläisiksi

Yleensä monikulttuurisuudesta käytävä kriittinen keskustelu on poliittista keskustelua maahanmuutosta, sen yhteiskunnallisista seurauksista, tarvittavista maahanmuuton rajoituksista, maahanmuuttajien integroimisesta työmarkkinoille ja maahanmuuttajien kulttuurillisesta assimiloitumisesta.

Tämä kaikki on äärimmäisen tärkeää keskustelua, mutta on hyvä muistaa myös multikultiuskovaisten pyrkimykset tukahduttaa tiettyjen objektiivisten tosiasioiden raportoiminen julkisuudessa.

Poliittiset mielipidekysymykset on nähtävä irrallaan empiirisistä faktakysymyksistä. Arvoarvostelmat ovat eri asia kuin tosiasia-arvostelmat.

Multikultiuskonnon epätoivoisuutta ja epärehellisyyttä osoittaa nimenomaan uskovaisten kyvyttömyys nähdä tätä eroa. Fanaatikkojen johtama poliittisen korrektiuden inkvisitio julistaa tieteelliset tutkimustulokset kerettiläisiksi, jos ne ovat ristiriidassa multikultiuskonnon dogman kanssa. Multikultiuskonto ei siis vain perustu sellaisiin arvoarvostelmiin, jotka ovat ristiriidassa kansan valtaenemmistön arvomaailman kanssa. Multikultiuskonto perustuu myös täysin virheellisiin ja perusteettomiin tosiasia-arvostelmiin, joiden asettaminen kyseenalaiseksi tuomitaan poliittisin perustein.

Uskovaiset siis nimenomaan eivät näe eroa arvoarvostelmien ja tosiasia-arvostelmien välillä. Humen giljotiiniksi kutsuttu periaate no ought from is voidaan kääntää myös toisin päin: siitä, millaisia asioiden pitäisi olla, ei voida vetää johtopäätöksiä siitä, millaisia ne todellisuudessa tällä hetkellä ovat. Tätä multikultiuskovaiset eivät tajua.

Koska uskovaisten mielestä rotuja ei pitäisi olla olemassa, he yrittävät dogmaattisesti kiistää ihmiskunnan reaalisesti olemassaolevat rodut eli tilastollisesti erittäin merkittävällä tavalla toisistaan geneettisesti poikkeavat väestöklusterit. Maailmassa on kuollut kumulatiivisesti ilmeisesti miljoonia neekereitä siksi, että eurooppalaisten ihmisten sairauksien parantamiseen kehitetyt lääkkeet eivät ole toimineet Saharan eteläpuolisesta Afrikasta peräisin olevan geeniperimän omaavilla ihmisillä. Ihmisrotujen välisten erittäin merkittävien geneettisten erojen olemassaolon kiistäminen on johtanut siihen, että mm. WHO:n tai UNICEF:n rahoittamissa tai eurooppalaisten valtioiden kehitysapumäärärahoista kustannetuissa kehitysmaiden terveydenhoidon parantamiseen tähtäävissä kumulatiivisesti satoja miljardeja euroja rahaa nielleissä projekteissa ei ole kehitetty rotujen väliset geneettiset erot huomioon ottavia, spesifisti afrikkalaisia varten tarkoitettuja lääkkeitä.

Yksi eniten julkisuudessa huomiota herättävä uskovaisten kiistämä objektiivinen tosiasia on rotujen välisten älykkyyserojen olemassaolo. Ensinnäkin älykkyys on suureksi osaksi geneetistä, mikä on havaittu myös kunkin ihmisrodun sisällä mm. eri oloissa kasvatettuja monotsygoottisia eli geneettisesti identtisiä kaksosia tutkimalla. Toiseksi älykkyyden geneettisyys johtaa matemaattisella väistämättömyydellä siihen, että toisistaan geneettisesti hyvin merkittävästi eroavien rotujen välillä on geneettisiä älykkyyseroja.

Tämä asia nousi äskettäin jälleen kerran esille, kun yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista geenitutkijoista joutui multikulti-inkvisition hampaisiin esitettyään multikultiuskonnon dogman vastaisia kerettiläisiä tietoja.


London's Science Museum canceled a Friday talk by Nobel Prize-winning geneticist James Watson after the co-discoverer of DNA's structure told a newspaper that Africans and Europeans had different levels of intelligence.

James Watson provoked widespread outrage with his comments to The Sunday Times, which quoted the 79-year-old American as saying he was "inherently gloomy about the prospect of Africa" because "all our social policies are based on the fact that their intelligence is the same as ours — whereas all the testing says not really."

He told the paper he hoped that everyone was equal, but added: "people who have to deal with black employees find this not true."

The comments drew condemnation from British lawmakers, scientists, and civil rights campaigners. On Wednesday The Independent newspaper put Watson on its front page, against the words: "Africans are less intelligent than Westerners, says
DNA pioneer."

Watson, who serves as chancellor of the renowned Cold Spring Harbor Laboratory in Cold Spring Harbor, N.Y., was to deliver a sold-out lecture at the Science Museum, but on Wednesday night the institution said Watson's comments had gone too far and the event had been canceled.Lontoon "tiedemuseo" ei siis kestä tieteellisiä tosiasioita. Tiedemies ei saa kertoa tieteellisiä tosiasioita suuren eurooppalaisen valtion pääkaupungin tiedemuseossa pitämässään tieteellisessä luennossa. Orwell itkee haudassaan.

Tässä ei tietenkään ole mitään uutta.

Suomessa ajatuspoliisi Mikko Puumalainen valehteli minun esittäneen virheellisiä väittämiä afrikkalaisista, kun olin sanonut afrikkalaisten keskimääräisen älykkyystason olevan eurooppalaisten keskitasoa matalampi. Ajatolla Puumalainen ei mitenkään perustellut, miksi väitteeni olisi virheellinen. Puumalainen ei esittänyt yhtäkään lähdeviitettä yhteenkään tutkimukseen, jossa olisi havaittu afrikkalaisten keskimääräisen älykkyystason olevan sama tai korkeampi kuin eurooppalaisten.

Sellaista lähdeviitettä hän ei tietenkään olisi voinutkaan esittää, koska yhdessäkään tutkimuksessa koko maailmassa ei ole koskaan havaittu afrikkalaisten olevan yhtä älykkäitä tai älykkäämpiä kuin eurooppalaiset. Sen sijaan maailmassa on tehty tuhansia älykkyystutkimuksia, joissa on havaittu afrikkalaisten keskimääräisen älykkyystason olevan eurooppalaisten keskitasoa matalampi. Inkvisiittori siis yrittää kiistää tuhansien tieteellisten tutkimusten tulokset tarjoamatta itse edes yhtä ainoaa tutkimustulosta tai muuta perustelua omien väitteidensä tueksi.

Multikulti-inkvisitio siis julistaa tieteelliset tutkimustulokset kerettiläisiksi yksinomaan uskonnollisin, dogmaattisin perustein.

Multikultiuskovaiset eivät edes teeskentele kannattavansa rationaalista, loogista ajattelua ja objektiivisten tosiasioiden selvittämistä tieteellisillä tutkimuksilla. Tieto julistetaan Vääräksi silloin, kun se on ristiriidassa Pyhissä Kirjoituksissa ilmoitetun Jumalallisen Totuuden kanssa.

Multikultiuskovaiset harrastavat siis täsmälleen samaa argumentointia kuin tukemansa muslimit, jotka vastustavat geneettistä evoluutioteoriaa eli kaikkea biologiaa 1400 vuotta sitten kirjoitetun Koraani-nimisen runokirjan perusteella. Multikultiuskovaiset eivät edes yritä perustella asioita rationaalisesti. Multikultidiskurssin puitteissa tosiasia-arvostelmien totuusarvo (tosi/epätosi) riippuu yksinomaan ko. tosiasia-arvostelmien yhteensopivuudesta ideologisten premissien kanssa. Tietyt premissit ovat kiveenhakattu dogma, jota ei saa kyseenalaistaa. Kaikki dogman kanssa ristiriidassa olevat tosiasia-arvostelmat voidaan multikultiuskovaisten mielestä kumota yksinkertaisesti osoittamalla, että ne ovat ristiriidassa dogman kanssa.

Juuri tämän dogmaattisen ajattelutavan pohjalta Kairon yliopiston biologian professori äskettäin katsoi kumonneensa geneettisen evoluutioteorian eli kaiken viimeisen 150 vuoden aikana kehitetyn biologian yksinomaan sillä perusteella, että Koraanin mukaan kaikki eliölajit on luotu sellaisenaan muutamia tuhansia vuosia sitten.

keskiviikkona, lokakuuta 17, 2007

Sananvapaudesta, lainsäädännöstä ja oikeusvaltiosta

MTV3:

Toimittajat ilman rajoja -järjestö on taas listannut maat, joissa sananvapaus on koetuksella. Myös internetiin kirjoittaminen on vaarallista, sen todistaa käytöksellään Kiina.

Blogien kirjoittajia vainotaan yhtä lailla kuin toimittajia niissä maissa, joissa sananvapaus on kortilla. Tämä käy ilmi Toimittajat ilman rajoja -järjestön tiistaina julkistamasta vuosikatsauksesta. 169 maata käsittävässä katsauksessa peränpitäjäksi on pudonnut Eritrea aiemman Pohjois-Korean sijasta.

Uhkailu blogien pitäjiä ja verkkojulkaisujen toimittajia vastaan on kaiken aikaa lisääntynyt.

-Yhä useammat hallitukset ovat tajunneet, että internet voi olla ratkaisevan tärkeä työväline taistelussa demokratian puolesta. Niinpä ne ovat kehittäneet uusia sensuurin keinoja, raportissa todetaan.

Ainakin 64 ihmistä on vangittu maailmalla nettikirjoitustensa vuoksi. Heistä peräti 50 on kiinalaisia.

Kehnoin tilanne sananvapauden kannalta on Eritreassa. Peränpitäjien joukossa Aasia on vahvasti edustettuna: Pakistan, Sri Lanka, Laos, Vietnam, Kiina, Burma ja Pohjois-Korea.

-Toiveikkuuteen ei ylipäätään ole aihetta. Pahimmissa maissa kehitystä ei ole tapahtunut lainkaan, sanoi järjestön tutkimuspäällikkö Jean-Francois Julliard.

Suomi jakaa viidennen sijan listan yläpäästä yhdessä Ruotsin ja Belgian kanssa. Valoisin tilanne on raportin mukaan Islannissa ja Norjassa. Kolmossijan jakavat Viro ja Slovakia.

(MTV3-STT-Reuters-TT)Hah hah.

Puretaanpa tämä osiin kommentointia varten.

Toimittajat ilman rajoja -järjestö on taas listannut maat, joissa sananvapaus on koetuksella.

Suomessahan tunnetusti ajatuspoliisi Puumalainen on omien sanojensa mukaan vaatinut vuoden sisälä 40 ihmiselle rangaistuksia vääristä mielipiteistä.

Myös internetiin kirjoittaminen on vaarallista, sen todistaa käytöksellään Kiina.

Jaaha. No Suomessa kansanedustaja Jari Vilén vaati Suojelupoliisia sulkemaan Suomen Sisun internet-sivut siksi, että siellä oli julkaistu karikatyyreja Vilénin palvomasta profeetta Muhammadista. Tämä vaatimus oli tietysti laiton. Kansanedustaja siis vaati Suojelupoliisia tekemään rikoksia. Koska rikokseen yllyttäminen on itsessään rikos, kansanedustaja siis syyllistyi rikokseen yllyttäessään Suojelupoliisia sensuroimaan internetiä laittomasti.

Erityisen raskauttava asianhaara on, että tässä kehotettiin viranomaisia tekemään rikoksia. Suomen perustuslain mukaan kaiken viranomaisten toiminnan on perustuttava lakiin. Vilénin viranomaisille esittämä kehotus rikkoa lakeja oli siis pyrkimys perustuslain kumoamiseen laittomin, väkivaltaisin keinoin.

Lisäksi kansanedustajat ovat perustuslain mukaan lainlaatijoita; lainlaatijan esittämä kehotus lakien rikkomiseen on vielä vakavampi kuin tavallisen kansalaisen esittämä, koska lainlaatijan oma välinpitämättömyys lakeja kohtaan romuttaa koko lainsäädäntöjärjestelmän ja sitä kautta koko yhteiskuntajärjestelmän. Kansanedustajan eli lainsäätäjän esittämä kehotus lakien rikkomiseen on avointa kapinaa koko lainalaista yhteiskuntajärjestystä vastaan. Tämä täyttää valtiopetoksen tunnusmerkistön. Kansanedustaja siis syyllistyi valtiopetokseen vaatiessaan Suojelupoliisia sensuroimaan internetiä laittomasti.

Tästä huolimatta kyseinen entinen kansanedustaja ei ole joutunut oikeuden eteen valtiopetoksesta syytettynä. Suomen valtiovalta siis hyväksyy laittoman, väkivaltaisen toiminnan koko lainalaisen yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseksi silloin, kun tämän toiminnan motiivina on tiedotusvälineiden sensurointi islamilaisten terroristien palvelemiseksi.

Blogien kirjoittajia vainotaan yhtä lailla kuin toimittajia niissä maissa, joissa sananvapaus on kortilla. Tämä käy ilmi Toimittajat ilman rajoja -järjestön tiistaina julkistamasta vuosikatsauksesta.

Niin. Suomessahan on vainottu sekä toimittajia (esim. Julkisen sanan neuvosto on kieltänyt toimittajia kertomasta rikollisten etnisyyttä totuudenmukaisesti) että blogien kirjoittajia (esim. ajatuspoliisi Puumalainen on tehtaillut poliisille 40 rangaistusvaatimusta yksityishenkilöistä, jotka ovat ilmeisesti olleet enimmäkseen bloggaajia tai muita nettikirjoittelijoita).

Uhkailu blogien pitäjiä ja verkkojulkaisujen toimittajia vastaan on kaiken aikaa lisääntynyt.

Niin, kyllä se tosiaan on Suomessa lisääntynyt viime vuosina. Kun aloitin bloggaamisen viisi vuotta sitten, en olisi voinut kuvitellakaan suomalaisten viranomaisten pyrkivän sensuroimaan blogiani. Kuitenkin vuoden 2006 alussa suomalaiset viranomaiset ja poliitikot pyrkivät sensuroimaan Muhammad-kuvia ja vuoden 2007 keväällä jopa oikeusministeriön julkaisemia rikostilastoja.

Uhkailu blogien pitäjiä vastaan
on siis todellakin lisääntynyt. Puumalainen uhkaa minua potentiaalisesti jopa vankeusrangaistuksella vain siksi, että minä olen omassa blogissani siteerannut Suomen oikeusministeriön julkaisemia, oikeusministeriön internet-sivuilta löytyviä rikostilastoja.

-Yhä useammat hallitukset ovat tajunneet, että internet voi olla ratkaisevan tärkeä työväline taistelussa demokratian puolesta. Niinpä ne ovat kehittäneet uusia sensuurin keinoja, raportissa todetaan.

Niin. Suomen hallitus on tajunnut, että internetissä tieto leviää vapaammin kuin valtion omistamilla tv- ja radiokanavilla ja valtion tukemassa eli rahoituksellisesti kontrolloimassa lehdistössä (Demari, Vihreä lanka, Voima, 6Degrees jne.). Niinpä Suomen poliittinen establishment on kehittänyt uusia sensuurin keinoja, kuten lainkuuliaisten kansalaisten ahdistelu perusteettomilla rikosilmoituksilla ja oikeusministeriön julkaisemien rikostilastojen siteeraamisen määrittely "solvaukseksi ja panetteluksi" johtavassa asemassa olevien viranomaisten suulla.

Kaiken huippuna on, että viranomaistaho (Puumalainen) valehtelee oikeusministeriön julkaisemien virallisten rikostilastojen olevan "valheellisia väittämiä". Viranomainen siis valehtelee kansalaisen valehtelevan, kun kansalainen siteeraa viranomaistahon julkaisemia virallisia tilastotietoja. Tähän ei yltänyt edes Orwell.

Ainakin 64 ihmistä on vangittu maailmalla nettikirjoitustensa vuoksi. Heistä peräti 50 on kiinalaisia.

Kohta joukkoon liittyy n. 50 suomalaista multikultipropagandaa kritisoivaa bloggaajaa, kuten minä, Jussi Halla-aho, Teemu Lahtinen, Vera Izrailit, Tapio Tuuri, Reino, Laiva on täynnä, Etnohelvetti, Yrjöperskeles, Kim Lindblom, Sozaburo, Nozick jne.

Suomi on hyvässä seurassa. Suomen ihmisoikeustilanne on yhtä huono kuin Kiinan. Lue tämä uudelleen. Suomen ihmisoikeustilanne on yhtä huono kuin Kiinan. Suomessa voidaan koska tahansa laittaa ihmisiä vankilaan nettikirjoitustensa vuoksi.

Mikko Puumalainen, Mika Illman, Astrid Thors ym. fanaatikot ovat toistuvasti vaatineet julkisesti, että kaikki maahanmuuttopolitiikan kritisointi sensuroidaan pois internetistä. Puumalaisen, Illmanin, Thorsin ym. multikulti-inkvisition mielestä kaikki maahanmuuttopolitiikan kritisointi on "rasismia" eli "kiihotusta kansanryhmää vastaan".

Suomen laissa ei tietenkään ole määritelty "rasistisia" asenteita kiihotukseksi kansanryhmää vastaan, mutta Thors, Puumalainen, Illman jne. puhuvat jatkuvasti nimenomaan "rasismin" poistamisesta internetistä valtion väkivaltakoneiston voimin eli poliisitutkinnalla, syytteillä ja viime kädessä vankeustuomioiden uhalla. Multikulti-KGB siis haluaa "rasistiset nettikirjoittelijat" viime kädessä vankilaan nettikirjoitustensa vuoksi. "Rasismiksi" määritellään kaikki nykyisen maahanmuuttopolitiikan kritisointi.

On tietysti täysin laitonta esittää tällainen vaatimus, koska Suomen laissa ei ole määritelty rikokseksi mitään "rasistisia" asenteita. Rikosnimike "kiihotus kansanryhmää vastaan" ei sisällä sanaa rasismi. On laitonta vaatia vankilatuomioita tai muita rikosoikeudellisia rangaistuksia "rasismista", koska lakikirjassa ei ole rikosta nimeltä rasismi. Nullum crimen, nulla poena sine lege.

Mikko Puumalainen ja Mika Illman ovat koulutukseltaan juristeja ja virka-asemaltaan nimenomaan lainkäyttöä valvovia virkamiehiä, joten he eivät voi olla tajuamatta vaatimustensa laittomuutta. He valehtelevat "rasismin" olevan rikos, vastoin parempaa tietoaan. Korkeasti koulutetut ja johtavassa asemassa olevat juristivirkamiehet siis tahallaan esittävät laittomia vaatimuksia.

Myös ministeri Astrid Thors on koulutukseltaan juristi. Häneen pätee sama kommentti. Hän esittää julkisesti täysin laittomia vaatimuksia, täysin tietoisena näiden vaatimustensa laittomuudesta. Tämä ei tietenkään ole mitään yllättävää, koska ministeri Thors on myös kannattanut valtionkirkon laittomia pyrkimyksiä piilotella kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita turvapaikanhakijoita ulkomaalaisviraston tekemien laillisten karkoituspäätösten toimeenpanon estämiseksi.

Suomi jakaa viidennen sijan listan yläpäästä yhdessä Ruotsin ja Belgian kanssa. Valoisin tilanne on raportin mukaan Islannissa ja Norjassa. Kolmossijan jakavat Viro ja Slovakia.

This is adding insult to injury.

Ruotsin ulkoministeri käski Ruotsin turvallisuuspoliisia esittämään laittomia uhkauksia laillisesti toimivan ruotsalaisen puolueen toimihenkilöille ko. puolueen internet-sivujen sensuroimiseksi.

Belgian pääkaupungissa Brysselissä tukahdutettiin laillinen mielenosoitus Euroopan islamilaistumista vastaan poliisin väkivaltaisin, laittomin toimin; mm. europarlamentin jäseniä pidätettiin laittomasti, koska nämä olivat aikeissa kritisoida EU:n nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa.

Belgiassa on laittomasti kielletty maan toiseksi suurin puolue Vlaams Blok. Kun puolueen kannattajat perustivat uuden puolueen nimellä Vlaams Belang, Belgian poliittinen establishment päätti vähentää puolueen kannatuksen prosentuaalista osuutta vaaleissa annetuista äänistä antamalla äkillisesti (mahdollisesti perustuslain vastaisella tavalla) maan kansalaisuuden sadoilletuhansille maassa jopa niinkin vähän kuin 1-2 vuotta asuneille ulkomaalaisille.

Suomen sananvapaustilannetta olen kuvannut edellä.

Jos nämä kolme maata ovat olevinaan sananvapauden suhteen maailman kolme parasta maata, Orwell itkee haudassaan.

maanantaina, lokakuuta 15, 2007

Terveen järjen pilkahdus Helsingin kaupunginvaltuustossa

Helsingin Sanomat 14.10.07:Elä nyt sitten näiden kanssa

Helsingin verotuspohja rapautuu. Kaupunki sekä vuotaa asukkaita naapurikuntiin että joutuu kasvamaan maahanmuuton varassa. Taloudellisesti tämä on huonoin mahdollinen yhtälö: aktiivinen veronmaksaja menetetään, tilalle saadaan passiivinen palvelujen kuluttaja.
Elä nyt sitten näiden kanssa.
Maahanmuuton hyödyllisyys on monella taholla nähty ikään kuin annettuna. Kuitenkin työvoimapula johtuu pääosin noususuhdanteesta. Vieraileva puolalainen rakennusmies on hyvä vaihtoehto piikkejä tasoittamaan.
Ajatus, että julkinen sektori tulevaisuudessa tarvitsee yhtä paljon tekijöitä kuin nyt, on lähtökohtaisesti väärä. Koulutetumman väen ja teknologian avulla asiat voidaan hoitaa nykyistä tehokkaammin.
Jokaiseen maahanmuuttajaan pitäisi soveltaa yksinkertaista testiä: tarvitaanko hänet oikeasti rakentamaan Suomea? Jos vastaus on kielteinen, niin hyvää matkaa jonnekin muualle. Joutilaita löytyy omastakin takaa.

Harry Bogomoloff
Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja (kok)
Helsinkikeskiviikkona, lokakuuta 03, 2007

Väyrynen revisited

Kauppalehti:

Väyrynen: Maahanmuuttajien virta tulisi kalliiksi

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen (kesk) mukaan laajamittainen työperäinen maahanmuutto kävisi Suomelle liian kalliiksi. Turkkiin tiistaina matkustanut Väyrynen viittaa Alma Median Helsingin toimituksen haastattelussa Saksan turkkilaisten ongelmiin. Näiden asema on saanut Väyrysen epäilemään maahanmuuttoa.

Maahanmuuttajilla ei Väyrysen mukaan ole eläkeiässä helppoa. Toimeentulo on heikko, saksan kielen taito olematon, eikä paluuta Turkkiin ole.

– Se pitää meilläkin miettiä, että jos värväämme työvoimaa ulkomailta, täytyy myös huolehtia heidän vanhuudestaan.

Väyrysen laskelmien mukaan maahanmuuton nettohyöty jäisi pieneksi, koska muuttajille pitää järjestää omia palveluja. Tulkkaus, päiväkodit, koulut ja sairaanhoito luovat uuden työvoimapulan kierteen.

Väyrynen on mukana hallituksen maahanmuuttoon keskittyvässä ministeriryhmässä. Ministerit pohtivat lähiviikkoina, millaista maahanmuuttoa Suomeen halutaan, missä mittakaavassa ja mistä maista.

Väyrysen arvion mukaan muuttajien hankkiminen kannattaisi keskittää muutamiin maihin, jolloin esimerkiksi tulkkipalveluja tarvittaisiin vähemmän.

Väyrynen näyttää olevan ainoa valtioneuvoston jäsen, jolla on jokseenkin realistinen käsitys maahanmuutosta.

Kukaan muu ministeri ei ole uskaltanut nostaa esille sitä tosiasiaa, että maahanmuuttajista aiheutuu huomattavasti julkisia menoja.

Itsehän olen toki usein vääntänyt rautalangasta, että työssäkäyvien maahanmuuttajien maksamat verot eivät millään riitä kustantamaan työelämän ulkopuolella olevien, veronmaksajien rahoilla elävien maahanmuuttajien saamia julkisia palveluja ja sosiaalietuuksia.

Edes kaikki työssäkäyvät eivät ole nettoveronmaksajia, mutta työssäkäyviäkin on maahanmuuttajista nykyisin vain n. 1/3. Helsingin Sanomien mukaan vuonna 2005 Suomessa asui 110 000 ulkomaiden kansalaista, joista 36 700 oli työssäkäyviä.

36 700 työssäkäyvän ulkomaalaisen maksamat verot eivät riitä loppujen 73 300 ulkomaalaisen työttömyyskorvauksien, asumistukien, toimeentulotukien, eläkkeiden, lapsilisien, lastentarhojen, koulujen ja julkisen terveydenhoidon kustantamiseen.

Osa ulkomaalaisten aiheuttamasta kustannustaakasta jää siis nettomääräisesti suomalaisten veronmaksajien kannettavaksi.

Myös työssäkäyvistä ulkomaalaisista osa aiheuttaa nettomääräisiä kustannuksia suomalaisille veronmaksajille:

  • Ensinnäkin myös työssäkäyvät käyttävät esim. julkista terveydenhoitoa ja usein esim. koulutuspalveluja opiskellessaan työn ohella. Useimpien työssäkäyvien osalta nämä menot ovat pienempiä kuin heidän maksamansa verot, mutta eivät kaikkien osalta.
  • Toiseksi, monet ulkomaalaiset ovat töissä julkisella sektorilla, jossa heidän palkkansa tulee lähes yksinomaan veronmaksajien rahoista. (Esim. terveydenhoidossa perittävät palvelumaksut kattavat vain murto-osan julkisen terveydenhoidon kustannuksista.)
  • Kolmanneksi, monet näennäisesti “yksityisellä” sektorilla töissä olevat ulkomaalaiset saavat tukiaisia veronmaksajien rahoista: ulkomaalaisten perustamat yritykset (kebab-pizzeriat, etniset kaupat jne.) saavat starttirahaa ja muita yritystukia, jopa yksinomaan maahanmuuttajayrittäjille kohdennettuja erityistukia; lisäksi monet ulkomaalaiset työskentelevät “kansalaisjärjestöissä”, joiden rahoitus tulee lähes sataprosenttisesti julkiselta sektorilta. Tällaisia järjestöjä ovat esim. Kepa, Caisa, 6degrees-lehti jne. Jos joku Suomessa asuva ulkomaalainen työskentelee esimerkiksi Suomen Pakolaisavun kehitysapuprojektissa swahilin kielen tulkkina, tällainen suomalaisten kannalta täysin turhaa työtä tekevä, sataprosenttisesti veronmaksajien kukkarosta palkkansa saava ihminen ei ole mikään veronmaksaja.

Teoria eläkepommin purkamisesta maahanmuuton lisäämisellä on siis väärä.

Eläkkeiden maksamiseen tarvitaan verotuloja. Maahanmuuttajat eivät nettomääräisesti tuota Suomen julkiselle sektorille verotuloja, vaan aiheuttavat nettomääräisesti lisää kustannuksia suomalaisille veronmaksajille. Maahanmuuttajat eivät siis pysty rahoittamaan suomalaisten eläkkeitä, vaan maahanmuuttajat kuluttavat suomalaisten veronmaksajien rahoja. Maahanmuuton vuoksi Suomella on entistä vähemmän varaa maksaa eläkkeitä.

Maahanmuuttajat kilpailevat eläkeläisten kanssa samoista verovaroista. Mitä enemmän Suomeen tulee maahanmuuttajia, sitä vähemmän verovaroja riittää eläkkeisiin. Maahanmuutto ei siis auta purkamaan eläkepommia, vaan pahentaa sitä.

Suomen väestön ikääntymisellä ei siis voi perustella maahanmuuton sallimista.

Väestön ikääntyminen ja sen aiheuttama eläkepommi ei toimi argumenttina maahanmuuton puolesta, vaan sitä vastaan. Mitä vähemmän meillä on maahanmuuttajia elätettävänä, sitä enemmän meillä riittää rahaa eläkkeisiin.

Täytyypä joskus kysyä, ovatko minkään puolueen kansanedustajat tajunneet tämän.