Uusi viesti, monikulttuurisuuskriittinen blogi


Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, täällä kerrotaan lukijoille vain tosiasioita. Kannatamme modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustamme monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

keskiviikkona, syyskuuta 22, 2010

Tuija Brax vaatii taas lisää sensuuria

Oikeusministeri Tuija Brax 18.9.2010:


Perustuslain mukaan jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä. Sananvapaus suojaa viestintää sen kaikissa vaiheissa.

Ydinajatukseltaan sananvapautta pidetään nimenomaan poliittisena perusoikeutena. Sananvapauden ensisijaisena tarkoituksena on taata avoin julkinen keskustelu, joukkotiedotuksen vapaa kehitys ja tähän liittyen erityisesti mahdollisuus vallankäytön julkiseen kritiikkiin. Sananvapaus tässä muodossaan on demokraattisen valtion tunnusmerkki ja perusehto.


Juuri näin on asia. Kaikki tämä oli Braxilta kuitenkin vain hämäystä. Brax ei todellisuudessa kannata sananvapautta, vaan vastustaa sitä. Brax kannattaa sensuuria.


Sananvapauden käyttöön liittyy aina velvollisuuksia ja vastuuta. Sananvapautta voidaan rajoittaa, niin kuin muitakin perusoikeuksia.

No niin. Kaikki sanahelinä perusoikeuksista oli siis pelkkää hämäystä. Ensin Brax puhuu sananvapauden tärkeydestä perustavanlaatuisena demokraattisena oikeutana, sitten seuraavassa hengenvedossa Brax puhuu sananvapauden rajoittamisesta. Brax on siis kaksinaamainen huijari.

Neuvostoliitossakin sanottiin perustuslaissa, että kansalla on sananvapaus. Todellisuudessa sitä ei tietenkään ollut. Sama systeemi vallitsee Suomessa: perustuslaki on takaavinaan sananvapauden, mutta käytännössä sananvapautta on kuitenkin rajoitettu tiukasti.

"Perusoikeuksia" eli ihmisoikeuksia tai kansalaisoikeuksia ei tietenkään ole olemassakaan, jos niitä on rajoitettu. Sehän on juuri perusoikeuksien idea, että ne ovat perustavanlaatuisia, absoluuttisia, ehdottomia oikeuksia.

"Sananvapaus on perusoikeus, mutta sitä voidaan rajoittaa" on täysin järjetön ajatus. Brax kuitenkin on juuri tuota mieltä. Täsmälleen samaa mieltä olivat myös Lenin, Stalin, Hitler ja Mao.


Suurempi haaste on esimerkiksi netissä helposti syntyvä ja leviävä rasismi ja vihapuhe. Suomessakin on viime vuosina annettu tuomioita netissä levitetystä rasistisesta puheesta. Korkeimman oikeuden ratkaisua näistä kysymyksistä ei kuitenkaan ole. Vaikka poliittinen keskustelu on sananvapauden ydinaluetta, on sekä kansainvälisesti että kansallisesti selvää, ettei tällainen keskustelu toimi oikeutuksena rasistisille puheille.


Vaikka poliittinen keskustelu on sananvapauden ydinaluetta, Braxin mielestä sananvapautta on rajoitettava nimenomaan poliittisessa keskustelussa "rasististen puheiden" osalta. Brax siis itsekin myöntää vastustavansa sananvapautta.

Brax itse myöntää, että poliittinen keskustelu on sananvapauden ydinaluetta. Brax sanoo kannattavansa sen rajoittamista. Brax siis vastustaa sananvapauden ydinaluetta eli demokraattista kansalaiskeskustelua. Näin ollen Brax vastustaa demokratiaa. Brax kannattaa diktatuuria. Brax on sitä mieltä, että kansalla ei ole oikeutta kritisoida vallanpitäjiä ja heidän harjoittamaansa politiikkaa. Brax on demokratian vihollinen.

Brax kannattaa marxisti-leninististä diktatuuria, jossa vallankumouksellinen etujoukko hallitsee kansaa ylhäältäpäin, kansan itsensä voimatta mitenkään arvostella näitä vallanpitäjiä ja heidän harjoittamaansa politiikkaa.

Tähän liittyen on myös vierillä lainsäädäntöhankkeita.

Oikeusministeriö asetti keväällä 2009 työryhmän, jonka tehtävänä oli saattaa kansallisesti voimaan EU:n rasisminvastainen puitepäätös, sekä Euroopan neuvoston rasisminvastaisen sopimuksen lisäpöytäkirja, joka koskee rasistisia ja muukalaisvihamielisiä tietoverkkorikoksia.

Työryhmä ehdotti tänä keväänä luovutetussa mietinnössään kovennuksia ja selvennyksiä kiihottamista kansanryhmää vastaan ja rasistisia vaikutteita koskeviin rikoslain säännöksiin sekä säännösten laajentamista vihasäännösten suuntaan. Myös oikeushenkilön rangaistusvastuun alaa ehdotettiin laajennettavaksi.

Tämä Braxin asettama työryhmä, jossa on jäsenenä mm. notoriously known Mika Illman, siis vaatii sensuurin tiukentamista entisestään.

Tämän työryhmän oikeusministeri Braxille jättämä mietintö aiotaan antaa eduskunnalle hallituksen esityksenä sensuurilainsäädännön tiukentamiseksi.


Kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevaan rangaistus- säännökseen ehdotetaan lisättäväksi poikkeussäännös, jossa määriteltäisiin ne toiminnot, joissa sananvapauden merkitys säännöksen soveltamisessa on tavanomaista suurempi. Tällaisia olisivat tiede, taide ja niihin rinnastettavat julkiset toiminnot sekä ajankohtaisten ja historiallisten tapahtumien selostaminen.

Kiihottamisena kansanryhmää vastaan ei pidettäisi sitä, mitä näillä aloilla on pidettävä hyväksyttävänä. Lisäyksen tarkoituksena on mahdollistaa voimakkaidenkin näkemysten esittäminen tieteessä, taiteessa ja esimerkiksi poliittisessa joukkoviestinnässä.

Jälleen pelkkää tyhjää sanahelinää ja hämäystä. Kiihottamisena kansanryhmää vastaan ei pidettäisi sitä, mitä näillä aloilla on pidettävä hyväksyttävänä. Tuomioistuimissa tietenkin sitten määritellään, mitä "on pidettävä hyväksyttävänä".

Jos ja kun syyttäjinä on Mika Illman ym. fanaatikot, mitään arvostelua ketään poliitikkoa kohtaan tai heidän harjoittamaansa politiikkaa kohtaan ei tietenkään pidetä hyväksyttävänä. Useimmat tuomarit ja käräjäoikeuden lautamiehet hyväksyvät Illmanin ym. vyšinskiläisten syyttäjien rangaistusvaatimukset sellaisenaan kumileimasimella.


Lopuksi vielä pari sanaa operaattorin tai keskustelusivuston ylläpitäjän vastuusta.

Vaikka portaalit eivät sellaisenaan ole verkkojulkaisuja eivätkä avoimet keskustelupalstat ole verkkojulkaisun osia, ne eivät jää lain ulottumattomiin. Viestin mahdollisesta lainvastaisesta sisällöstä vastaa myös internetissä se, jota rikoslain mukaan on pidettävä rikoksen tekijänä tai siihen osallisena. Rikosvastuu ei riipu siitä missä ympäristössä, kadulla tai verkossa, esimerkiksi rasistisia puheita esitetään.

Rikoslain yleisten oppien mukaan määräytyy näin ollen myös portaalin tai keskustelupalstan ylläpitäjän vastuu siinä julkaistujen viestien sisällöstä. Kuten perustuslakivaliokunta on todennut, palstan ylläpitäjän rikosoikeudellinen vastuu voi tulla arvioitavaksi, jos tämä esimerkiksi sallii palstan muodostuvan rikollisten viestien julkaisukanavaksi. Ylläpitäjän mahdollinen vahingonkorvausvastuu määräytyy vastaavasti vahingonkorvauslain yleisten säännösten perusteella.

Portaalien ja keskustelupalstojen ylläpitäjien on tämän vuoksi seurattava viestintää sivustoillaan. Tämä koskee erityisesti verkkojulkaisujen yhteydessä olevia keskustelupalstoja ja siksi verkkojulkaisujen vastaavia toimittajia. Muutoin ylläpitäjän rikosoikeudellinen vastuu on kuitenkin vaikea kysymys, jota on aiheellista pohtia.

Braxin ja Illmanin laatimassa lakiesityksessä siis uhataan keskustelupalstojen ylläpitäjiä rangaistuksilla yleisön kirjoittamista vallanpitäjiä arvostelevista viesteistä. Tämä tietysti johtaa siihen, että keskustelupalstojen ylläpitäjät eivät uskalla sallia minkäänlaista kritiikkiä vallanpitäjiä kohtaan. Tähän Brax ja Illman tietysti pyrkivätkin.

Internet on tähän mennessä ollut sananvapauden henkireikä. Blogeissa ja keskustelupalstoilla ihmiset ovat voineet kertoa sellaisia mielipiteitä ja tietoja, joista valtamedia vaikenee.

Nyt Brax ja Illman haluavat tukkia tämän henkireiän. Brax ja Illman pyrkivät lakiesityksellään siihen, että internetissäkin olisi vain samaa multikultipropagandaa kuin sanomalehdissä ja tv:n uutis- ja ajankohtaisohjelmissa.

Poliittisten päättäjien keskuudessa vallitsee nykyisin fanaattinen monikulttuurisuusideologia, joka pyrkii tukahduttamaan kaiken demokraattisen kansalaiskeskustelun maahanmuuttopolitiikasta. Tästä ovat malliesimerkkejä Braxin lisäksi mm. Halonen, Vanhanen, Kiviniemi, Stefan Wallin, Astrid Thors, Anne Holmlund ja Päivi Lipponen.

Tämä taistolaisuuden kaltainen uskonnollinen hurmoshenkisyys on vallalla myös sanomalehdistössä, joka ei julkaise mitään multikulti-ideologian vastaisia ikäviä tosiasioita. Yksityishenkilöiden ylläpitämät blogit ovat tällä hetkellä ainoa lähde, josta saa totuudenmukaista tietoa Suomessa ja muissa Euroopan maissa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Toisin kuin Helsingin Sanomissa ja muussa propagandalehdistössä, tässä blogissa kerrotaan lukijoille tosiasioita. Kannatan modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustan monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

2 kommenttia:

vapaus kirjoitti...

Pitkä perusoikeuksien tai ihmisoikeuksien luettelo on turha, koska "oikeudet" voidaan ilmaista yhdellä sanalla: Tasa-arvo.

Enkä tarkoita nyt kommunistien "tasa-arvoa", jossa väkivallan avulla kansaa hallitseva poliittinen eliitti "tasaa" alamaisensa kurjaksi ja helposti hallittavaksi omasuutta vailla olevaksi massaksi, vaan aitoa tasa-arvoa, jonka peruslähtökohta on se, että kenelläkään yksilöllä, toimipa hän itsekseen tai jonkin ryhmän jäsenenä, ei ole oikeutta väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla alistaa ketään.

Nykyinen valtion hallinto on edellä mainitun tasa-arvon periaatteen vastainen, koska siinä ylhäältä päin sanellaan lakeja, joiden noudattamista poliisi pamppuineen ja pistooleineen ja käsirautoineen ja pidätysselleineen valvoo.

Tasa-arvon periaatetta loukkaamatta voidaan säätää ainoastaan puolustuksellisia lakeja, eli esimerkiksi laki, jossa kielletään murhaaminen tai varastaminen. Murha ja varkaus itsessään ovat väkivaltaista pakottamista ja alistamista, joten ne kieltävä laki ei kumoa tasa-arvoa vaan palauttaa sen. Sen sijaan laki, jossa poliisille myönnetään oikeus ratsata ja sakottaa veneilijöitä pelastusliivien puuttumisesta muka veneilijöiden oman edun vuoksi, on jyrkästi tasa-arvon vastainen. Ihmisten itsemääräämisoikeuteen tulee kuulua vapaus päättää omista turvallisuusvarusteistaan. Kenelläkään ei saa olla oikeuttaa pakottaa ihmisiä tällaisia asioita tekosyynä käyttäen.

Gagarin kirjoitti...

Kannatan modernia länsimaista sivilisaatiota ja sen parhaita arvoja eli rationaalista ajattelua, tieteellistä tutkimusta, oikeusvaltiota, sananvapautta ja demokratiaa. Tästä syystä vastustan monikulttuurisuutta, joka nykymenolla muuttaa Euroopan maat Afrikan tai Lähi-idän maiden kaltaisiksi parinkymmenen vuoden sisällä.

Jokainen meistä voi tietysti elää nostalgisesti omien kuvitelmiemme länsimaissa, mutta todellisuus on se että monikulttuurisuus on modernin eli nykyisen länsimaisen sivilisaation virallinen ideologia, ja on vain luonnollista, että EU:n kovaan ytimeen mennyt Suomi muokkaa nyt lainsäädäntöään yleiseurooppalaisen mallin mukaiseksi ottaen samalla käyttöön monikulttuurisuuden alkuperämaassa Yhdysvalloissa keksityt termit kuten "viharikos". Tällainen illmanismi ja braxilaisuus juuri on Suomenkin kohdalla länsimaistumista jos mikä.