Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

perjantaina, lokakuuta 30, 2009

Hallitus pimittää tietoja kansalaisuuslain muutoksesta

Sisäasiainministeriön tiedote 30.10.2009
Kansalaisuuslain uudistukset lausuntokierrokselle


Sisäasiainministeriö on lähettänyt laajalle lausuntokierrokselle hallituksen esityksen kansalaisuuslain muuttamiseksi. Lausuntoja pyydetään ministeriöiltä, muilta viranomaisilta ja järjestöiltä. Kansalaiset voivat ottaa kantaa muutosehdotuksiin ensi viikolla alkavassa kansalaiskeskustelussa otakantaa.fi -foorumilla.

Kansalaisuuslain muutoksilla pyrittäisiin edistämään Suomessa asuvien ulkomaalaisten yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta mahdollistamalla kansalaisuuden saaminen nykyistä joustavammin. Kansalaisuuslain uudistaminen lähtee perusajatuksesta, että kansalaisuuden saaminen on yksi kotoutumista edistävä tekijä.

Kansalaisuuteen edellytettävää asumisaikaa lyhennettäisiin viiteen vuoteen nykyisen kuuden vuoden sijaan, kun kyse on yhtäjaksoisesta asumisesta Suomessa. Lisäksi asumisaikavaatimusta voitaisiin vielä lyhentää neljään vuoteen, jos henkilö osoittaa osaavansa hyvin suomen- tai ruotsinkielen. Tällä pyritään edistämään kotoutumista ja kannustamaan kielenopiskeluun.

Niin sanonut kerätyn asumisajan osalta asumisajan osalta vaadittaisiin seitsemän vuoden asumista Suomessa 15 ikävuoden täyttymisen jälkeen, joista viimeiset kaksi vuotta keskeytyksettä. Puolet Suomessa tilapäisellä oleskeluluvalla oleskellusta ajasta laskettaisiin mukaan asumisaikaan, mutta hakijan olisi tullut oleskella jatkuvalla oleskeluluvalla vähintään vuoden ennen kuin kansalaisuus voitaisiin myöntää.

Kansalaisuuslaissa on jo nyt nuhteettomuusedellytys kansalaisuuden saamiselle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rikoksiin syyllistyneelle ei myönnetä kansalaisuutta tai se myönnetään vasta odotusajan jälkeen. Odotusajan pituuden määräämisessä sovelletaan nykyisin Maahanmuuttoviraston ohjetta. Kansalaisuuslain uudistuksessa ehdotetaan, että tästä odotusajan tarkemmasta määräytymisestä säädettäisiin jatkossa laissa.

Kansalaisuusilmoitusta koskevia säädöksiä selkiytettäisiin. Entinen Suomen kansalainen tai tämän jälkeläinen voisi saada kansalaisuuden yhdellä ilmoitusmenettelyllä. Kansalaisuuden saisi riippumatta siitä, asuuko entinen Suomen kansalainen Suomessa vai ulkomailla.

Hallituksen esitys kansalaisuuslaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle alkuvuonna 2010.

Esitys on kokonaisuudessaan luettavissa sisäasiainministeriön verkkosivuilta: www.intermin.fi/suomi/kansalaisuuslaki


Kommentti hommaforumilta:

Tiedotteessa ei ole mainintaa kielitaitovaatimuksen poistamisesta "monilapsisten perheiden äideiltä ja yksinhuoltajilta".

Ei mainintaa iäkkyyden määritelmän uudesta "lähtömaan keskimääräisestä eliniästä" riippuvasta soveltamisesta kielitaitovaatimuksesta luopumiseksi.

Ei mitään mainintaa siitä, kuinka moniin ihmisiin poikkeussäännöksiä (äitiys, ikä suhteessa lähtömaan keskimääräiseen elinikään, lukutaidottomuus) arvioidaan sovellettavan.

Oman käsitykseni mukaan poikkeukset tulevat kattamaan lähes kaiken humanitaarisen maahanmuuton ja etenkin lähivuosina lisääntyvät perheenyhdistämistapaukset. Käytännössä tämä "kahden oven menetelmä" tarkoittaa koko kielitaitovaatimuksen romuttamista. Olisi siitä voinut mainita tiedotteessakin.

Kansalaisuuden antaminen Suomessa nykyisin asuville ulkomaalaisille johtaa automaattisesti maahanmuuttajien määrän lisääntymiseen, koska kansalaisuuden saaneet maahanmuuttajat voivat tuoda sukulaisiaan alkuperäisestä kotimaastaan Suomeen:

- Kansalaista ei voi karkottaa.
- Suomen passilla pääsee matkustamaan ihan eri tavalla kuin Somalian, Irakin tai edes Venäjän tai Kiinan passilla.
- Suomen kansalainen pääsee muuttamaan aika vapaasti mihin tahansa EU-maahan tai pohjoismaahan.
- Suomen kansalainen ja humanitäärinen maahanmuuttaja pääsee tuomaan puolison ja lapset ulkomailta rahatilanteesta riippumatta, muut kuin humanitääriset maahanmuuttajat joutuvat todistamaan pystyvänsä elättämään perhettä.
- Pääsee äänestämään eduskunta- ja presidenttivaaleissa.


torstaina, lokakuuta 29, 2009

Sisäministeri Anne Holmlund syyllistyy valtiopetokseen
Sisäministeri Anne Holmlund:


Turvallisuusviranomaisten kannalta keskeinen haaste on maahanmuuttovastaisuuden vähentäminen ja rasismirikosten ennaltaehkäisy. Esimerkiksi poliisi edistää hyvän maahanmuuttopolitiikan toteutumista parantamalla maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen turvallisuuspalveluja sekä luo yhteyksiä maahanmuuttajayhteisöihin hyödyntämällä muun muassa koulupoliisitoimintaa, verkostotyötä sekä kohdennettua viestintää.

Sisäministeri Anne Holmlund vastustaa demokratiaa. Sisäministerin mielestä POLIISIN tehtävänä on aivopestä ihmisiä muuttamaan poliittisia mielipiteitään. Tämä on täysin demokratian vastaista.

Demokratia on sitä, että kansa päättää politiikasta.

Holmlund haluaa, että valtiovalta ylhäältäpäin pakottaa kansan hyväksymään vallanpitäjien harjoittaman, kansan tahdon vastaisen poliitikan.

Holmlund siis vastustaa demokratiaa. Koska Suomen valtiojärjestys on perustuslaillinen demokratia, Holmlund siis vastustaa voimassaolevaa valtiojärjestystä.

Holmlund ei pyri muuttamaan valtiojärjestystä laillisin keinoin eli esittämällä muutoksia perustuslain säätämisjärjestyksessä. Holmlund vaatii poliiseja toimimaan voimassaolevan valtiojärjestyksen vastaisella tavalla.

Koska pyrkimys voimassaolevan valtiojärjestyksen kumoamiseen oikeudettomin keinoin täyttää valtiopetoksen tunnusmerkistön, sisäministeri Anne Holmlund syyllistyy valtiopetokseen.

Jos Suomessa noudatettaisiin lakia, sisäministeri Anne Holmlund joutuisi vankilaan.


keskiviikkona, lokakuuta 28, 2009

Vihreiden puoluelehden päätoimittaja: Islamin kritisointi kiellettäväVihreä Lanka-lehden päätoimittaja Elina Grundström:

Islam on hieno uskonto

Se islam, jonka itse tunnen Kaakkois-Aasiassa asuneena, on hieno uskonto, suunnilleen yhtä hyvä kuin kristinusko. Se on hyvin lähellä vihreyttä ja pohjoismaista sosiaalidemokratiaa.
Tuntemani muslimiaktivistit eivät uhkaa länsimaita, vaan yrittävät ratkaista oman maansa köyhyys- ja ympäristöongelmia. Muslimituttavieni käsitys naisten asemasta on lähempänä omaani kuin lestadiolaisten.
Suomessa muslimit ovat joka tapauksessa syrjitty vähemmistö. Siksi on pelottavaa, että myös älymystö on lähtenyt mukaan populistisiin vaatimuksiin, että muslimeista ja heidän uskonnostaan pitää saada puhua mitä tahansa.


Tämän Vihreä Lanka-lehden päätoimittajan käyttämä ilmaisu "populistinen vaatimus, että islamista pitää saada puhua mitä tahansa" tarkoittaa, että hänen mielestään islamista EI pitäisi saada puhua vapaasti.

Vihreiden puoluelehti siis vastustaa sananvapautta ja kannattaa sensuuria.


Kaiken kukkuraksi tämän vihreiden puoluelehden päätoimittaja valehtelee, että islam "on hyvin lähellä vihreyttä ja pohjoismaista sosiaalidemokratiaa", "ei uhkaa länsimaita", "pyrkii ratkaisemaan köyhyys- ja ympäristöongelmia" ja "kannattaa naisten tasa-arvoa enemmän kuin pohjoissuomalaiset lestadiolaiset". Tämä on ihan tahallista fanaattista valehtelua. Vihreiden puoluelehden päätoimittaja yrittää tahallaan estää suomalaisia saamasta tietoa islamin todellisesta luonteesta valehtelemalla täysin orwellilaisesti: sota on rauhaa, vapaus on orjuutta, islam on lähellä vihreyttä ja pohjoismaista sosiaalidemokratiaa, islam ei uhkaa länsimaita, islam kannattaa naisten tasa-arvoa.

Sairasta valehtelua.


Tämän vihreiden puoluelehden päätoimittajan mukaan islam on hieno uskonto. Tämä uskonto on todellisuudessa fasistinen ideologia, joka pyrkii pystyttämään totalitaarisen teokraattisen diktatuurin jokaiseen maahan.

In Islam, the world is divided into two components: dar al-Islam and dar al-Harb.

Dar al-Islam means lands under Islamic rule.

Dar al-Harb (Arabic:
دار الحرب "house of war") is a term used to refer to lands administered by non-Muslim governments.

The inhabitants of the Dar al-Harb are called harbi (Arabic:
حربي), as opposed to dhimmi.

A harbi has no rights, not even the right to live.

A dhimmi (Arabic:
ذمي) is a non-Muslim subject of a state governed in accordance with sharia law. The term connotes an obligation of the state to protect the life, property, and freedom of religion of the infidel subject in exchange for an extra tax known as the jizya and the infidel's acceptance of Muslim supremacy.

Tämä fasistinen, imperialistinen, totalitaarinen teokraattinen ideologia on se, jonka on Vihreiden puoluelehden päätoimittajan Elina Grundströmin mielestä hieno uskonto.

Vihreät ovat siis fasistisen islamin puolella ihmisoikeuksia vastaan.

maanantaina, lokakuuta 26, 2009

Suomalaisten palveluja leikataan, jotta maahanmuuttajille voidaan antaa lisää rahaaTurussa suljetaan kirjastoja ja lomautetaan kirjastojen henkilökuntaa, jotta veronmaksajien rahaa voidaan käyttää entistä enemmän maahanmuuttajille annettaviin erityispalveluihin:


12.10.2009
Monikulttuurinen kirjasto


Turun kaupunginkirjastoon kuuluu useita lähikirjastoja eri puolilla kaupunkia ja pääkirjasto kaupungin keskustassa. Lisäksi kirjastoautot kiertävät eri puolilla kaupunkia.

Kulttuurien tuntemus -luentosarja kutsuu pääkirjastoon

Open Zone -projektin tuottamassa avoimessa luentosarjassa tutustutaan maahanmuuttajatyöhön ja maahanmuuttajien taustoihin.21.10.2009
Kulttuurien tuntemus -luentosarja kutsuu pääkirjastoon


Turun kaupunginkirjastossa on käynnissä Euroopan sosiaalirahaston rahoittama monikulttuurista kirjastoa kehittävä Open Zone -projekti (2008-2011), jota toteutetaan yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Osana projektia pääkirjastossa järjestetään avoin luentosarja, jossa tutustutaan maahanmuuttajatyöhön ja maahanmuuttajien kulttuuritaustoihin.

Kulttuurien tuntemus -luentosarjassa 6.10.2009 - 24.2.2010 maahanmuuttajat kertovat aiemmasta kotimaastaan ja sen tapakulttuurista: miehen ja naisen roolista, perheestä, kasvatuksesta, juhlista ja arjesta. Sarjan aloittavat maahanmuuttajien kanssa työtä tekevien Satu Husson ja Raija Ala-Lipastin luennot.
Varissuon kirjastossa käytössä kannettava Open Zone -tietokone

Tietokonetta lainataan kirjaston tiloissa käytettäväksi kaksi tuntia kerrallaan. Käytettävissä on laajat kielivalinnat sekä arabian- ja venäjänkieliset näppäimistöt.Tutustu kirjastoon virtuaalisesti omalla äidinkielelläsi

Pääkirjaston uudisosan esittelyvideo on julkaistu dvd-muodossa kahdeksalla eri kielellä. Videon voi katsoa netissä tai kirjastovierailulla.

* Kirjaston esittelyvideo


Kirjoja, lehtiä, musiikkia, elokuvia

Kirjasto hankkii vieraskielisiä kirjoja pääkirjastoon kaikilla eurooppalaisilla valtakielillä (englanti, espanja, italia, ranska, saksa) sekä pohjoismaisilla kielillä (islanti, norja, ruotsi, suomi, tanska).

Tämän lisäksi hankitaan kirjallisuutta 14 muulla kielellä (albania, arabia, bosnia, kiina, kroatia, kurdi, persia, serbia, somali, thai, turkki, venäjä, vietnam, viro). Suurin osa näistä kirjoista on aikuisten romaaneja ja lastenkirjoja. Kirjoista saa tietoa Vaski-verkkokirjastosta, josta voi hakea kirjallisuutta myös kielen mukaan. Vaskista saa tietoa myös kirjaston musiikkitarjonnasta, äänikirjoista, kielikursseista ja elokuvista.

* Vaski-verkkokirjasto
* Suomen kielen oppimateriaaleja maahanmuuttajille

Vieraskielisiä lehtiä tulee kaikkiin kirjastoihin. Eniten niitä on kuitenkin pääkirjaston uutistorilla, jonne tilataan lehtiä yli 30 maasta n. 20 eri kielellä. Kirjaston lehtiluetteloa voi selata Internetin kautta.

* Lehtiluettelo

Jos lähikirjastosta ei löydy kirjoja halutulla kielellä, kirjaston henkilökunta auttaa hankkimaan niitä. Kirjat voidaan tilata kaukopalveluna esim. Monikielisestä kirjastosta. Monikielisen kirjaston kokoelmiin voi tutustua myös internetin kautta etsimällä tietoja kirjoista Helsingin kaupunginkirjaston Helmet-tietokannasta. Eri kielillä hakemisesta on ohjeet Monikielisen kirjaston sivuilla. Kaukolainat Monikielisestä kirjastosta ovat maksuttomia.

* Monikielinen kirjasto
* Helmet-aineistotietokanta
* Ohjeet Helmet-hakuun

Internet

Internetin kautta avautuu usein helppo pääsy kaukaisenkin kotimaan uutisiin ja muihin tietoihin. Kirjastoissa on asiakkaille tarkoitettuja Internet-päätteitä, joiden käyttämiseen on hyvä varata aika.

* Kirjaston asiakastyöasemat

Kirjastossa tapahtuu

Kirjastoissa järjestetään paljon erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä. Kaikki ovat niihin tervetulleita, ja tilaisuudet ovat maksuttomia. Ajankohtaisista tapahtumista saa tietoa Kirjastossa tapahtuu -sivuilta. Jos haluat pitää oman näyttelyn tai järjestää tapahtuman, ota yhteyttä joko pääkirjastoon tai lähimpään kirjastoosi.

* Kirjastossa tapahtuu -sivut

Kirjaston maahanmuuttajapalvelujen yhteyshenkilö on Anna Hilska.21.10.2009
Maahanmuuttajanaisille tietoa ja virkistystä


Neljässä Turun lähikirjastossa - Lausteella, Pansiossa, Runosmäessä ja Varissuolla - toimivat keskustelukerhot tarjoavat iloa, tietoa ja virkistystä maahanmuuttajanaisille.

Kerhoissa voi keskustella muun muassa:

* suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta
* omasta kulttuurista
* perheestä ja kasvatuksesta
* harrastusmahdollisuuksista
* muista naisia kiinnostavista asioista.

Kerhoissa tutustutaan myös kirjastoon ja kirjaston palveluihin sekä etsitään tietoa kirjoista ja Internetistä.

Lausteella perhekeskus Verassa toteutetaan lisäksi
Oman äidinkielen luku- ja kirjoitustaitokurssit maahanmuuttaja-aikuisille.
Kursseja järjestetään kolmella kielellä, kurdiksi, somaliaksi ja dariksi.

Esitteessä ovat kerhojen ja kurssien aikataulut sekä kurssien pitopaikat.
Esite (ladattava pdf)

Toimintaa ovat olleet järjestämässä:

Turun kaupungin kulttuuriasiainkeskus / maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuuspalvelut ja kaupunginkirjasto, Turun Naiskeskus-yhdistys ry., Vihreä sivistys- ja opintokeskus sekä Yhdessä-yhdistys ry

Lisätietoja: Sanda Slipic
22.10.2009
Kirjojen ja kalusteiden poistomyynti Härkämäen kirjastossa

Tiistai 3.11.2009 klo 12–18, Härkämäen kirjasto, Säkäkuja 1


Kirjojen lisäksi myytävänä on kalusteita. Maksu onnistuu vain käteisellä.

Ota oma kassi mukaan kirjaostoksia varten. Myös ostetut kalusteet on kuljetettava pois saman tien.

Tervetuloa tekemään löytöjä!Lisätietoja:

Sanna Hernelahti

Härkämäen kirjasto28.9.2009
Härkämäen kirjasto


Pieni ystävällinen lähikirjasto

Härkämäen kirjastopalvelut siirtyvät vuoden 2010 alussa avattavaan Jyrkkälän monitoimikeskukseen (Suikkilantie 8).

Kirjasto on kiinni muuton vuoksi 28.9.2009 alkaen vuodenvaihteeseen asti.
22.10.2009

Lähes koko henkilökunta lomautetaan

Kirjastot suljetaan lomautusten ajaksi, pääkirjasto osittain auki

Kaupunginkirjaston lomautukset toteutetaan kulttuurilautakunnan päätöksen mukaisesti kahdessa erässä 26.11.–5.12. ja 28.–31.12.2009. Lomautusten aikana lähes koko henkilökunta on poissa, eikä kirjastoja voida pitää auki kuin osittain.

Pääkirjaston uutistori ja vastaanotto palvelevat lomautusten aikana arkisin klo 11–18, muut osastot ja lähikirjastot ovat kokonaan kiinni.

Jotta usean kunnan kirjastojen yhteinen Vaski-järjestelmä toimii myös Turun kaupunginkirjaston lomautusten aikana, henkilökunnasta osan lomautus on sijoitettu muuhun ajankohtaan. Tämä mahdollistaa myös pääkirjaston osittaisen auki pitämisen arkipäivisin.

Pääkirjasto palvelee ma–pe klo 11–18

Muiden kirjastojen ollessa suljettuna kaiken varatun aineiston saa noutaa pääkirjaston vastaanotosta. Lainat voi palauttaa pääkirjastoon ja pääkirjaston aulassa on myös lainattavana palautettuja kirjoja.

Pahoittelemme kirjastojen sulkemisesta aiheutuvaa haittaa. Lisätietoa sulkemisen aikaisista käytännöistä annetaan lähiaikoina.

Lomautusajan lisäksi kirjastot ovat normaalin käytännön mukaisesti kiinni juhlapyhien vuoksi itsenäisyyspäivänä 6.12., jouluna 24.–26.12.2009 ja uudenvuodenpäivänä 1.1.2010.

torstaina, lokakuuta 15, 2009

Jaakko Hämeen-Anttila ja Anas Hajjar: Islamia ei saa kritisoida

Hommaforumilta:

Tänä aamuna filosofi Jukka Hankamäki, islamintutkimuksen professori Jaakko Hämeen-Anttila ja Suomen islamilaisen neuvoston puheenjohtaja Anas Hajjar keskustelivat Tuomas Enbusken radio-ohjelmassa Ylen ykkösellä.

Jämäkkää kampetta tuo Han-kamäki heittää. Kerrankin puheen taso on sellaista, että vastapuoli joutuu todella pohtimaan, mitä höpisee. Pesee milloin tahansa edellä tulleen Pyöreän pöydän, jossa liekki, hetemaj ja kumppanit höpöttivät puhumisen puutteessa mitä sattuu. Parempi olisi vielä' ollut, jos Hankala ja Hämeenjunttila olisivat väitelleet kahdestaan ilman sitä lääkäriä, joka lienee vain kiintiömuslimina paikalla ottamassa vastaan "etiikkaani vastaan kohdistuvia loukkauksia".

Mielenkiintoinen keskustelu. Jos tämä muslimi oli ns. maltillinen muslimi niin voi voi... Kaikki kritiikki pitää esittää vain heidän(muslimien) hyväksymällä tavalla ja kaikki vastakkainasettelu on loukkaavaa mikäli toisena osapuolena on muslimit/islam. Kaikki ongelmat johtuvat "imperialismista ja diktaattoreista", vikaa ei koskaan ole muslimeissa tai islamissa. Muslimikulttuurien huonot piirteet johtuvat vain väärästä Koraanin tulkinnasta.

Homo-kysymys tuntui loukkaavan erityisesti koska muslimilääkäri ei edes suostunut vastaamaan. Suvaitsevaista...

Tästäkin ohjelmasta huomasi, että Hämeen-Anttila on islamin apologeetta. Miten monessa journalistisessa tuotteessa hän onkaan ollut ainoa asiantuntija islamia koskevissa kysymyksissä. Ei ihme, että hänestä on jäänyt mieleen hyvin imelä kuva.
Anas Hajjar puolestaan korosti, että keskustella saa vapaasti, kunhan ei loukkaa muslimeita. Parasta siis olla puhumatta mitään tai paras häivyttää itsensä kokonaan, etteivät muslimit vain loukkaannu. Muistuu jotenkin mieleen 70-luvun taistolaiset, jotka saattoivat sanoa, että tietenkin neukkuyhteiskunnan pieniä puutteita saa arvostella, kun ei vain epäile itse järjestelmän paremmuutta kapitalismiin verrattuna. Käytännössä he sitten loukkaantuivat kaikenlaisesta NL:n arvostelusta.

Voi venäjä että kiehuttaa tuo Hämeen-Anttila. Kysyttiin mm. kehoittaako koraani terroriin, johon Hämeen-Anttila vastasi, jotta juu, mutta kehoittaahan raamattukin. Kuka kertoo tälle professorille, että meillä on perustuslaki ja joukko muita lakeja, jotka kaikki ovat raamatun yläpuolella. Sillä ei ole siis mitään merkitystä mitä siellä raamatussa sanotaan, varsinkin, kun 99,99% kansasta ei ole koskaan ko. satukirjaa edes lukenut.

Olen samaa mieltä tuosta "saa keskustella kunhan ei loukkaa muslimeita" linjasta, jota Anas veti, että eipä se paljon keskusteluvaraa jätä. Harmi, ettei asiaan pureuduttu tarmokkaammin keskustelussa. No, olihan siinä toki muitakin tärkeitä aiheita.

Hämeen-Anttilakin pääsi jälleen suosikkiaiheeseensa, eli vinguttamaan puhki kulunutta levyä siitä, miten muslimit joskus 1200-luvulla säilyttivät sitä kreikkalaista kulttuuriperintöä, joka keskiajan Euroopasta oli unohtunut. Sen tuoreempia muslimien ansioita ei ollut Hämeen-Anttilallakaan tiedossaan.

Hankamäen tai Halla-ahon tullessa paikalle otan hatun päästäni. Kumpikaan rohkea akateemikko ei ole uhrannut periaatteitaan uransa eteen. Todennäköisesti kummallekaan ei ole professuuria tiedossa, koska tuollainen suoraselkäinen rohkeus on anathema ja Suuri Saatana stasialidemlaattiselle establishmentille. Sieluaan myymättömänä Hankamäki muodosti oivan kontrastin Hämeen-Anttilan jo kliseeksi luhistuneelle, omanvoitonpyyntöiselle, nuoleskelevalle islamapologeesille.

Ja musulmaanilekuri harjoitti taqqiyaa ihan Sallittuun Tapaan: kielsi Muhammedin esimerkin sallivan (jos ei peräti velvoittavan) pedofilian islamissa. Ja kiemurteli ja puhui paskaa homoseksuaalisuuskysymyksessä, kun ei kantti kestänyt olla rehellinen.

Enbuske taas esiintyi YLE:n yhteiskuntaohjelmissa ilmeisesti vallitsevien normien vastaisesti: oli tutustunut aiheeseen, ei kumartanut kuvia eikä vetänyt mihinkään suuntaan. Ja esitti teräviä, aiheeseen syvälle pureutuvia kysymyksiä.

Mutta miten muuten kuin professuurien ja apurahojen puutteena kaikki tämä pinnalta raapaisemani näkyy käytännössä? Silläviisiin, että Hankamäki ja Halla-aho eivät saa kutsua linnan juhliin, Hämeen-Anttila saa, ja saa taas uuden prenikan koreine, kirjavine nauhoineen kostyymin ryntääseen.


Pistin merkille seuraavan seikan merkille muslimin ja Hämiksen kiemurtelussa: uskonto voi synnyttää vain positiivisia asioita ja kielteiset uskonnolliset ilmiöt syntyvät ihmisen virheistä. Näin ollen islam saa kehut antiikin sivistyksen säilyttämisestä, mutta yksittäiset muslimit saavat haukut terrorismista ja takapajuisuudesta. Antiikin kirjallisuuden säilyminen islamilaisen kulttuuripiirin sisällä johtui siis islam-apologian mukaan siitä, että muslimeilla oli tietoinen suunnitelma sen säilyttämiseksi eikä siitä, että
jotkin yksittäiset oppineet säilyttivät käsiinsä saamaansa kirjallisuutta.

Toinen uskonnolliselle keskustelulle tyypillinen piirre oli asiayhteydestä irrottamiseen vetoaminen: siis kaikki paha uskonnossa johtuu vain siitä, että joku ilkiö on irrottanut asiayhteydestä jonkin tekstinpätkän. Mikä on oikea asiayhteys on taas harvojen ja valittujen tiedossa. Nämä samat ovat niitä, jotka saavat omiin tarkoituksiinsa irrottaa asiayhteydestä tekstinpätkiä.

tiistaina, lokakuuta 13, 2009

Kuinka paljon maahanmuuttajille annetaan sosiaalietuuksia

Facebookissa ja muualla netissä kiertää tällainen laskelma siitä, kuinka paljon maahanmuuttajille annetaan sosiaalietuuksia:

Discorahan tarvetta? Täältä vihdoinkin infoa.
Sitä aina kuulee kyseltävän turvapaikkaturisteille syydettävistä tuista, kun kukaan ei käy töissä... Monesti kuulee kuinka kantasuomalainen yh-äippä kituuttaa yhden lapsensa kanssa ja selviää juuri ja juuri, mutta yhdeksän jäsenen somaliperhe elelee leveästi. Siitä toki voit jo vetää tarvittavat johtopäätökset, mutta kun niitä tukitietoja ei saa julkisena mistään.
"Saakohan ne jostakin syystä enemmän tukia eri tahoilta kuin kantaväestö?"
Katsotaanpas. Nyt kävi niin hauskasti, että eräs huijari on korkeimman oikeuden kautta käynyt tukihuijauksiaan selvittelemässä ja se sattuukin olemaan julkista tietoa.
Tässäpä siis aineistoa, joka varmasti on faktaa, koska luvut ovat KKO:n päätöksestä. Kyseinen päätös löytyy edelläolevan linkin takaa.
Tässä saatiin siis ensimmäistä kertaa tarkat tukitiedot, nekin tosin sosiaalitukien väärinkäyttöä koskevan oikeudenkäynnin yhteydessä. Korkein Oikeus antoi 24.2.2009 päätöksen, jossa väärillä tiedoilla tukia saanut maahanmuuttaja ei ollut tehnyt rikosta antaessaan vääriä tietoja viranomaisille. Sekä käräjäoikeus että hallinto-oikeus olivat tuominneet naisen törkeästä petoksesta. KKO vapautti naisen syytteistä.
Faiza A haki oleskelulupaa itselleen ja yhdelle lapselleen Suomen Etiopian suurlähetystöön 28.4.1998 jättämällään hakemuksella perheenyhdistämisperusteella. Hakemus perustui siihen, että A oli solminut 6.4.1998 avioliiton Abdullahi B -nimisen miehen kanssa, jolla oli pysyvä oleskelulupa Suomessa, ja että lapsi oli heidän yhteinen.
Ulkomaalaisvirasto myönsi päätöksellään 14.2.2000 oleskeluluvat ajalle 14.2.2000 - 14.2.2001 ja jatkoi niitä 28.4.2002. Oleskeluluvan voimassaoloaikana A haki toisen lapsensa Etiopiasta Suomeen ja synnytti kolmannen lapsensa.
Oleskeluluvan saatuaan A oli hakenut yhdessä B:n kanssa Kansaneläkelaitokselta ja Helsingin kaupungilta sosiaalietuuksia ja toimeentulotukea, joita heille oli myös maksettu. Sittemmin A ja B olivat ilmoittaneet viranomaisille, etteivät he tosiasiassa olleet avioliitossa eikä B ollut A:n lasten oikea isä ja että A:n aviopuoliso ja lasten isä asui edelleen Etiopiassa.
Ulkomaalaisvirasto myönsi päätöksellään 14.2.2000 oleskeluluvat ajalle 14.2.2000 - 14.2.2001 ja jatkoi niitä 28.4.2002. Oleskeluluvan voimassaoloaikana A haki toisen lapsensa Etiopiasta Suomeen ja synnytti kolmannen lapsensa.
A haki yhdessä B:n kanssa sosiaalietuuksia ja toimeentulotukea seuraavasti:Kansaneläkelaitokselta
· 1.4.2000 - 31.8.2002 lapsilisää yhteensä 7 488,75 euroa,
· 3.4.2000 - 3.1.2002 lasten kotihoidon tukea yhteensä 8 708,10 euroa,
· 20.2.2001 - 3.1.2002 äitiys- ja vanhempainrahaa yhteensä 2 654 euroa sekä
Helsingin kaupungilta
· 3.4.2000 - 31.1.2002 toimeentulotukea yhteensä 36 872,27 euroa.
Etiopialainen maahanmuuttajanainen on saanut nettotuloja yhteensä 55.723 euroa. Kun rahan jakaa keskimäärin kuukausille, tulee siitä 2.570 euroa kuukaudessa. Huomioitakoon, että aluksi hänellä oli vain yksi lapsi. Vuoden tuloksi tulee 30.840 euroa netto.
Tänä vuonna 2009 ansaitakseen kolmen lapsen äitinä tuon määrän, pitää palkan olla vuodessa 44.400 euroa eli 3.700 euroa kuukaudessa. Kun palkasta maksetaan vero ja työeläkemaksu, käteen jää Helsingissä sama summa.
Vuoden 2002 verotilastojen mukaan ylimpään tilastoituun tuloluokkaan eli yli 200.000 markkaa (siis yli 33.600 euroa) kuuluvia veronmaksajia oli 10,6 %. Tapauksen nainen siis kuului Suomen suurituloisten joukkoon. Vuodesta 2000, jolloin hän muutti Suomeen, palkat ovat nousseet 30 % ja varmaan myös toimeentulotuki.
KUN TÖRKEÄ PETOS EI OLE RIKOS
Korkeimman oikeuden mukaan ”…asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, minkä suuruisina sanotut sosiaalietuudet A:lle olisi oikeiden perhetietojen perusteella myönnetty. Asiassa on siten jäänyt näyttämättä, että Kansaneläkelaitokselle ja Helsingin kaupungille olisi aiheutunut vahinkoa A:n ilmoittamien virheellisten tietojen seurauksena. Näyttämättä on jäänyt sekin, että A olisi virheellisiä perhetietoja ilmoittamalla pyrkinyt saamaan suurempia etuuksia kuin mihin hän olisi ollut oikeutettu tai että hänen on pitänyt käsittää aviopuolisonsa henkilöllisyyttä koskevalla oikealla tiedolla voivan olla merkitystä hakemiensa etuuksien määrän kannalta. Näin ollen A ei ole syyllistynyt niihin petoksiin, joista hänelle on vaadittu rangaistusta.”
KKO olisi voinut vaatia Kelaa ja Helsinkiä laskemaan, kuinka paljon vahinkoa on aiheutunut vääristä tiedoista. Kun tätä laskentaa ei ole tehty, ei ole tapahtunut rikostakaan. Varsin kummallinen ratkaisu. Sehän tarkoittaa, että uhrien on ennakoitava Korkeimman oikeuden tekemät ratkaisut ja sen mukaan tehtävä korvausvaatimukset erilaisin vaihtoehdoin. Mutta tämä rangaistuksen arvottaminenhan on juuri oikeuden tehtävä. Jos Suomen laissa on tällainen porsaanreikä, se pitäisi tukkia heti, koska se antaa mahdollisuuden kaikenlaisille avustus- ja tukihuijareille, joita etenkin nyt kun valtio kaataa tukimiljardeja sinne tänne tulee esille kuin sieniä sateella.
EIVÄT TUET TÄHÄN LOPU
Ennen toimeentulotukipäätöstä Faizan toimeentulo turvattiin maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetussa laissa tarkoitetuin tavoin, mitä määrää ei käsitelty oikeudessa.
Asumistuki on eri tukimuoto, eikä sitä käsitelty korkeimmassa oikeudessa. Ennen toimeentulotuen myöntämistä rahantarvitsija ohjataan hakemaan kaikki muut mahdolliset lakisääteiset etuudet. Tällaisia ovat muun muassa työttömyysturva, eläke- ja sairausturva, asumistuki sekä opintotukijärjestelmä (opintoraha, -laina, asumislisä).
3-lapsinen perhe saa kaupungilta asunnoksi 4 huonetta ja keittiön. Asunnon vuokra Itä-Helsingissä on 1100-1300 euroa. Tällaiseen asuntoon saa Kelalta asumistukea 695 euroa. (Laskuri osoitteessa http://asiakas.kela.fi/aylaskenta_app/AYLaskentaApplication). Jos tuloja ei ole, vuokran omavastuun saa toimeentulotukena.
Jotta itse itsensä elättävä väestörekisteriin kuuluva voisi maksaa 695 e vuokran ja saada käteen verojen, työeläkemaksun ja vuokran jälkeen vuodessa 30.840 euroa, hänen palkkansa tulee olla 60.000 euroa eli 5.000 euroa kuukaudessa.
Sitäpaitsi miesystävä sai omat tukensa olivat ne sitten työvoimapoliittisia tai muita. Ne tulevat tähän päälle, eikä niitä alunperinkään haettu takaisin, koska hänellä oli laillinen oleskelulupa Suomessa.
Työtön maahanmuuttaja saa työmarkkinatukea kotoutumistukena pääsääntöisesti 3 ensimmäisen Suomessa asumisvuoden ajan. Tuen maksuaika voidaan pidentää 5 vuoteen. Kotoutumistukena maksettava työmarkkinatuki määräytyy samoin perustein ja on saman suuruinen kuin tavallinen työmarkkinatuki. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden ajalta kotoutumistuki maksetaan ilman tarveharkintaa. Työmarkkinatuki on 25,63 euroa päivässä, ja sitä maksetaan 5 päivältä viikossa. Vuodessa tätä tukea kertyy 6.663 euroa.
MORAALIN RAPPEUTUMINEN
Palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli heinä-syyskuussa 2008 noin 2 800 euroa kuukaudessa, kertoo Tilastokeskus. Miehet ansaitsivat keskimäärin 3.110 ja naiset 2.520 euroa. Kuukausipalkkaisten keskiansio oli noin 2.920 euroa ja tuntipalkkaisten laskennallinen kuukausiansio 2.370 euroa. Työssä käyvä keskipalkkainen aviopari ei siis yhdessäkään ansaitse yhtä hyvin kuin kolmen lapsen maahanmuuttajaäiti yksin tukien avulla. Ero on suuri kun huomioidaan työstä aiheutuvat matka- ja päivähoitokustannukset.
Että sellaista kivaa. Laittakaa tietoa eteenpäin edes potutuksen maksimoimiseksi.

perjantaina, lokakuuta 09, 2009

Maahanmuutto-ongelmien hyssyttelystä


Viikon kysymys:

Hyssytteleekö suomalainen älymystö maahanmuuton ongelmia?

KYLLÄMinna Lindgren:

Suomalainen älymystö, mikäli sellaista edes on, hyssyttelee kaikkia asioita. Niin sanottu keskustelu, mikäli sitä edes on, on tunnepohjaista. Tästä seuraa, että ainoa hyväksytty arvo on kaiken hyväksyvä arvo, joka ei ole arvo.


Taru Mäkelä:
Ja nimenomaan islamiin suhtaudutaan pelokkaan nöyristelevästi. Demokratia ei kuulu islamin olemukseen, jos se kuuluisi siihen, olisi tällä hetkellä olemassa ainakin yksi islamilainen valtio, jossa vallitsee demokratia. Millaisen statuksen islamilaiset valtiot suovat omille vähemmistöilleen, esimerkiksi kristityille, juutalaisille ja homoseksuaaleille?


Kiba Lumberg:

Koska meillä oletetaan, ettei maahanmuutto-ongelmia ole maassamme olemassakaan, kun niistä ei puhuta, tai niistä kielletään puhumasta.

Ks. Enoch Powell maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta:

Kaikkein olennaisinta on, että ihmisillä on tapana luulla ongelmien ennustamista ongelmien aiheuttamiseksi tai jopa niiden toivomiseksi: ihmiset ajattelevat, että ikäviä asioita ei tapahdu, jos niistä ei puhuta. Tämä ajattelutapa juontanee juurensa siitä primitiivisestä uskomuksesta, että kukin asia ja sitä tarkoittava sana, eli asia ja sen nimi, ovat yhtä.

[Tähän liittyy mm. muinainen yleiseurooppalainen taikausko, että sanan "karhu" lausuminen ääneen tuo karhun paikalle. Tästä syystä sanalle "karhu" on keksitty eufemismeja, jotta karhu ei tulisi paikalle kuullessaan nimeään kutsuttavan. Germaanisten kielten nykyiset karhua tarkoittavat sanat perustuvat eufemismiin beowulf eli mehiläissusi, jota on alun perin käytetty karhun salanimenä karhun oikean nimen lausumisen välttämiseksi. - M.E. huom.]


Kiba Lumberg:

Ja osittain yhdyn Vihavaisen näkemykseen siinä, että muslimikansanryhmät, etenkin vanhoilliset muslimit, tulevat olemaan sellainen murheenkryyni ja ongelma että oksat pois. Ja käännynnäisten suomalaisten joukkio alkaa olla niin fanaattista ja yllytyshullua, että he ovat valmiita tekemään mitä vain että saavat hyväksynnän muslimiyhteisöissä.

Ks. esim. Abdullah Tammi ja Simo Rantalainen, jotka kannattavat sharia-lakia eli ihmisten kivittämistä kuoliaaksi.

Ks. myös Isra Lehtinen, joka on osallistunut mielenosoituksiin terroristijärjestö Hizbollahin puolesta.

Kiba Lumberg:

Tietynlaiset myönnytykset nähdään vanhoillisissa kulttuureissa heikkoutena, ja sellaisia ihmisiä tai kansakuntia oikeastaan halveksitaan.

Näin ollen sellaisia Suomen maahanmuuttohymistelijöitä, ja jotka joustavat tai peittävät silmänsä tosiasioilta, heitä halveksitaan.
Ks. Dhimmeistä eli paskansyöjistä

YYA-sopimuksen aikana ryssät eivät lainkaan kunnioittaneet heidän saappaitaan nuolleita ahtikarjalaisia, einouusitaloja, paavoväyrysiä ja ilkkakanervia.

Näille ryssiä mielisteleville suomalaisille poliitikoille oli Neuvostoliiton suurlähetystössä Tehtaankadulla käytössä vakionimi: paskansyöjät. Termi paskansyöjät ei ollut mikään satunnainen haukkumasana, vaan pysyvä nimi tälle ihmiskategorialle.

Muslimien vastaava termi on dhimmi, joka tarkoittaa islamilaisen diktatuurin valtaan alistuneita vääräuskoisia eli muslimien ylivallan ikeen alla olemiseen tyytyneitä kristittyjä ja juutalaisia.

Tähän kategoriaan kuuluvat nykyään Jari Vilén, Astrid Thors, Mikko Puumalainen, Rainer Hiltunen jne.


Kiba Lumberg:

Minä tiedän, että muslimimaista tulevilla vanhoillisilla ei ole mitään kiinnostusta tämän maan yhteiskuntaa kohtaan sillä tavoin kun oletamme. Heillä on omat tapakulttuurinsa, joiden noudattamiseen he pyrkivät mukauttamaan muutkin.
Nimenomaan. Islam on totaaliseen maailmanvalloitukseen pyrkivä ideologia. Islam pyrkii alistamaan kaikki vääräuskoiset valtaansa. Ks. dar al-Islam ja dar al-Harb.

In Islam, the world is divided into two components: dar al-Islam and dar al-Harb. Dar al-Islam means lands under Islamic rule. Dar al-Harb (Arabic: دار الحرب "house of war") is a term used to refer to lands administered by non-Muslim governments. The inhabitants of the Dar al-Harb are called harbi (Arabic: حربي), as opposed to dhimmi. A harbi has no rights, not even the right to live. A dhimmi (Arabic: ذمي) is a non-Muslim subject of a state governed in accordance with sharia law. The term connotes an obligation of the state to protect the life, property, and freedom of religion of the infidel subject in exchange for an extra tax known as the jizya and the infidel's acceptance of Muslim supremacy.


Kiba Lumberg:

He puhuvat yhtä sinisilmäisille suomalaisille ja ovat kuitenkin ihan toista todellisuudessa.

Ks. taqiyya:

Within the Shia theological framework,[1] the concept of Taqiyya (تقية - 'fear, guard against', also taghiyeh)[2] refers to a dispensation allowing believers to conceal their faith when under threat, persecution or compulsion.[3]

The word "al-Taqiyya" literally means: "Concealing or disguising one's beliefs, convictions, ideas, feelings, opinions, and/or strategies at a time of imminent danger, whether now or later in time, to save oneself from physical and/or mental injury."

The Taqiyah doctrine is based on the following verse from Qur'an 3:28: "Let not the believers take for friends or helpers unbelievers rather than believers. If any do that, in nothing will there be help from Allah; except by way of precaution, that ye may guard yourselves from them". Sunni commentator Ibn Kathir explained that "believers that fear for their safety from the unbelievers... are allowed to show friendship to the unbelievers outwardly, but never inwardly".

Muslims and Islamists are sometimes accused of practicing Taqiyya in contemporary political debates. For instance, this accusation has been levelled by Fouad Ajami at the theologian Tariq Ramadan,[7] by James Woolsey at Islamist terrorists,[8] and by Michael Rubin and others at the government of Iran.[9][10] Others have responded that the accusers misunderstand the meaning of the term and that politicians of all religions lie, including (presumably) Muslim politicians.[7][11][12]

Kiba Lumberg:

Joukkoon mahtuu tietysti toisin ajattelevia, joitakin edistyksellisiä, joista osa on paennut näistä maista länsimaihin. Nyt tulevat vanhoilliset muslimit perässä tai ovat jo täällä. Ja ne toisinajattelijat ovat jo uhanalaisina koko ajan.

Nimenomaan. Suomen holtiton "turvapaikkapolitiikka" on johtanut siihen, että Suomeen otetaan sekä aidosti vainottuja toisinajattelijoita että juuri heidän vainoajiaan eli fanaattisia sharian kannattajia, naisten työssäkäynnin ja opiskelun vastustajia, taliban-liikkeen kannattajia jne.

Kiba Lumberg:

Turha kieriskellä ja kaunistella tosiasioita vanhoista tapakulttuureista, joissa ei saa vaihtaa uskontoja tai olla eri mieltä.
Nimenomaan. Islamissa luopion rangaistus on kuolema. Tämä on täysin yksiselitteinen asia. Islamin lain mukaan islamista luopumisesta annetaan kuolemanrangaistus. Piste. Muslimit ovat murhaajia. Piste.

Ks. ridda‎:

Apostasy in Islam (Arabic: ارتداد, irtidād or ridda‎) is commonly defined as the rejection in word or deed of their former religion (apostasy) by a person who was previously a follower of Islam.

In Islamic law (sharia), the consensus view is that a male apostate must be put to death unless he suffers from a mental disorder or converted under duress, for example, due to an imminent danger of being killed. A female apostate must be either executed, according to Shafi'i, Maliki, and Hanbali schools of Sunni Islamic jurisprudence (fiqh), or imprisoned until she reverts to Islam as advocated by the Sunni Hanafi school and by Shi'a scholars.[18]

Kiba Lumberg:

Ja naisten asema on järkyttävän huono. Vanhoilliset tapakulttuurit vain koko ajan heikentävät naisten asemaa. Pelolla, uhkailuilla ja tappamisilla pitävät äijät uskontojen arvoja pystyssä.

Niin. Jaakko Hämeen-Anttila tietysti valehtelee tästä. Valitettavasti Pravda haastattelee Hämeen-Anttilaa jatkuvasti "islam-asiantuntijana" ikään kuin hän puhuisi totta. Hämeen-Anttila on malliesimerkki käsitteen taqiyya soveltamisesta käytäntöön. Hämeen-Anttila valehtelee työkseen. Jos suomalaisille olisi tiedotusvälineissä annettu realistinen kuva islamista, Suomeen ei olisi koskaan päästetty kymmeniätuhansia muslimeja. Hämeen-Anttilan kaltaisten ammattivalehtelijoiden tehtävänä on estää suomalaisia tajuamasta islamin todellista luonnetta ennen kuin on liian myöhäistä.

Kiba Lumberg:

Ja mitä tekevät naiset pelon ja pahoinpitelyn varjossa? Alistuvat yhteiseloon tai eristäytyvät. Siinä pulma.
Niin. Suomessakin tuhansia musliminaisia elää pakkoavioliitossa, nyrkin ja hellan välissä, kaavun sisään kahlehdittuna, kunniamurhaa peläten. Suomalaiset tiedotusvälineet eivät kerro tästä, koska Pravda ym. valtamedia haluaa estää suomalaisia tajuamasta islamin todellista luonnetta.


Kiba Lumberg:

Siksi toisekseen olisi tärkeää, että maahanmuuttajia voisi auttaa heidän omassa maassaan, kehittää olosuhteita siellä ja valistaa, että jokaisella on oikeus mielipiteeseen ja ihmisarvoiseen elämään.
Niin. Miksi "ihmisoikeusaktivisteiksi" itseään kutsuvat suomalaiset "kansalaisjärjestöläiset" eivät koskaan puhu mitään islamilaisten maiden ja muiden kehitysmaiden ihmisoikeusrikoksista?

Miksi esim. Amnesty ja "Ihmisoikeusliitto" tukevat islamilaisia diktatuureja vaikenemalla niiden rikoksista?

Matti Apunen:

Suomalainen älymystö jauhaa samoja, turvalliseksi tiedettyjä argumentteja. Tärkeintä älymystölle on se, ettei kukaan epäile sitä perussuomalaisuudesta.

Suosittelen älymystön iltapäiväkerhoihin lukemiseksi Bernard-Henri Lévyn hienoa ja ujostelematonta pamflettia Left in Dark Times, joka puolustaa länsimaista tasa-arvoyhteiskuntaa ja vastustaa uuden kulttuuribarbarian houkutuksia.

Täytyypä lukea. Tosin Bernard-Henri Lévy on itsekin ranskalaista vasemmistolaista intelligentsiaa edustava muotifilosofi, joten en odota tuolta kirjalta kovin voimakasta kannanottoa islamia vastaan.lauantaina, lokakuuta 03, 2009

Idioottien lempiargumentti: "onhan suomalaisiakin rikollisia olemassa"
Facebook-keskusteluryhmästä MAASSA MAAN TAVALLA, TAI MAASTA POIS:

Juho Loijas a écrit
le 30 septembre 2009 à 10:04
Aletaanpa ensin sitten itse elää niiden Suomen lakien ja asetusten mukaan tasan tarkkaan ja prikulleen ja aletaan sitten vasta vaatimaan sitä muiltakin.

Eiks niin?

En toki väitä, että yksikään tämän ryhmän jäsenistä olisi koskaan Suomen lakia rikkonut, mutta vahva epäilys on aiheesta.

Mikko Ellilä a écrit
le 30 septembre 2009 à 12:53
Olipas tyhmää argumentointia. Sinun mielestäsi ulkomaalaiset rikolliset eivät siis ole ongelma, koska suomalaisiakin rikollisia on olemassa.

Esimerkiksi Helsingissä 50 % raiskauksista on ulkomaalaisten tekemiä ja Espoossa 70 %. Sinun mielestäsi tämä ei siis ole mikään ongelma niin kauan kuin Suomessa on yksikin suomalainen raiskaaja. Hyi saatana, miten sairasta logiikkaa.


Timo Lampila a écrit
le 30 septembre 2009 à 15:21
Tuo on enemmistön ajattelutapa, eikä siitä oikeastaan voi kansaa syyttää, niin massiivinen aivopesu on ollut, kukapa yhteistä venettä viitsisi keikuttaa? Pääasia, että TUNTUU MUKAVALTA, eihän syyllistäminen ja ylimääräinen ajattelu ole kivaa. Helppo, poliittisesti korrekti mielipide säästää energiaa. Ei ongelmia tarvitse käsitellä kun ne voi lakaista maton alle. Ihminen on semmonen.

Timo Lampila a écrit
le 30 septembre 2009 à 15:59
Juho Loijas voi myös pohtia islamin vaikutusta vastaanottavaan yhteiskuntaan ja viedä ajattelun jopa niinkin pitkälle, että löytää ryhmän nimestä sille yhteyden. Ei ole pakko, mutta hölmöä kommenttiasi vasten se on suotavaa.

Nuutuneet käsitykset ja ennakkoluulot monikultturismista kaipaa tuuletusta ja uudelleenarviointia, nimenomaan ajan valossa. Onko kulttuuri rikkaampi siellä missä maahanmuuttajat asuvat, käypäs kysymässä paikallisilta? Tai sitten voi tarkastella tylsiä numeroita, statistiikkaa, missä todella mennään - rikastuuko monelle niin ahdistava Suomi sillä, että pakolaismääriä jatkuvasti kasvatetaan, edellisten pyöritellessä peukaloita, notta mitäs sitä tekis.

Riku Kärkkäinen a écrit
le 1 octobre 2009 à 10:03
Juho vois ensinnäkin riisua tuon villasukan päästä sisällä, sen jälkeen käydä parturissa, ja pitää typerät kommentit ihan siellä hippien iltamissa.

torstaina, lokakuuta 01, 2009

Turun kaupungin propagandaa: Maahanmuuttajat rikastuttavat opetusta

Turun kaupungin tiedotuslehti Turkuposti 4/2009:

Maahanmuuttajat rikastuttavat opetusta
Turussa tarjotaan opetusta useilla kielillä.Koulujen monikulttuurisuuden lisääntyminen tukee koululaisia maailmankansalaisuuteen kasvamisessa.
Vieraskielisiä oppilaita on turkulaisessa perusopetuksessa yli 9 % oppilaista. Useimmat heistä ovat opiskelleet suomalaisessa koulussa useita vuosia ja selviytyvät
opinnoista normaalien, kaikille oppijoille tarkoitettujen palvelujen avulla. Vasta Suomeen muuttaneet perusopetusikäiset lapset ja nuoret menevät ensin valmistavaan opetukseen opiskelemaan suomea ja muita koulunkäynnin edellyttämiä valmiuksia.

Maahanmuuttajaopiskelijoiden taustat vaihtelevat melkoisesti. Joukossa on juuri Suomeen tulleita nuoria, joista osa on luku- ja kirjoitustaidottomia ja istuvat elämänsä ensimmäistä kertaa pulpetissa. Joillakin on takanaan kotiopetusta. Toisaalta opiskelijoiden joukossa on jo toisen polven maahanmuuttajia, jotka osaavat suomea hyvin. On myös työn tai avioliiton kautta Suomeen tulleita, joilla on korkeakoulutustausta. Maahanmuuttajien opintojen etenemistä hidastaa usein suomen kielen kirjallisen taidon heikko taso. Suulliset näytöt olisivat monelle maahanmuuttajalle parempi vaihtoehto, mutta opiskelukulttuurimme on hyvin kirjallista ja tekstiin perustuvaa. Tästä syystä ensimmäisen polven maahanmuuttajista vain harva jatkaa lukioon.

Maailma vierellämme

Yleisen perusopetuksen keskeinen tehtävä on tukea oppijan kasvua vastuulliseksi maailmankansalaiseksi. Turkulaiset koulut ovat perinteisesti olleet aktiivisia solmimaan kansainvälisiä kontakteja. Koulujen monikulttuurisuuden lisääntymisen myötä globaalikasvatus on luonnollinen osa päivittäistä koulutyötä.


Kuvateksti:
Youssef Bennani opettaa Turussa arabiaa.
Kuva: Hanna Oksanen

(Kuvassa arabi, joka piirtää liitutaululle arabiankielisiä kirjaimia. Tämä on ilmeisesti sitä rikastuttamista. Miten se rikastuttaa Suomea, että Suomeen tulee arabeja opettamaan toisille arabeille heidän äidinkieltään arabiaa?)

Vs: Turkuposti 4/2009: Maahanmuuttajat rikastuttavat opetusta
« Vastaus #9 : 20.08.2009, 21:15:40 »Pahinta on otsikko. Rikastuttaminen ei mokukäsittelyn jälkeen tarkoita enää mitään. Käytännössä siitä on tullut synonyymi hankaloittamiselle, mutkistumiselle, vaikeutumiselle, häiritsemiselle, kallistumiselle.

Mamut rikastuttavat opetusta. Sadekuuro rikastuttaa piknikin. Halla rikastuttaa viljelyn. Hyttyset ovat mustikanpoimimisen rikkaus. Uusi, uljas koulutus on entistä huonompi ja kalliimpi, mutta rikastunut.

Se että maahanmuutto avaa luontevan mahdollisuuden globaaliksi kasvamiselle on sama kuin että asunnottomuus avaa mahdollisuuden raittiista ilmasta nauttimiselle.Vs: Turkuposti 4/2009: Maahanmuuttajat rikastuttavat opetusta
« Vastaus #10 : 20.08.2009, 21:20:12 »

Nikopol löysi juuri kultajyvän: rikastuttamisen merkityksestä voisi tehdä jonkinlaisen frekvenssianalyysin, ja luultavasti siitä kävisi ilmi että se tarkoittaa jotain aivan muuta kuin mitä ensikuulemalta voisi luulla.

Juuri noin kun rikastuttamisen ymmärtää niin alkaa mokutusjutut kuulostaa mielekkäiltä: se hankaloittaa, ilman että antaa mitään konkreettista hyötyä. Ehkä se on näitä Lassin & Leevin persoonaa kehittäviä kokemuksia?


Vs: Turkuposti 4/2009: Maahanmuuttajat rikastuttavat opetusta
« Vastaus #11 : 20.08.2009, 21:31:09 »

Ihan normi mokujuttuhan tuo oli. Mutta otsikko oli kieltämättä hämäävä. Ei tuosta rikastumisesta ollu oikeastaan mitään esimerkkiä. Eli miten se rikastuu, kuinka oppilaat ja henkilökunta kokevat tämän rikastumisen? Koskeeko tämä rikastuminen taloutta, kulttuuria, yleistä hyvää oloa? Muutenkin joskus toivoisi että maahanmuuttokeskustelua käytäisiin argumenteilla, jotka voi mitata. Jos joku sanoo että opetus rikastuu, niin se pitäisi pystyä osoittamaan jotenkin. Muuten näistä jää aika paska maku suuhun, ja saa ihmettelemään että mitä tässä nyt yritetään todistella, ja kenelle.

Kerrataanpa taas, millaisten ihmisten tuossa propagandassa sanottiin RIKASTUTTAVAN kouluopetusta:

Maahanmuuttajaopiskelijoiden taustat vaihtelevat melkoisesti. Joukossa on juuri Suomeen tulleita nuoria, joista osa on luku- ja kirjoitustaidottomia ja istuvat elämänsä ensimmäistä kertaa pulpetissa.
Luku- ja kirjoitustaidottomien, kertaakaan elämässään päivääkään koulua käymättömien ihmisten tuominen kehitysmaista Suomeen RIKASTUTTAA Suomea?
Miten?
Turun kaupungin propagandan mukaan Turun koulut siis jotenkin hyötyvät siitä, että kouluun tulee luku- ja kirjoitustaidottomia, kertaakaan elämässään päivääkään koulua käymättömiä teini-ikäisiä kehitysmaalaisia.
Kuka mielipuoli tuollaista propagandaa kirjoittaa?
Teksti: Johanna Järvinen ja Erja Vihervaara

Miten nämä Johanna Järvinen ja Erja Vihervaara perustelevat väitteensä, että luku- ja kirjoitustaidottomien, kertaakaan elämässään päivääkään koulua käymättömien teini-ikäisten kehitysmaalaisten tuominen Turun kouluihin RIKASTUTTAA kouluja?
Tämä väitehän on tosiasioiden fanaattista kiistämistä uskonnollisin perustein.
Luku- ja kirjoitustaidottomien, kertaakaan elämässään päivääkään koulua käymättömien teini-ikäisten kehitysmaalaisten tuominen suomalaisiin kouluihin aiheuttaa tietysti vain ja ainoastaan haittaa ja kustannuksia ja hankaluuksia.
Ongelmien tahallisen hankkimisen sanominen "rikastuttamiseksi" on aivan sairasta orwellilaista retoriikkaa. Sota on rauhaa, vapaus on orjuutta, suunnattomien kustannusten aiheuttaminen suomalaisille veronmaksajille rikastuttaa Suomea.
Hyi helvetti. Miten nuo Johanna Järvinen ja Erja Vihervaara kehtaavat valehdella tuolla tavalla?

Miten Turun kaupunki kehtaa julkaista tuollaista mielisairasta propagandaa?