Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

maanantaina, syyskuuta 27, 2010

Vähemmistövaltuutettu vaatii rangaistuksia ajatusrikoksista ILMAN OIKEUDENKÄYNTIÄ

Vähemmistövaltuutetun lausunto oikeusministeriön Rasistiset rikokset -työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sekä lausunto tarpeesta ryhtyä lainsäädäntötoimiin keskustelupalstan ylläpitäjien vastuun selkeyttämiseksi:


Työryhmän esitys

Pidämme Rasistiset rikokset -työryhmän esitystä erittäin tervetulleena, koska se parantaa mahdollisuuksia puuttua ns. viharikoksiin. Esitys myös selventää joitakin nykyisen lainsäädännön kohtia liittyen esimerkiksi kiihottaminen kansanryhmää vastaan -rikoksen tunnusmerkistön tulkintaa. Esitys sisältää parannuksia nykytilanteeseen ja mahdollistaa Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, hyväksymisen. Lisäksi ehdotetuilla muutoksilla saatettaisiin lainsäädäntö vastaamaan EU:n neuvoston puitepäätöksen vaatimuksia (2008/913/YOS).

Erityisen tärkeänä pidämme eri syrjintäperusteiden, kuten sukupuolisen suuntautuneisuuden, elämänkatsomuksen ja vammaisuuden, saattamista samanlaisten rikosoikeudellisten oikeussuojakeinojen ja seuraamusten piiriin kuin etninen alkuperä.

Törkeää kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevan rikoksen lisääminen rikoslakiin on tarpeellista. Lisäksi lainvastaisen materiaalin ”asettaminen yleisön keskuuteen” kiihottamisrikoksen tunnusmerkistön uutena tekotapana on tärkeä selkeytys nykytilanteeseen ja se poistaa mahdollisuutta kiertää rangaistusvastuun syntymistä. Internet-sivun linkittäminen sellaiselle sivustolle, joka on yleisön saatavilla, mahdollistaa tosiasiassa materiaalin levittämisen yleisön keskuuteen.

Pykälien yksityiskohtaiset perustelut sisältävät monia tärkeitä selkeytyksiä, esimerkiksi tahallisuuteen liittyen (sivu 55), jotka saavat tukea oikeuskirjallisuudesta ja oikeuskäytännöstä.Tarpeesta ryhtyä lainsäädännön valmistelutoimiin keskustelupalstan ylläpitäjien velvollisuuksista ja vastuusta

Pidämme ryhtymistä lainsäädännön valmistelutoimiin erittäin tarpeellisena keskustelupalstojen/portaalien ylläpitäjien vastuun selkeyttämiseksi ja valvonnan tehostamiseksi. Tällä hetkellä keskustelupalstoilla esiintyy erittäin runsaasti lainvastaista materiaalia ja rasististen viestien levittämisestä joutuu hyvin harva rikosoikeudelliseen vastuuseen. Rasistisen propagandan laaja esiintyminen keskustelupalstoilla saattaa lisätä syrjinnän ja rasistisen rikollisuuden esiintymistä. Sen lisäksi, että yksittäisiä henkilöitä tuomitaan rasistisien viestien levittämisestä, olisi tarpeen ja tärkeää panostaa valvontaan, eli laittomien viestien poistamiseen keskustelupalstoilta nykyistä tehokkaammin.

Edelleen katsomme, että on kaikkien etu, että osittain epäselvä nykytilanne ylläpitäjien vastuuseen liittyen selkeytettäisiin. Ruotsin ”Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor” (1998:112) voisi toimia varteenotettavana mallina. Voisi harkita, olisiko mahdollisesti rikesakko sopiva seuraamus esimerkiksi yksittäisen lainvastaisen viestin poistamista koskevan velvoitteen laiminlyönnistä ottaen huomioon rikesakkomenettelyn joustavuus. Tässä tapauksessa esimerkiksi poliisin nettivinkki-palvelun kautta tulleita vinkkejä tutkivat henkilöt voisivat tarvittaessa määrätä rikesakon, jolloin raskasta rikosprosessia ei tarvittaisi yksittäisen lainvastaisen viestin poistamista koskevassa asiassa. Valvontavastuun voisi mahdollisesti rajata koskemaan ainoastaan yritysten, säätiöiden ja tietyn kokoisten yhdistysten ylläpitämiä keskustelupalstoja/portaaleja.

Keskustelupalstojen/portaalien ylläpitäjien velvollisuuksien noudattamista voisi helpottaa ohjeistuksella siitä, minkälaiset viestit ainakin täyttävät rikosten tunnusmerkistön. Viime vuosien oikeuskäytäntö sekä valtakunnansyyttäjänviraston linjaukset kiihottamisrikosten osalta voisi ohjeessa hyödyntää.

Vt. toimistopäällikkö /

Vähemmistövaltuutetun sijainen Pirjo Kruskopf

Ylitarkastaja Yrsa NymanKommentti hommaforumilta:

Vähemmistövaltuutetun toimiston lausunnon mukaan "keskustelupalstoilla esiintyy erittäin runsaasti lainvastaista materiaalia". Vähemmistövaltuutettu on ollut tätä mieltä jo vuosia ja tehnyt poliisille kymmeniä tutkintapyyntöjä havaitsemastaan "lainvastaisesta materiaalista". Tietääkseni yhdestäkään tällaisesta tapauksesta ei ole tullut tuomiota, liekö tapauksista nostettu edes yhtään syytettä, joten vähemmistövaltuutetun ymmärrys "lainvastaisesta materiaalista" ei ole kovin hyvä. Edellisessä rasismirikostutkimuksessa internetissä tapahtuneita rasististen rikoksien epäilyjä oli noin 25 kappaletta, joten poliisi ja syyttäjä eivät tunnu löytävän lainvastaista materiaalia kovin paljon. Tuomioita on tullut vain muutama vuodessa.

Lisäksi vähemmistövaltuutetun lausunnossa ehdotetaan, että poliisi voisi jakaa rikesakkoja lainvastaisen laittoman viestin poistamisvelvoitteen laiminlyönnistä. Tiettävästi lainvastaisia viestejä ei ole Suomessa kertaakaan jätetty poistamatta, kun oikeus on niin määrännyt. Vähemmistövaltuutettu tarkoittaneekin valvontavelvollisuusrikoksen tapahtuvan jatkossa automaattisesti, kun joltain palstalta löytyy "lainvastainen viesti", jota ei ole poistettu tietyn ajan kuluessa. Mutta miten tuhannet keskustelupalstojen ja blogien ylläpitäjät (tai nettipoliisit) voisivat erehtymättä tunnistaa tällaisen lainvastaisen viestin, kun edes asiaan perehtynyt vähemmistövaltuutettu ei näköjään kykene siihen minkäänlaisella osumatarkkuudella?Vähemmistövaltuutettu siis a) vaatii lisää sensuuria, b) valehtelee "lainvastaisen materiaalin" yleisyydestä ("keskustelupalstoilla esiintyy erittäin runsaasti lainvastaista materiaalia"), c) vaatii poliisia sakottamaan keskustelupalstojen ylläpitäjiä ajatusrikoksista ILMAN OIKEUDENKÄYNTIÄ.

Toistan: vähemmistövaltuutettu vaatii rangaistuksia ajatusrikoksista ILMAN OIKEUDENKÄYNTIÄ.

Tämä on diktatuuria.

Vähemmistövaltuutettu vastustaa oikeusvaltiota. Vähemmistövaltuutettu vastustaa kansalaisten oikeusturvaa. Vähemmistövaltuutettu haluaa, että ihmisille annetaan rangaistuksia ajatusrikoksista ilman oikeudenkäyntiä. Vähemmistövaltuutettu siis kannattaa diktatuuria.

Kommentti hommaforumilta:


Koko ajatus langettaa rangaistuksia "nettirasismista" on yksinkertaisesti vain orwellilainen hanke tukahduttaa ihmisten mielipiteet. Kyseessä on moraaliton pyrkimys syrjiä ihmisiä, jotka eivät jaa eliitin unelmaa uudesta, uljaasta, monikulttuurisesta maailmasta.

Kun eliitti ei tosiasia- ja argumentaatiotasolla pysty vastaamaan kritiikkiin, se tekee kritiikistä "rasismia", jota vastaan tulee taistella.

Tästä alkuperäiskansojen vähittäistä tuhoamista ja syrjimistä helpottavasta hankkeesta tekee eliitille kätevän se, ettei se ole määrittänyt kriminalisoimaansa asiaa. Tämä on aivan puhdasoppista totalitarismia, joka mahdollistaa periaatteessa sen, että kuka tahansa eliitin harjoittamaa suomalaisvihaa ja -syrjintää kritisoiva voidaan heittää tyrmään.

Ei ole enää kaukana aika, jolloin Suomeen verrattuna Kiina on ihmisoikeuksien suurvalta.

Ei ole näköjään edes tarvis odottaa islamin murskaavan huolella rakentamamme demokratian: me tuhoamme sen ihan itse jo valmiiksi tasoittaaksemme tietä islamille.

Koko puuhastelu "nettirasismin" kitkemiseksi on rikos ihmisyyttä vastaan.

Viimeinen juna Nürnbergiin on vielä lähtemättä. Mutta kun se lähtee, sinä päivänä minä olen asemalla hurraamassa.Mielestäni ne, jotka vaativat rangaistuksia ajatusrikoksista ilman oikeudenkäyntiä, pitäisi tosiaan kärrätä Nürnbergin ihmisoikeustuomioistuimen kaltaisen tribunaalin eteen.

Pannaan nimet muistiin: vähemmistövaltuutetun sijainen Pirjo Kruskopf ja ylitarkastaja Yrsa Nyman. Nämä ihmiset vaativat rangaistuksia ajatusrikoksista ilman oikeudenkäyntiä. Juuri tällaisia ihmisiä varten tarvitaan tarvitaan perustuslainvastaisia ja universaalien ihmisoikeusnormien vastaisia rikoksia käsittelevä totuuskomissio:

Istuvan hallituksen maahanmuuttoministeri on kieltäytynyt teettämästä selvitystä maahanmuuton kustannuksista. Katsomme, että sitten, kun maahanmuutto-ongelman paisuminen on tiukentuneen lainsäädännön ja käytännön avulla saatu pysähtymään, on aika katsoa taaksepäin. Ehdotamme riippumattoman "totuuskomission" luomista selvittämään, mitä humanitaarinen maahanmuutto on tosiasiallisesti tullut maksamaan suomalaisille viimeisten 20 vuoden aikana.

”Totuuskomission” tehtävänä on selvittää myös maahanmuuttoasioista vastaavien virkamiesten ja poliitikkojen toimintaa samalta ajanjaksolta. Mikäli taustalta paljastuu taloudellisen edun tavoittelua, virka-aseman väärinkäyttöä, virkavelvollisuuksien rikkomista tahi lain kirjaimen tai hengen vastaisia kirjoittamattomia sääntöjä tai ohjeistuksia, asianosaiset henkilöt on saatettava oikeudelliseen vastuuseen.
keskiviikkona, syyskuuta 22, 2010

Tuija Brax vaatii taas lisää sensuuria

Oikeusministeri Tuija Brax 18.9.2010:


Perustuslain mukaan jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä. Sananvapaus suojaa viestintää sen kaikissa vaiheissa.

Ydinajatukseltaan sananvapautta pidetään nimenomaan poliittisena perusoikeutena. Sananvapauden ensisijaisena tarkoituksena on taata avoin julkinen keskustelu, joukkotiedotuksen vapaa kehitys ja tähän liittyen erityisesti mahdollisuus vallankäytön julkiseen kritiikkiin. Sananvapaus tässä muodossaan on demokraattisen valtion tunnusmerkki ja perusehto.


Juuri näin on asia. Kaikki tämä oli Braxilta kuitenkin vain hämäystä. Brax ei todellisuudessa kannata sananvapautta, vaan vastustaa sitä. Brax kannattaa sensuuria.


Sananvapauden käyttöön liittyy aina velvollisuuksia ja vastuuta. Sananvapautta voidaan rajoittaa, niin kuin muitakin perusoikeuksia.

No niin. Kaikki sanahelinä perusoikeuksista oli siis pelkkää hämäystä. Ensin Brax puhuu sananvapauden tärkeydestä perustavanlaatuisena demokraattisena oikeutana, sitten seuraavassa hengenvedossa Brax puhuu sananvapauden rajoittamisesta. Brax on siis kaksinaamainen huijari.

Neuvostoliitossakin sanottiin perustuslaissa, että kansalla on sananvapaus. Todellisuudessa sitä ei tietenkään ollut. Sama systeemi vallitsee Suomessa: perustuslaki on takaavinaan sananvapauden, mutta käytännössä sananvapautta on kuitenkin rajoitettu tiukasti.

"Perusoikeuksia" eli ihmisoikeuksia tai kansalaisoikeuksia ei tietenkään ole olemassakaan, jos niitä on rajoitettu. Sehän on juuri perusoikeuksien idea, että ne ovat perustavanlaatuisia, absoluuttisia, ehdottomia oikeuksia.

"Sananvapaus on perusoikeus, mutta sitä voidaan rajoittaa" on täysin järjetön ajatus. Brax kuitenkin on juuri tuota mieltä. Täsmälleen samaa mieltä olivat myös Lenin, Stalin, Hitler ja Mao.


Suurempi haaste on esimerkiksi netissä helposti syntyvä ja leviävä rasismi ja vihapuhe. Suomessakin on viime vuosina annettu tuomioita netissä levitetystä rasistisesta puheesta. Korkeimman oikeuden ratkaisua näistä kysymyksistä ei kuitenkaan ole. Vaikka poliittinen keskustelu on sananvapauden ydinaluetta, on sekä kansainvälisesti että kansallisesti selvää, ettei tällainen keskustelu toimi oikeutuksena rasistisille puheille.


Vaikka poliittinen keskustelu on sananvapauden ydinaluetta, Braxin mielestä sananvapautta on rajoitettava nimenomaan poliittisessa keskustelussa "rasististen puheiden" osalta. Brax siis itsekin myöntää vastustavansa sananvapautta.

Brax itse myöntää, että poliittinen keskustelu on sananvapauden ydinaluetta. Brax sanoo kannattavansa sen rajoittamista. Brax siis vastustaa sananvapauden ydinaluetta eli demokraattista kansalaiskeskustelua. Näin ollen Brax vastustaa demokratiaa. Brax kannattaa diktatuuria. Brax on sitä mieltä, että kansalla ei ole oikeutta kritisoida vallanpitäjiä ja heidän harjoittamaansa politiikkaa. Brax on demokratian vihollinen.

Brax kannattaa marxisti-leninististä diktatuuria, jossa vallankumouksellinen etujoukko hallitsee kansaa ylhäältäpäin, kansan itsensä voimatta mitenkään arvostella näitä vallanpitäjiä ja heidän harjoittamaansa politiikkaa.

Tähän liittyen on myös vierillä lainsäädäntöhankkeita.

Oikeusministeriö asetti keväällä 2009 työryhmän, jonka tehtävänä oli saattaa kansallisesti voimaan EU:n rasisminvastainen puitepäätös, sekä Euroopan neuvoston rasisminvastaisen sopimuksen lisäpöytäkirja, joka koskee rasistisia ja muukalaisvihamielisiä tietoverkkorikoksia.

Työryhmä ehdotti tänä keväänä luovutetussa mietinnössään kovennuksia ja selvennyksiä kiihottamista kansanryhmää vastaan ja rasistisia vaikutteita koskeviin rikoslain säännöksiin sekä säännösten laajentamista vihasäännösten suuntaan. Myös oikeushenkilön rangaistusvastuun alaa ehdotettiin laajennettavaksi.

Tämä Braxin asettama työryhmä, jossa on jäsenenä mm. notoriously known Mika Illman, siis vaatii sensuurin tiukentamista entisestään.

Tämän työryhmän oikeusministeri Braxille jättämä mietintö aiotaan antaa eduskunnalle hallituksen esityksenä sensuurilainsäädännön tiukentamiseksi.


Kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevaan rangaistus- säännökseen ehdotetaan lisättäväksi poikkeussäännös, jossa määriteltäisiin ne toiminnot, joissa sananvapauden merkitys säännöksen soveltamisessa on tavanomaista suurempi. Tällaisia olisivat tiede, taide ja niihin rinnastettavat julkiset toiminnot sekä ajankohtaisten ja historiallisten tapahtumien selostaminen.

Kiihottamisena kansanryhmää vastaan ei pidettäisi sitä, mitä näillä aloilla on pidettävä hyväksyttävänä. Lisäyksen tarkoituksena on mahdollistaa voimakkaidenkin näkemysten esittäminen tieteessä, taiteessa ja esimerkiksi poliittisessa joukkoviestinnässä.

Jälleen pelkkää tyhjää sanahelinää ja hämäystä. Kiihottamisena kansanryhmää vastaan ei pidettäisi sitä, mitä näillä aloilla on pidettävä hyväksyttävänä. Tuomioistuimissa tietenkin sitten määritellään, mitä "on pidettävä hyväksyttävänä".

Jos ja kun syyttäjinä on Mika Illman ym. fanaatikot, mitään arvostelua ketään poliitikkoa kohtaan tai heidän harjoittamaansa politiikkaa kohtaan ei tietenkään pidetä hyväksyttävänä. Useimmat tuomarit ja käräjäoikeuden lautamiehet hyväksyvät Illmanin ym. vyšinskiläisten syyttäjien rangaistusvaatimukset sellaisenaan kumileimasimella.


Lopuksi vielä pari sanaa operaattorin tai keskustelusivuston ylläpitäjän vastuusta.

Vaikka portaalit eivät sellaisenaan ole verkkojulkaisuja eivätkä avoimet keskustelupalstat ole verkkojulkaisun osia, ne eivät jää lain ulottumattomiin. Viestin mahdollisesta lainvastaisesta sisällöstä vastaa myös internetissä se, jota rikoslain mukaan on pidettävä rikoksen tekijänä tai siihen osallisena. Rikosvastuu ei riipu siitä missä ympäristössä, kadulla tai verkossa, esimerkiksi rasistisia puheita esitetään.

Rikoslain yleisten oppien mukaan määräytyy näin ollen myös portaalin tai keskustelupalstan ylläpitäjän vastuu siinä julkaistujen viestien sisällöstä. Kuten perustuslakivaliokunta on todennut, palstan ylläpitäjän rikosoikeudellinen vastuu voi tulla arvioitavaksi, jos tämä esimerkiksi sallii palstan muodostuvan rikollisten viestien julkaisukanavaksi. Ylläpitäjän mahdollinen vahingonkorvausvastuu määräytyy vastaavasti vahingonkorvauslain yleisten säännösten perusteella.

Portaalien ja keskustelupalstojen ylläpitäjien on tämän vuoksi seurattava viestintää sivustoillaan. Tämä koskee erityisesti verkkojulkaisujen yhteydessä olevia keskustelupalstoja ja siksi verkkojulkaisujen vastaavia toimittajia. Muutoin ylläpitäjän rikosoikeudellinen vastuu on kuitenkin vaikea kysymys, jota on aiheellista pohtia.

Braxin ja Illmanin laatimassa lakiesityksessä siis uhataan keskustelupalstojen ylläpitäjiä rangaistuksilla yleisön kirjoittamista vallanpitäjiä arvostelevista viesteistä. Tämä tietysti johtaa siihen, että keskustelupalstojen ylläpitäjät eivät uskalla sallia minkäänlaista kritiikkiä vallanpitäjiä kohtaan. Tähän Brax ja Illman tietysti pyrkivätkin.

Internet on tähän mennessä ollut sananvapauden henkireikä. Blogeissa ja keskustelupalstoilla ihmiset ovat voineet kertoa sellaisia mielipiteitä ja tietoja, joista valtamedia vaikenee.

Nyt Brax ja Illman haluavat tukkia tämän henkireiän. Brax ja Illman pyrkivät lakiesityksellään siihen, että internetissäkin olisi vain samaa multikultipropagandaa kuin sanomalehdissä ja tv:n uutis- ja ajankohtaisohjelmissa.

Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tästä ovat malliesimerkkejä Braxin lisäksi mm. Halonen, Vanhanen, Kiviniemi, Stefan Wallin, Astrid Thors, Anne Holmlund ja Päivi Lipponen.

Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, tässä blogissa kerrotaan lukijoille tosiasioita. Kannatan modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustan monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

maanantaina, syyskuuta 20, 2010

Kommentteja Ruotsin vaalituloksesta


Ruotsissa on herätty maanantaihin sekavissa tunnelmissa sunnuntain vaalien jälkeen. Aftonbladetin mukaan nyt odottaa kaaos.

Muutenkin maan lehdet ovat lähestulkoon kauhuissaan siitä tosiasiasta, että maahanmuuttovastaiset ruotsidemokraatit onnistuivat saamaan yli viiden prosentin siivun äänistä ja 20 paikkaa parlamenttiin.

Iltapäivälehti Expressenin mukaan Ruotsi ottaa nyt askeleen kohti tuntemattomaan.

"Pimeyden voimat ovat viimein ottaneet myös ruotsalaisen demokratian panttivangikseen", lehti kirjoittaa.

Sanomalehti Dagens Nyheterin mukaan ruotsalaisessa uusnatsismissa juuret omaavan puolueen pääsy parlamenttiin on epäonnen päivä.

"On onnettomuus Ruotsille, että se puolue on onnistunut pääsemään niin pitkälle", lehti kirjoittaa.

Sen mukaan vaalivoiton vieneen porvaripuolueiden allianssin tehtävänä on nyt pitää ruotsidemokraatit poissa vallasta.

Aftonbladetin mukaan sunnuntaisissa vaaleissa ei ollut lainkaan voittajaa.

Lehden mukaan painajaisesta tuli totta, kun ruotsidemokraatit onnistuivat ylittämään neljän prosentin äänikynnyksen ja ylsivät parlamenttiin asti.

"Olemme heränneet tänään toisenlaisessa Ruotsissa, jossa oikeistoradikalismi on marssinut esiin. Se herättää syvää levottomuutta", Aftonbladet kirjoittaa.Yleisönosastosta:


Näin Ruotsissa. Koskakohan nämä poliitikot Suomessa ja Ruotsissa herää siihen todellisuuten. Onhan siihen varmasti syy kun nämä realistisesti maahanmuuttoon ja sen ongelmiin tarttuvat puolueet saavat kannatusta.

Muuten ihmetyttää tuo uusnatsismi termin käyttäminen. Heti ollaan natseja jos ei ajatella asioista samanlailla kun kukkahattu tädit. Onkohan nämä henkilöt koskaan kuulleet Godwinin laista?


Ruotsalainen, kuten suomalainenkin systeemi halveksii liian vähän demokratiaa, nyt on herättävä ja tehtävä äkkiä jotain! Kenties Politbyroo?Kuten uutisista on saatu lukea jo moneen kertaan, niin pimeyden voimat tosiaan taitavat olla vallalla Ruotsissa - onneksi tämän äänestyksen jälkeen tilanne voi alkaa muuttumaan!"Olemme heränneet tänään toisenlaisessa Ruotsissa, jossa oikeistoradikalismi on marssinut esiin. Se herättää syvää levottomuutta", Aftonbladet kirjoittaa.

Kyllä minussa herättäisi syvää levottomuutta ruotsalaisena katsella maan maahanmuutto-ja kotoutumisongelmia, islamisaatiokehitystä ja lähiöiden ghettoutumista. Ehkä parinkymmenen vuoden päästä ymmärtävät.

Euroopan lintukotoutuminen päättyi ajat sitten. Tarvitaan isäntiä ja emäntiä taloon eikä löperöä kaikkea kaikille -politiikkaa. Siinä sivussa kannattaisi ehkä miettiä syitä radikalismin nousulle.Mites semmone puolue vaaleissa on jota ei saa äänestää?Tässä seuraus siita kun äänestyskopiin saa mennä yksin ilman virallista valvojaa.Ruotsin todellinen painajainen on ollut viime vuosikymmeninä hallitsematon maahanmuutto voittopuolisesti kielteisine vaikutuksineen. Ongelmat ovat jo sitä luokkaa, että Ruotsidemokraattien vaalimenestyksestä ei taida valitettavasti olla enää apua.

Muutaman vuosikymmenen päästä vaaleja saatetaan hyvinkin jo viettää tällaisissa tunnelmissa myös naapurimaassamme:
http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Afganistanin+vaalit+alkoivat+pommi-+ja+raketti-iskujen+varjostamina/1135260235729

No, saadaanpahan sitten ainakin "oikea" tulos.Väärin äänestetty! Kyllä demokratiassa pitää äänestää valtaapitäviä. Ei missään nimessä saa muuttaa mitään nykyisestä järjestelmästä!

lauantaina, syyskuuta 18, 2010

Ruotsin parlamenttivaalit


Ruotsin suurin sanomalehti Dagens Nyheter kieltäytyi julkaisemasta Sverigedemokraterna-puolueen vaalimainosta, vaikka puolue tarjoutui maksamaan miljoona kruunua sen julkaisemisesta lauantaina ja sunnuntaina:

http://sdu.nu/annons_helt_uppslag.pdf

All politik handlar om prioriteringar och nu har du ett val.

Den ansvarslösa invandringspolitiken har gett upphov till mycket stora kostnader, segregation, kriminalitet samt ökade motsättningar och är ett allvarligt hot mot den inre sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för hela den solidariska svenska välfärdsmodellen. Samtidigt har hundratusentals pensionärer en inkomst som ligger på eller strax över existensminimum. Detta är skamligt. Därför förespråkar Sverigedemokraterna en invandringsbroms istället för en pensionsbroms.Utdrag ur Sverigedemokraternas valmanifest 2010


En ansvarsfull invandringspolitik

“Den ansvarslösa invandringspolitiken har gett upphov
till stora kostnader, segregation, kriminalitet samt ökade
motsättningar och är ett allvarligt hot mot den inre
sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för
hela den solidariska svenska välfärdsmodellen.”

Sverigedemokraterna kräver:
• Krafigt begränsad asyl- och anhöriginvandring
• Stopp för islamiseringen av Sverige
• Skärpta krav för uppehållstillstånd och medborgarskap
• Ökat stöd till fyktinghjälp i närområdena


Ett krafttag mot brottsligheten

“Den grova brottsligheten utgör ett hot mot medborgarnas
trygghet. Riksdagspartierna är oförmögna att hantera
situationen och ser allt för ofta brotten ur brottslingens
perspektiv, i stället för att värna om brottsofren och de
skötsamma medborgarna.”

Sverigedemokraterna kräver:
• Strafskärpning för grova och upprepade brott
• Utvisning av utländska medborgare som begår grova brott
• Ofentligt register över dömda pedofler
• Inga mängdrabatter på brott för återfallsförbrytare

En rättvis arbetsmarknad och minskad arbetslöshet

“Trösklarna till arbetsmarknaden är alltför höga för den
som är ung eller har hamnat i utanförskap. Samtidigt
konkurreras svenska löntagare ut av billig importerad
arbetskraf och diskrimineras till förmån för nyanlända
invandrare.”

Sverigedemokraterna kräver:
• En generell modell för lärlingsjobb och ökade satsningar på innovation,
forskning och utveckling
• Skärpta regler för arbetskrafsinvandring och ett slopande av instegsjobben
• Att svenska jobb går till svenska medborgare
• En höjning av ersättningsnivåerna i a-kassan

Jämställdhet och ökad trygghet för landets kvinnor

”Samtidigt som det kvinnofentliga islam fyttar fram
sina positioner begränsas svenska kvinnors rörelsefrihet
av en ökad otrygghet på gator och torg. I Sverige anmäls
det i dag fer våldtäkter än i något annat europeiskt land
samtidigt som människosmugglare och hallickar närmast
riskfritt kan exploatera kvinnor.”

Sverigedemokraterna kräver:
• En krafig strafskärpning för kvinnofridskränkningar
• En avveckling av det skattefnansierade stödet till genuspedagogik
• En offensiv mot tvångsgifen samt hedersrelaterat och religiöst förtryck


Kyseinen sanomalehti tekee tappiota yli sata miljoonaa kruunua vuodessa, mutta tästä huolimatta lehden omistajille ei raha kelpaa.

Vain totaalisten idioottien mielestä on pelkkää vainoharhaa, että valtamedia sensuroi maahanmuuttokriittisyyttä.