Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

maanantaina, syyskuuta 27, 2010

Vähemmistövaltuutettu vaatii rangaistuksia ajatusrikoksista ILMAN OIKEUDENKÄYNTIÄ

Vähemmistövaltuutetun lausunto oikeusministeriön Rasistiset rikokset -työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sekä lausunto tarpeesta ryhtyä lainsäädäntötoimiin keskustelupalstan ylläpitäjien vastuun selkeyttämiseksi:


Työryhmän esitys

Pidämme Rasistiset rikokset -työryhmän esitystä erittäin tervetulleena, koska se parantaa mahdollisuuksia puuttua ns. viharikoksiin. Esitys myös selventää joitakin nykyisen lainsäädännön kohtia liittyen esimerkiksi kiihottaminen kansanryhmää vastaan -rikoksen tunnusmerkistön tulkintaa. Esitys sisältää parannuksia nykytilanteeseen ja mahdollistaa Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, hyväksymisen. Lisäksi ehdotetuilla muutoksilla saatettaisiin lainsäädäntö vastaamaan EU:n neuvoston puitepäätöksen vaatimuksia (2008/913/YOS).

Erityisen tärkeänä pidämme eri syrjintäperusteiden, kuten sukupuolisen suuntautuneisuuden, elämänkatsomuksen ja vammaisuuden, saattamista samanlaisten rikosoikeudellisten oikeussuojakeinojen ja seuraamusten piiriin kuin etninen alkuperä.

Törkeää kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevan rikoksen lisääminen rikoslakiin on tarpeellista. Lisäksi lainvastaisen materiaalin ”asettaminen yleisön keskuuteen” kiihottamisrikoksen tunnusmerkistön uutena tekotapana on tärkeä selkeytys nykytilanteeseen ja se poistaa mahdollisuutta kiertää rangaistusvastuun syntymistä. Internet-sivun linkittäminen sellaiselle sivustolle, joka on yleisön saatavilla, mahdollistaa tosiasiassa materiaalin levittämisen yleisön keskuuteen.

Pykälien yksityiskohtaiset perustelut sisältävät monia tärkeitä selkeytyksiä, esimerkiksi tahallisuuteen liittyen (sivu 55), jotka saavat tukea oikeuskirjallisuudesta ja oikeuskäytännöstä.Tarpeesta ryhtyä lainsäädännön valmistelutoimiin keskustelupalstan ylläpitäjien velvollisuuksista ja vastuusta

Pidämme ryhtymistä lainsäädännön valmistelutoimiin erittäin tarpeellisena keskustelupalstojen/portaalien ylläpitäjien vastuun selkeyttämiseksi ja valvonnan tehostamiseksi. Tällä hetkellä keskustelupalstoilla esiintyy erittäin runsaasti lainvastaista materiaalia ja rasististen viestien levittämisestä joutuu hyvin harva rikosoikeudelliseen vastuuseen. Rasistisen propagandan laaja esiintyminen keskustelupalstoilla saattaa lisätä syrjinnän ja rasistisen rikollisuuden esiintymistä. Sen lisäksi, että yksittäisiä henkilöitä tuomitaan rasistisien viestien levittämisestä, olisi tarpeen ja tärkeää panostaa valvontaan, eli laittomien viestien poistamiseen keskustelupalstoilta nykyistä tehokkaammin.

Edelleen katsomme, että on kaikkien etu, että osittain epäselvä nykytilanne ylläpitäjien vastuuseen liittyen selkeytettäisiin. Ruotsin ”Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor” (1998:112) voisi toimia varteenotettavana mallina. Voisi harkita, olisiko mahdollisesti rikesakko sopiva seuraamus esimerkiksi yksittäisen lainvastaisen viestin poistamista koskevan velvoitteen laiminlyönnistä ottaen huomioon rikesakkomenettelyn joustavuus. Tässä tapauksessa esimerkiksi poliisin nettivinkki-palvelun kautta tulleita vinkkejä tutkivat henkilöt voisivat tarvittaessa määrätä rikesakon, jolloin raskasta rikosprosessia ei tarvittaisi yksittäisen lainvastaisen viestin poistamista koskevassa asiassa. Valvontavastuun voisi mahdollisesti rajata koskemaan ainoastaan yritysten, säätiöiden ja tietyn kokoisten yhdistysten ylläpitämiä keskustelupalstoja/portaaleja.

Keskustelupalstojen/portaalien ylläpitäjien velvollisuuksien noudattamista voisi helpottaa ohjeistuksella siitä, minkälaiset viestit ainakin täyttävät rikosten tunnusmerkistön. Viime vuosien oikeuskäytäntö sekä valtakunnansyyttäjänviraston linjaukset kiihottamisrikosten osalta voisi ohjeessa hyödyntää.

Vt. toimistopäällikkö /

Vähemmistövaltuutetun sijainen Pirjo Kruskopf

Ylitarkastaja Yrsa NymanKommentti hommaforumilta:

Vähemmistövaltuutetun toimiston lausunnon mukaan "keskustelupalstoilla esiintyy erittäin runsaasti lainvastaista materiaalia". Vähemmistövaltuutettu on ollut tätä mieltä jo vuosia ja tehnyt poliisille kymmeniä tutkintapyyntöjä havaitsemastaan "lainvastaisesta materiaalista". Tietääkseni yhdestäkään tällaisesta tapauksesta ei ole tullut tuomiota, liekö tapauksista nostettu edes yhtään syytettä, joten vähemmistövaltuutetun ymmärrys "lainvastaisesta materiaalista" ei ole kovin hyvä. Edellisessä rasismirikostutkimuksessa internetissä tapahtuneita rasististen rikoksien epäilyjä oli noin 25 kappaletta, joten poliisi ja syyttäjä eivät tunnu löytävän lainvastaista materiaalia kovin paljon. Tuomioita on tullut vain muutama vuodessa.

Lisäksi vähemmistövaltuutetun lausunnossa ehdotetaan, että poliisi voisi jakaa rikesakkoja lainvastaisen laittoman viestin poistamisvelvoitteen laiminlyönnistä. Tiettävästi lainvastaisia viestejä ei ole Suomessa kertaakaan jätetty poistamatta, kun oikeus on niin määrännyt. Vähemmistövaltuutettu tarkoittaneekin valvontavelvollisuusrikoksen tapahtuvan jatkossa automaattisesti, kun joltain palstalta löytyy "lainvastainen viesti", jota ei ole poistettu tietyn ajan kuluessa. Mutta miten tuhannet keskustelupalstojen ja blogien ylläpitäjät (tai nettipoliisit) voisivat erehtymättä tunnistaa tällaisen lainvastaisen viestin, kun edes asiaan perehtynyt vähemmistövaltuutettu ei näköjään kykene siihen minkäänlaisella osumatarkkuudella?Vähemmistövaltuutettu siis a) vaatii lisää sensuuria, b) valehtelee "lainvastaisen materiaalin" yleisyydestä ("keskustelupalstoilla esiintyy erittäin runsaasti lainvastaista materiaalia"), c) vaatii poliisia sakottamaan keskustelupalstojen ylläpitäjiä ajatusrikoksista ILMAN OIKEUDENKÄYNTIÄ.

Toistan: vähemmistövaltuutettu vaatii rangaistuksia ajatusrikoksista ILMAN OIKEUDENKÄYNTIÄ.

Tämä on diktatuuria.

Vähemmistövaltuutettu vastustaa oikeusvaltiota. Vähemmistövaltuutettu vastustaa kansalaisten oikeusturvaa. Vähemmistövaltuutettu haluaa, että ihmisille annetaan rangaistuksia ajatusrikoksista ilman oikeudenkäyntiä. Vähemmistövaltuutettu siis kannattaa diktatuuria.

Kommentti hommaforumilta:


Koko ajatus langettaa rangaistuksia "nettirasismista" on yksinkertaisesti vain orwellilainen hanke tukahduttaa ihmisten mielipiteet. Kyseessä on moraaliton pyrkimys syrjiä ihmisiä, jotka eivät jaa eliitin unelmaa uudesta, uljaasta, monikulttuurisesta maailmasta.

Kun eliitti ei tosiasia- ja argumentaatiotasolla pysty vastaamaan kritiikkiin, se tekee kritiikistä "rasismia", jota vastaan tulee taistella.

Tästä alkuperäiskansojen vähittäistä tuhoamista ja syrjimistä helpottavasta hankkeesta tekee eliitille kätevän se, ettei se ole määrittänyt kriminalisoimaansa asiaa. Tämä on aivan puhdasoppista totalitarismia, joka mahdollistaa periaatteessa sen, että kuka tahansa eliitin harjoittamaa suomalaisvihaa ja -syrjintää kritisoiva voidaan heittää tyrmään.

Ei ole enää kaukana aika, jolloin Suomeen verrattuna Kiina on ihmisoikeuksien suurvalta.

Ei ole näköjään edes tarvis odottaa islamin murskaavan huolella rakentamamme demokratian: me tuhoamme sen ihan itse jo valmiiksi tasoittaaksemme tietä islamille.

Koko puuhastelu "nettirasismin" kitkemiseksi on rikos ihmisyyttä vastaan.

Viimeinen juna Nürnbergiin on vielä lähtemättä. Mutta kun se lähtee, sinä päivänä minä olen asemalla hurraamassa.Mielestäni ne, jotka vaativat rangaistuksia ajatusrikoksista ilman oikeudenkäyntiä, pitäisi tosiaan kärrätä Nürnbergin ihmisoikeustuomioistuimen kaltaisen tribunaalin eteen.

Pannaan nimet muistiin: vähemmistövaltuutetun sijainen Pirjo Kruskopf ja ylitarkastaja Yrsa Nyman. Nämä ihmiset vaativat rangaistuksia ajatusrikoksista ilman oikeudenkäyntiä. Juuri tällaisia ihmisiä varten tarvitaan tarvitaan perustuslainvastaisia ja universaalien ihmisoikeusnormien vastaisia rikoksia käsittelevä totuuskomissio:

Istuvan hallituksen maahanmuuttoministeri on kieltäytynyt teettämästä selvitystä maahanmuuton kustannuksista. Katsomme, että sitten, kun maahanmuutto-ongelman paisuminen on tiukentuneen lainsäädännön ja käytännön avulla saatu pysähtymään, on aika katsoa taaksepäin. Ehdotamme riippumattoman "totuuskomission" luomista selvittämään, mitä humanitaarinen maahanmuutto on tosiasiallisesti tullut maksamaan suomalaisille viimeisten 20 vuoden aikana.

”Totuuskomission” tehtävänä on selvittää myös maahanmuuttoasioista vastaavien virkamiesten ja poliitikkojen toimintaa samalta ajanjaksolta. Mikäli taustalta paljastuu taloudellisen edun tavoittelua, virka-aseman väärinkäyttöä, virkavelvollisuuksien rikkomista tahi lain kirjaimen tai hengen vastaisia kirjoittamattomia sääntöjä tai ohjeistuksia, asianosaiset henkilöt on saatettava oikeudelliseen vastuuseen.
3 kommenttia:

bulbasaur kirjoitti...

In other news: HKL:n lipuntarkastajat saavat jo rankaista vapaamatkustajia, sekä poliisit liikennerikkureita, sakkomaksuilla ILMAN OIKEUDENKÄYNTIÄ!

Janne Muhonen kirjoitti...

Lisäksi lainvastaisen materiaalin ”asettaminen yleisön keskuuteen” kiihottamisrikoksen tunnusmerkistön uutena tekotapana on tärkeä selkeytys nykytilanteeseen ja se poistaa mahdollisuutta kiertää rangaistusvastuun syntymistä. Internet-sivun linkittäminen sellaiselle sivustolle, joka on yleisön saatavilla, mahdollistaa tosiasiassa materiaalin levittämisen yleisön keskuuteen."

Hohhoijaa. Kuten me valveutuneemmat varsin hyvin tiedämme, ei ongelma ole todellakaan se, että "lainvastaisen materiaalin saattaminen yleisön keskuuteen" on mahdollisuutta, vaan se, että skaala lainvastaiseksi tulkittavasta materiaalista tulee venymään kuin pullataikina. Diktatuuriapa hyvinkin ja lopullisena tavoitteena on väärien asenteiden/ajatusten kriminalisointi, absoluuttinen yhdenmukaisuus.

Blogger kirjoitti...

Bluehost is the best hosting provider with plans for any hosting requirments.